Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Апрел 2015

Кәлбәҹәрин ишғалындан 22 ил кечир

Азәрбајҹанын Кәлбәҹәр рајонунун Ермәнистан Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән ишғал едилмәсиндән 22 ил кечир.

Кәлбәҹәр бир нечә ҝүн давам едән дөјүшләрдән сонра 1993-ҹү ил апрелин 2-дә ишғал едилиб.

Дағлыг Гарабағ әразисиндән кәнарда јерләшән, 1936 кв. км әразиси олан Кәлбәҹәрин ермәниләр тәрәфиндән ишғал едилмәси нәтиҹәсиндә ҝүнаһсыз инсанлара вәһшиҹәсинә диван тутулуб, 511 динҹ сакин өлдүрүлүб, 321 нәфәр исә әсир ҝөтүрүлүб вә иткин дүшүб, 58 мин рајон сакини ата-баба торпағындан дидәрҝин салыныб. Ишғал нәтиҹәсиндә Кәлбәҹәрдә 130 јашајыш мәнтәгәси ермәниләрин нәзарәтинә кечиб, 97 мәктәб, 9 ушаг бағчасы, 116 китабхана, 43 клуб, 42 мәдәнијјәт еви, 9 хәстәхана, 13 000 фәрди мәнзил дағыдылыб, 37 852 һа мешә саһәси, тәбии еһтијатлар, о ҹүмләдән зәнҝин гызыл јатаглары талан едилиб. 1993-ҹү илин гијмәтләри илә Кәлбәҹәрин халг тәсәррүфатына 703 милјард 528 милјон рубл зијан вурулуб.

 

Ермәниләр Кәлбәҹәрин Вәнҝ кәнди әразисиндә Албан мәбәди, Чәрәкдар кәндиндә Албан килсәси (Һәсән Ҹамал килсәси), Ганлыкәнд әразисиндә Лөк галасы, Гарачанлы кәндинә Улухан галасы, Тәртәр чајынын Буланыг чајы илә говшағында јерләшән Албан килсәси, Галабојну кәндиндә Галабојну галасы, Ҹомәрд кәндиндә Ҹомәрд галасы, Ҹамышлы кәндиндә Кешикчи галасы, Кәлбәҹәр шәһәриндә мәсҹид, Башлыбел кәндиндә мәсҹид, Отаглы кәндиндә мәсҹид, Сојугбулаг кәндиндә Тәртәр чајы үзәриндәки Тағлыдаш көрпүсү, Кәлбәҹәр Тарих-Дијаршүнаслыг Музеји, Ашыг Шәмшир адына Мәдәнијјәт Еви, Сөјүдлү јајлағында Сејид Әсәдулланын зијарәтҝаһы вә даһа нечә-нечә мәдәни-тарихи абидәни дә дағыдыблар.

Кәлбәҹәрин ишғалындан сонра БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы 822 сајлы гәтнамә гәбул едиб. Гәтнамәдә бүтүн ишғалчы гүввәләрин Кәлбәҹәр вә Азәрбајҹанын диҝәр ишғал олунмуш рајонларындан дәрһал чыхарылмасы тәләб олунса да, һәмин гәтнамә, о ҹүмләдән сонрадан гәбул олунмуш даһа 3 гәтнамә јеринә јетирилмәјиб.

Бунунла јанашы, БМТ вә АТӘТ-ин принсипләринә зидд олараг 1999-ҹу илдән Кәлбәҹәр рајону әразисиндә ермәниләрин сүни шәкилдә мәскунлашдырылмасына башланылыб.


7246 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...