Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијул 2018

Ҝенерал Сүлејманидән Трампа: Бизә јалвардығыныз јадыныздан чыхыбмы? - Видео

Сиз Јәмәндә мүһарибәјә 2 милјард доллар хәрҹ чәкдиниз, амма ону баша вура билмәдиниз
“Рамазан” әмәлијјатынын хатирәсинә һәср едилмиш тәдбирдә чыхыш едән Гүдс гүввәләринин командири ҝенерал-мајор Гасим Сүлејмани Трампын тәһдидләринә мүнасибәт билдириб вә бир сыра һадисәләри онун јадына салыб.
Ҝенерал Сүлејмани Иран президентинин Америка әлејһинә ачыгламасыны да алгышлајараг ону Иран халгынын үрәјиндән ҝәлән дәгиг кәләмәләр адландырыб.
Гүдс гүввәләри командири дејиб ки, бир әсҝәр олараг, Трампын тәһдидләринә ҹаваб вермәк мәним вәзифәмдир. Әҝәр о тәһдид дилиндән истифадә етмәк истәјирсә, президент Һәсән Руһани илә дејил, мәнимлә данышмалыдыр!
Бундан сонра АБШ президенти Трампа сәсләнән командир дејиб: “Ҹәнаб Трамп! Сән һансы ҹүрәтлә бизи тәһдид едирсән?”
Гасим Сүлејмани АБШ президентинин дүнја өлкәләри илә бар вә гумархана мүдири кими данышдығыны билдирәрәк дејиб: “Трампын президент олмасындан бир ил өтүр, амма о, һәлә гумархана вә бар әдәбијјаты илә данышыр. Авропа, Чин, Русија, Кореја өлкәләри илә данышанда адама елә ҝәлир ки, бир гумарбаз данышыр. Бу, бир халгы сындырмагдыр.”
Трампын “Иранын башына тарихдә ҝөрүнмәмиш ојун ачарам” кими әсассыз вә ҝүлүнҹ сөзләринә реаксија верән командир дејиб: “Сәнин һеч бир кечмишин јохдур, фикрин дә башга шејләрә мәшғул олдуғу үчүн дүшүнә билмирсән, һеч олмаја Американын кәшфијјат вә тәһлүкәсизлик тәшкилатларындан соруш вә бил ки, сәндән габагкылар да Ирана һеч нә едә билмәјибләр.”
Ҝенерал әлавә едиб: “Данышмаздан әввәл соруш, өјрән, сонра даныш ки, билмәдијин сөзләри дилинә ҝәтирмәјәсән. Бу 20 илдә сизин Иран әлејһинә етмәдијиниз нә галды? Амма бунларын гаршысында Иран халгы галиб олду.”Гүдс гүввәләринин командири Американын бөјүк орду вә тәҹһизатла илә Әфганыстан, Пакистан вә Ирага һүҹумларыны, динҹ инсанларын ганларынын төкмәсини лакин һеч бир нәтиҹә әлдә етмәјәрәк, мәғлуб олдуғуну хатырладараг дејиб: “Сиз 160 мин әсҝәр вә Әфганыстанда истифадә етдијиниз дөјүш техникалары, силаһ-сурсат, һеликоптер, тәјјарәдән 10 гат чох бир тәҹһизатла мәғрур һалда Ирага да һүҹум етдиниз. О вахткы командириниздән сорушун, кими мәним јаныма ҝөндәрди вә деди: олар ки, бу өлкәдән чыхмағымыз үчүн бизә мөһләт верәсиниз вә өз нүфузунуздан истифадә едәрәк Ираг мүҹаһидләринин бир нечә ај бизим әсҝәрләримизә һүҹум етмәсинин гаршысыны аласыныз? Јадыныздан чыхыбмы ки, горхудан танкларын ичәрисиндә әсҝәрләринизә бөјүкләр үчүн олан безләр бағлатдырырдыныз? Инди галхыб бөјүк Иран өлкәсини тәһдид едирсиниз? Һансы гәләбәнизә ҝөрә белә өјүнүб, тәһдид едирсиниз?”
Сәрдар Сүлејмани чыхышынын диҝәр һиссәсиндә Америка вә онун мүттәфигләринин Фәләстин вә Ливанда ағыр мәғлубијјәтләриндән данышыб вә Јәмән мүһарибәсинә ишарә едәрәк дејиб: “Сиз Јәмәндә мүһарибәјә 2 милјард доллар хәрҹ чәкдиниз, амма ону баша вура билмәдиниз. Јәмәндә бир тәшкилат сизин гаршынызда дајанмышдыр, амма сизин мүһарибә үчүн ән мүасир имканларыныз вардыр. Бу дөрд илдә нәјә наил ола билмисиниз? Гырмызы дәниз тәһлүкәсиз бир дәниз иди. Јүз илдир ки, һеч бир мәрми атылмајан бир дәниздә бу ҝүн Ријад вә Әрәбистаны ода бүрүмүсүнүз. Инди бизи тәһдид етмәк истәјирсиниз?”
Американын Ираны тәһдид едә биләҹәк ҝүҹүндә олмадығыны билдирән ҝенерал дејиб: “Иранын силаһлы гүввәләринин мүһарибәјә дахил олмасына еһтијаҹ јохдур. Мән өзүм вә СЕПАҺ-ын Гүдс гүввәләри сизинлә баҹармаға кифајәт едир. Билин ки, елә бир ҝеҹә јохдур ки, сизи мәһв етмәк барәдә дүшүнмәдән јатаг.”
Гүдс гүввәләринин командири чыхышынын давамында дејиб: “Ҹәнаб гумарбаз Трамп! Сәнә сәсләнирәм. Бил ки, сәнә дүшүндүјүндән даһа јахыныг. Биз шәһадәт халгыјыг, биз һүсејнчи халгыг. Јахшы олар ки, бунлары сорушуб өјрәнәсән. Биз чәтин һадисәләри ҝеридә гојмушуг.
Ҝәл, биз ҝөзләјирик. Биз дөјүш адамларыјыг. Сиз билирсиниз ки, бу мүһарибә сизин бүтүн имканларынызын мәһв олмасы демәкдир. Бу мүһарибәни сиз башлада биләрсиниз, амма онун сонуну тәјин едән бизик.
Трамп! Бизим халгы тәһдид едә билмәзсән, бизим президентимизә һөрмәтсизлик едә билмәзсән. Нә данышдығыны бил, өз сәләфләриндән соруш вә онларын тәҹрүбәләриндән фајдалан.
Америкада чохлу арашдырма мүәссисәләри вардыр. Онлардан бизим барәдә өјрән. Бизи өлүмлә тәһдид етмә, биз шәһадәтә вә һеҝемонлуг едәнләри мәһв етмәјә тешнәјик.”


1772 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...