Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Јанвар 2019

Әсҝәр постда полиси ермәнидән горујур ки, полис онун валидејнинә ермәни сифәти ҝөстәрсин?

Әсҝәр гәзәбләнсә залымлар, фырылдағчылар, вәтән хаинләри ҝириб ҝизләнмәјә дәрмә-дешик ахтараҹаглар
Бир өлкәнин ҝүҹ структуру олан назирликләриндән бири Мүдафиә Назирлији, диҝәри исә Дахили Ишләр Назирлијидир. Биринҹиси дөвләти хариҹи тәһлүкәдән горујурса икинҹиси дахили тәһлүкәни дәф етмәлидир. Мүдафиә Назирлијинин онурғасыны әсҝәрләримиз, Дахили Ишләр Назирлијинин исә полисләр тәмсил едир. Амма Азәрбајҹанда бу ҝүн һеч кимә ҝизли дејил ки, әсҝәр ҝедән, постда сојугдан донан, дүшмәндән вәтәни горујан јетим-јесир, касыб-күсуб баласыдыр. О да ајдындыр ки, өлкәдә "пагон" дашыјан полисләр исә јекәгарын, һарынламыш, вәтәндашла "ит" кими рәфтар етмәклә гәдимдән бәри онлара јапышдырылан адын – ит адынын һаггыны лајигинҹә өдәмәјә чалышан инсанлардыр. Әлбәттә һәр ики дәстәдә јахшы вә пис инсанлар мөвҹуддур. Амма мәсәлә бундан ибарәтдир ки, әсҝәр ҝедәнин јетим-јесир баласы олмасы һамыја ҝүн кими ајдындыр. Ејни заманда полисләрин дә вәзијјәти ҝүн кими ајдындыр.

Әлбәттә бир Азәрбајҹан вәтәндашы олараг биз һамымыз полисләримиз һаггында фәхрлә данышмаг истәрдик. Онлара "ит", полис бөлмәсинә "итхана" демәк әвәзинә даһа чох һөрмәт етмәли идик. Амма онлар өзләри өзләрини бу вәзијјәтә салырлар. Белә ки, полисләр етираз едән инсанлары дөрд-дөрд, беш-беш күчәдән машына јығыб апаранда, сусдурмаға чалышанда сифәтләриндәки гәддарлығы ҝөрмәјәнимиз демәк олар ки, јохдур. Һамыја бәллидир ки, онлар вәзифәдән азад едилмәмәк, һәбс тәһлүкәсијлә үзләшмәмәк, "зибилләринин" ачылмамасы үчүн вәтәндаша атәш ачыб өлдүрмәјә белә дүнәндән разыдырлар. Дүздүр, полсиләрә аид олан әламәтдар ҝүнләрдә, дөвләт тәдбирләриндә полсиләримиз о ки вар өјүлүр, тәриф вә мәдһ едилир. Амма халгын ҝөзү тәрәзидир. Халг ҝөзәл билир ки, бу инсанлар – полисләр әксәријјәт етибаријлә рүшвәтхор, халгын ганыны совуран, савадсыз, халгын дүшмәни, хәјанәткар инсанлар кими таныныр.
Постда вәтәни, дөвләт сәрһәдләрини дүшмәндән горујан әсҝәрләр буна ҝөрә һәрби хидмәтә јолланмырлар ки, онларын ата-анасына гаршы полисләримиз ермәни рәфтары ортаја гојсунлар. Билирсиниз ки, Азәрбајҹанда илләр әввәл дәфәләр, ардыҹыл олараг "шәһидләр өлмәз, вәтән бөлүнмәз" шүарлары илә аксијалар кечирилирди. Бу аксијалар әсҝәр өлүмләри әлејһинә тәшкил олунурду. Ора јығылан инсанлар арасында әсҝәр баласы өлән аналар да мөвҹуд иди. Онлары исә полисләр неҹә инҹидирди – бу да һамыја ајдындыр.
Бирҹә буну демәк кифајәтдир ки, әсҝәрләр арасында мәрһум шәһид Мүбариз Ибраһимов кими (мәгсәд вәтәни горујан иҝид һәрбчидир) гәһрәманлар вардыр, ДИН ишчиләри арасында исә Һаҹы Мәммәдов кими алчаг хисләтли, ермәнидән бетәр сималар.

Тәбии ки, нәинки Һаҹы Мәммәдов, Акиф Човдаров, Рамил Үсубув, Мәдәт Гулијев, Елдар Маһмудов – һәтта онларын ағалары белә әсҝәрләрин онлары бош бурахмасы сәбәбијлә Бакыда мејдан сулајырлар. Јохса посту мүдафиә едән әсҝәр дағдан ениб Бакыја ҝәлиб бу типләрин "тикәсини гулағы бојда еләсә" бунлар бир дә бу ҹүр гәләтләр едә билмәзләр.
Гоншу Түркијәдә ордунун өз мөвгеји вардыр. Һәтта Ҹүумһуријјәт гурулан андан бу ҝүнә гәдәр нә гәдәр һәрби ихтилафлар (чеврилишләр) баш вермишдир. Белә мәгамларда әсҝәр нәинки полисин, һеч президентин ҝөзүнүн јашына белә бахмыр. Вәзијјәт бу һәддә чатанда президенти нә шәхси мүһафизә хидмәти, нә полисләр, нә ДИН назири, нә дә мтншикләр горуја билмир.
Бизим полисләрә халг тәрәфиндән, шәһид аналары тәрәфиндән дејилән ән мәшһур сөз – "белә кишисиниз, һүнәриниз варса ҝедиб ермәнијә ҝүҹ ҝөстәрин" сөзүдүр. Чох јерли-јериндә гејд едилән сөздүр. Әсҝәр бала исә мәрданә бир шәкилдә дүшмән өнүндә синәсини сипәр едиб, ҝүҹүнү Бакыда зәиф гадына дејил, сәнҝәрдә ермәни әсҝәринә ҝөстәрир.

Биз полис гүввәләри илә әсҝәрләрин үз-үзә ҝәлмәсинин тәрәфдары дејилик. Охуҹулардан кимсә бизим дедикләримиздә тәхрибат характерли фикирләрин олдуғуну сөјләјә билмәз. Бу, бизә гаршы ачыг бир ифтира һесаб едилә биләр. Садәҹә демәк истәјирик ки, полсиләр, онларын ата-аналары, рәисләри, онлара мааш верәнләр, бүтөвлүкдә дөвләт, вәтән, халг, сәрһәд, сәрвәт әсҝәрләрин васитәсијлә, онларын ганы баһасына горунуб сахланылыр. Бу исә она ҝөрә дејил ки, һарынламыш полсиләр шәһид оланларын аиләләринә, ата-аналарына гаршы еһтирамсызлыг етсинләр. Әсҝәр гәзәбләнсә залымлар, фырылдағчылар, вәтән хаинләри ҝириб ҝизләнмәјә дәрмә-дешик ахтараҹаглар. Одур ки, әсҝәри гәзәбләндирмәк олмаз.


1313 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...