Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Мај 2019

Рамазанда ҝүнорта ресторанлары бағламырсыныз, һеч олмаса Түркијәдән...

Билдијимиз кими Түркијә дә Азәрбајҹан кими дүнјәви дөвләтдир, бу ики дөвләтин ганунлары шәриәт ганунлары дејил, гәрб өлкәләрин ганунларындан фәргләнмир. Демократик өлкәләрдә исә заһирән инсанлар өз ихтијарына бурахылыр. Истәјирсән бара ҝедиб шәраб ич, истәјирсән мәсҹидә ҝет вә ҹамаат намазларында иштирак елә.

Мүбарәк Рамазан ајы ҝириб ҝирмәјиб бир дәстә инсан сосиал шәбәкәдә, гәзетдә, сајтда јаман фәаллашыб. Бир дәнә дә сөз билирләр ки, мәсҹидин дә гапысы ачыгдыр, барын да. Ким һара истәјир ора ҝетсин. Һансы мүртәдин бири мүртәд бу фикри бунларын башына, бу сөзү дә дилләринә салыб билинмир. Амма ҹамаат артыг белә бир фикрә адәт едиб. Бу тәфәккүр Рамазандан да јан кечмәјиб. Истәјирсән оруҹ тут, истәмирсән тутма.

Бир хәбәр пајлашырлар, дејилир ки, Иранда оруҹ тутмајанлар ҹәримәләнәҹәк. Бу сөһбәти дә өз бәһсләринә әлавә едирләр. Дејирләр ки, Иранда наһагг јерә белә иш ҝөрүб ҹамааты мәҹбур едирләр ки, оруҹ тутсун. Әслиндә демократијашүвәнләр ки, индијәдәк дејирдиләр ҹамаатын ихтијарына верилмәлидир, онлар Иран мәсәләсиндә ејни мөвге ортаја гоја билмир. Мәлум олур ки, демократик, дүнјәви дөвләтләрдә сечими инсанын өзүнә тапышыран зүмрә Иран кими дини дөвләтин ганунларына гарышыр, онлары гынајыр, ҝүја бу демократијаја зидд имиш.

Амма мәсәләнин әсли будур ки, биздә һәгигәтән дә иш инсанларын өһдәсинә бурахылмыр. Бәли, кимсә оруҹ тутурса демирләр ки, тутма, боғазына бир ведрә су төкмүрләр. (Һәрчәнд зорла төксәләр дә оруҹу батил олмаз) Тутмајаны да ҹәримәләмирләр. Де ҝәлки информасија дөврүндә јашадығымыз һалда КИВ васитәсилә психоложи һүҹумлар едирләр. Јәни, бүтүн телемәканда Рамазана аид һеч нә јохдур. Узаг башы бир саат дини бир верилиш ефирә ҝедир ки, бу да галан саатларда күтләви олараг ефирә ҝедән һәјасызлыг, шоу верилишләри кими верилишләрин арасында итиб- батыр. Буну она ҝөрә јазырыг ки, сорушмаг истәјирик ки, ахы сиз нә вахт халга Рамазан мүбарәклијиндән данышдыныз. Нә вахт бу халгын руһаниләринә имкан вердиниз ки, чыхыб Рамзанда мүбарәк ајын фејзиндән данышсынлар. Белә олан һалда халг әлбәттә ки, оруҹдан гафил олаҹагдыр.

Икинҹи бир мәсәлә мүбарәк Рамазан ајында күчәләрдә ҝүнорта вахты ресторанларын, дөнәрханаларын, бундан даһа бетәр олан "пивәнојларын" фәалијјәтинин гадаған едилмәмәсидир. Дејәндә дә демократијашүвәнләр јенә башлајыб ҹар чәкиб дејирләр ки, бу иш инсанын өз ихтијарына бурахылыб. Дүздүр, кимсә диндардырса, Рамазан ајында бу кими јерләрдә - динә һөрмәт едиб – ишләмирсә она демәзләр нијә рестораныны бағламысан? Амма мән әминәм ки, бу һал күтләвиләшсә, оруҹ тутмајанлар оруҹ әһлинә, Рамазана һөрмәт наминә ифтар вахтына гәдәр ресторанларыны бағласалар ДГДК-нин "моллалары" башда Мүбариз мүәллим олмагла чыхыб ҹамаата "моизә едиб" дејәҹәкләр ки, бу иш дүзҝүн дејил.

Бу мәсәлә гејд едилмәлидир ки, Рамазан ајында ифтар вахтына гәдәр ресторанларын һөкүмәт тәрәфиндән бағладылмасы иман, дин ишидир. Валлаһи, биллаһи, инди сәрф еләсәјди һөкүмәт адамлары сөһбәти елә фырладыб ресторанлары бағладардылар ҝәл ҝөрәсән. Әҝәр онларда иман, дин, Ислама, Рамазана һөрмәт олсајды бир гәрар чыхарыб, јахшы мәнада бәһанә едиб ресторанлары бағладардылар. Лап тутаг ки, һеч ганун да чыхармырыг, онлар ефирдән ҹамаата сәсләниб десәләр ки, ај ҹамаат, ҝәлин Рамазана гаршы тәрбијәсизлик етмәјәк, онсуз да илин 11 ајыны күчәләримиз, булварымыз, шәһәримиз, ресторан вә барларымыз шејтан нәҹисијлә долудур, һеч олмаса ҝәлин мүбарәк Рамазан ајында араг, пивә, ресторанлары јығышдыраг ҹамаат буна етираз етмәз.

Ән мүһүм исә будур ки, бу ишин һөкүмәт адамлары тәрәфиндән јеринә јетирилмәмәси она ҝөрәдир ки, онларын өзләри бу ишдә мараглы дејилләр. Чүнки өзләри дин, иман әһли дејил. Өзләри оруҹ тутмур, намаз гылмырлар. Хатырлајырсыныз габаглар бизим депутатлардан имкан дүшдүкҹә сорушурдулар ки, сиз оруҹ тутурсунуз? Онлар да һәмишә олдуғу кими бәһанә едиб дејирдиләр ки, бизим иш режимимиз ағырдыр, оруҹ тута билмирик. Сонра да башлајыб Аллаһын адындан мин ҹүр "моллалыг" едирдиләр. Ҝүја белә олан һалда онлар үзүрлүдүр, Аллаһ онлары бағышлајаҹаг, јахуд үмумијјәтлә бир депутат үчүн оруҹ тутмамаг ҝүнаһ дејил, о халгын әзијјәтини чәкир (инанан даша дөнсүн) 10 милјон халгын 100000 нәфәринин депутаты оруҹ тутмур ки, иши-ҝүҹү чохдур, ҝүја сечиҹиләрлә марагланыр, о бојда Түркијә Иран кими 80, 85 милјонлуг халгын рәһбәрләри оруҹ тутуб намаз гылыр.

Елә мәсәлә дә будур. Биз гынајанда, бунлар Аллаһа һөрмәтсизлик едиб ресторанларын фәалијјәтини гадаған етмир дејәндә дејирләр ки, нә билирсән? Бурдан билирәм ки, чүнки өзләри оруҹ тутмур, намаз гылмыр, ибадәт етмирләр. Чүнки бизим башбиләнләр һарам јемәкдән гәлбләри гәсавәт, үрәкләри пиј бағлајыб, бунлар һардан билсин Аллаһын һөрмәти нә олан шејдир. Өзү ибадәт етмәјән инсан үчүнсә һеч дә мараглы дејил ки, Рамазанда пивә ичдиләр, зина етдиләр. рүшвәт алдылар. Елә нәсиһәтимиз дә будур ки, ҝүнорта вахты ресторанлары, барлары, дөнәрханалары гапатмамағныз ҹәһәннәм, һеч олмаса Түркијәјә бахыб ибрәт алын. Орада да дөвләт дүнјәвидир, амма башчылар арасында, депутатлар ичиндә оруҹ тутуб намаз гыланлар мөвҹуддур. Һеч олмаса өзүнүз намаз гылыб оруҹ тутун, мүсәлман олдуғунуз билинсин. Етмирсинизсә доғрудан да ҹәһәннәмә (апарырсыныз өзүнүзү.)


1428 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...