Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2019

Кор вә нанкор Елтон Мәммәдовдур ки, өлкәдә реаллығы ҝөрмүр

Кечмиш Нәглијјат Назири Зија Мәммәдовун гардашы, кечмиш депутат Елтон Мәммәдову али тәһсил оҹагларынын биринә проректор тәјин едибләр. Әслиндә һеч әсәбләшиб адам һаггында өзүмүзә әзијјәт вериб јазмаздыг. Шәхсән Елтон Мәммәдов кимдир ки, дуруб ондан јазаг. Өлкәдә о гәдәр јазылмалы, дејилмәли сөзләр, тәнгид едилмәли мәгамлар вардыр. Амма адамын ачыг-ашкар тәрбијәсизлији вадар етди ки, она кор олдуғу бир һәгигәти бир даһа хатырладаг.

Билирсиниз ки, тәнгид етмәк јахшы бир шејдир. Әҝәр тәнгид јериндә оларса вә тәнгидә мәруз галан инсан виҹданлы, дүрүст оларса бу тәнгиддән нәтиҹә чыхара биләр, нәтиҹәдә тәнгиди мәгамлар арадан галхар. Беләликлә дә тәнгиддә фајда вар – дејими бир даһа өз тәсдиги тапар. Буна ону да әлавә едәк ки, ишиндә-пешәсиндә дүрүст, виҹданлы олан инсан тәнгид гаршысында һәјасыз арвадлар кими јахасыны ҹырмаз, башыны јолмаз. Сән дүрүст, иш баҹаран, пешәкар адамсанса тәнгидә дөзүмлү јанашмалысан. Елә ишләмәлисән ки, сәни тәнгид едәнләр ҝәләҹәкдә пешиман олсунлар.

Елтон Мәммәдов исә јени вәзифәсијлә бағлы тәнгид едилдикдә дөзә билмәјиб тәнгид едәнләрин үнванына кор, нанкор кими сөзләр ишләдиб. Јәни ачыг-ашкар тәһгир едиб. Ону да дејим ки, ону тәнгид едәнләр ади адамлар олмајыб, мәһз тәһсил експертләридир. Буну да өзү дејир. Бу да дуруб ону тәнгид едәнләрә дејиб ки, онлар кордур, нанкордур, дөвләтин галыҹылығыны истәмир, хаиндир мән нә билим нәдир. Бунун ардынҹа да дејиб ки, онлар гыса заманда ҝөрәҹәкләр ки, мәним президентин стратеҝијасына ујғун планларым вар вә бу, баш тутаҹаг. Һә дә, елә ону демәк истәјирик ки, соған јемәмисәнсә нијә ичин ҝөјнәјир ки?

Дүшүнүлә биләр ки, ахы Елтон Мәммәдов бу вәзифәјә јениҹә тәјин едилиб, ахы тәһсил експертләри нијә тәләсиб адамы әсәбләшдирибләр? Бу суала биз тәһсил експертләринин әвәзинә ҹаваб верә биләрик. Амма биз өзүмүз дә Елтон Мәммәдовдан "көһнә һамам, көһнә тас"дан савајы һеч нә ҝөзләмирик ки, буна даир дә бир нечә дәлилимиз вардыр. Мүмкүндүр ки, тәһсил експертләри дә бизимлә инди дејәҹәјимиз мәгамларда һәмфикир олдуглары үчүн ону тәнгид едибләр. Ахы, тәһсил експертләри дә бизим кими бу өлкәдә јашајыр, үстәлик тәһсил үзрә експертдирләр, јәни тәһсилдән даһа чох аҝаһдырлар.

Гејд етмәк истәдијимиз мәгамлар:

Биринҹиси, Елтон Мәммәдов тәһсил үзрә "ат ојнадан", "дағы дағ үстә гојан" бир адамдырса нә үчүн онун бу "иҝидлији" индијәдәк өлкә рәһбәрлији тәрәфиндән тәгдир едилмәјиб вә адамы сынамајыблар? Јохса елә өлкә рәһбәрлији кордур?

Икинҹиси, адам депутатхананын сырадан бир депутаты олуб вә бу мүддәт әрзиндә бир дәрдә дәрман олмајыб. Әҝәр тәһсил һаггында белә "хорузланырса", нәсә "америка кәшф едә билирсә" елә бујуруб тәһсил назирлији вә тәһсил експертләри илә әмәкдашлыг едиб рүшвәт океанында Титаник ҝәмиси кими батан тәһсилимизи хилас едәрди.

Үчүнҹүсү, Елтон Мәммәдов да ҝөзәл билир ки, индијәдәк отурдуғу депутатханаја да елә инди отурдуғу проректорлуг күрсүсүнә дә елә белә адам отуртмурлар. Бахыб ҝөрүрләр ки, кимин пулу чохдур, ким даһа чох халгы сојмағы баҹарыр, ким даһа чох вә даһа јахшы јалтаглана билир, ким халгын дејил аилә һакимијјәтинин ҹибинә ишләјирсә ону ҝәтириб баш едирләр.

Дөрдүнҹүсү, сән кимсән ки, тәһсилдә нәсә едә биләсән. Бу өлкәнин акулалары чохдан тәһсили удублар, сәни дә ора отурдублар ки, атасы јанмыш, анасы ағламыш тәһсилин өзүнүн дә ахырына чыхасан. Сән исә өзүнү корлуға вурурсан, ҝүја билмирсән ки, өлкәдә һәр бир саһәдә олдуғу кими тәһсил саһәсиндә дә биринҹи ҝүнаһкар елә өлкә рәһбәрлијидир. Чүнки адиҹә рүшвәт саһәсиндә - өлкә рәһбәрлији сәвијјәсиндә рүшвәт алынмаса ашағыдакы рүшвәтхорлар гәләт едиб башыны даша дөјүб рүшвәтлә иш ҝөрмәзләр.

Нәһајәт бешинҹиси, сән белә дүз-әмәлли тәһсил адамы, мүтәхәссиси, тәһсилин дәрдинә јанан адам идинсә елә әввәлдән тәһсил саһәсиндә чалышардын. Јәни сәни орда ҝөрмәк истәјән өлкә рәһбәрлијинә дејәрдин ки, мәни тәһсил саһәсиндә сынајын, мән тәһсил адамыјам. Депутатханада тәјинатла отурмаздын. Амма сәнин депутатханадан чыхыб тәһсилә үз тутмағын һәјатынын јаландан ибарәт олдуғуну ҝөстәрир. Анла ки, биздә халгын нәзәриндә депутатхана "падло" јер сајылыр, ора ҝирә биләнләр сынмыш, алчалдылмыш, үзүнә түпүрүлмүш, "дабро"су верилмиш, хајин, алчаг, өз шәхси мәнафејини ҝүдән адамлар олур. Инди белә бир јердән чыхыб ҝәлиб өзүнү тәмиз адам кими апармағын јери јохдур.

Сон олараг үзүмүзү Елтон Мәммәдова тутуб дејирик ки, сән депутат оланда бир ишә јарамамысан. Тәһсил саһәсиндә јох, елә өз вәзифән үзрә, өз саһәндә бир дүз әмәлли иш ҝөрмәмисән, инди дуруб ҹамаата инкишаф нағылларымы данышырсан?


935 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...