Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2019

Ҹәнаб Рүстәмханлы, һәлә ҝөзлә сән, Ајәтуаллаһ Хаменеинин ајагларына дүшәҹәксән

Биз индијәдәк Рүстәмханлыја буну изаһ етмәјә чалышырдыг ки, ај бала, ҝәл Исриал сәфирлијинә ујма, АБШ шејтандыр, шејтана алданма
Сабир Рүстәмханлынын бу јахынларда ад ҝүнү олду. Бу мүнасибәтлә ондан мүсаһибә алдылар. Мүсаһибәсиндә дејиб ки, ән ичдән вә сәмими гәлбдән олан тәбрики ханымындан алыб. Амма мән дүшүнүрәм ки, ән сәмими "тәбрик" мәзлум халгын, вахтилә ону депутат сечән (?!) инсанларын вә ән әсас виҹданын сәсидир.

Рүстәмханлы бу мүсаһибәсиндә бизи әмәлли-башлы "шока салыб." Бир һәгигәти ҝеҹ дә олса анлајыб. Әслиндә ҝеҹ дә дејил. Иран руһаниләријлә олан јерсиз, фајдасыз, кор-коранә, АБШ сәфирлијини севиндирәҹәк чыхышлары, "мүбаризәни", мөвгеји кәнара гојса ҝөрәр ки, нә гәдәр АБШ-Иран мүһарибәси башламајыб һаггы тапмалыдыр. Һаггы тапмагда сәј етмк, тәләсмәк ваҹиб ишдир.

Сабиг депутата, гаты иргчијә, радикал пантүркә суал верибләр ки, сизин АБШ-Иран мүһарибәси барәдә шајәләрә фикриниз нәдир? Конкрет олараг дејиб ки, әлејһинәјәм. Сөзүнү дә белә әсасландырыб ки, АБШ сајәсиндә һазырда Ираг үч һиссәјә парчаланыб: шиә-сүннү, әрәб вә күрдләр. Даһа сонра дејир ки, мән АБШ-да онларын планларыјла таныш олдум (нә гәдәр инандырыҹыдырса) ҝөрдүм ки, онларын һәрби университетләринин һесабламалары, планлары сәһвдир. О да бундан ибарәтдир ки, онлар ҝәләҹәкдә ҹәнуби Азәрбајҹанын бир һиссәси, Урмија вә Нахчывандан ибарәт Күрдүстан дөвләти дүзәлтмәјә чалышырлар. Ҝүја Сабир Рүстәмханлы бундан сонра онларын бу планыны бәјәнмәјиб вә дејиб ки, әҝәр нијјәтиниз түрк мәмләкәтиндә күрд дөвләти гурмагдырса онда мән Иран моллаларынын әтәјиндән јапышарам. Рүстәмханлыны һансы сијаси вә ја һәрби мөвгејинә ҝөрә АБШ белә бир шејтани вәсвәсәдән (пландан) хәбәрдар едиб, буну билмирик, амма онун сәһви онда олуб ки, индијәдәк молла әтәјиндән јапышмајыб. Иран молласынын әтәјиндән јапышмамасы да даһа ҹидди сәһвдир. САБИР РҮСТӘМХАНЛЫ ИНДИЈӘДӘК АНЛАМАЈЫБ КИ, БӘЈӘНМӘДИЈИ ЫРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛИ ДИНИ ЛИДЕРИ (ОНУН ДИЛИЈЛӘ ДЕСӘК ИРАН МОЛЛАСЫ) САБИР ЈОХ, ЈҮЗ ДӘНӘ САБИР БЕЈНИНДӘН ҮСТҮН БИР ЗӘКАЈА МАЛИКДИР. ЧҮНКИ САБИР ИНДИЛӘРДӘ АМЕРИКАНЫН ЧИРКИН МӘГСӘДЛӘРИНДӘН ХӘБӘРДАР ОЛУБСА, 40 ИЛ БУНДАН ӘВВӘЛ ИМАМ ХОМЕЈНИ РӘҺМӘТЛИК АБШ-Ы ШЕЈТАН АДЛАНДЫРМЫШДЫ. Индиләрдә Ајәтуллаһ Хаменеи дә һәмин фикри тәсдигләјир вә бир аддым да олса ҝери чәкилмир. Сабир исә инди анлајыб ки, түрк мәмләкәтиндән түркләри говуб күрдләрә вермәк һагсызлыгдыр. НЕҸӘ КИ, АБШ ВАХТИЛӘ ФӘЛӘСТИНЛИЛӘРИ ГОВУБ ӨЛКӘНИН БИР ҺИССӘСИНИ ИСРАИЛ СИОНИСТЛӘРИНӘ ПЕШКЕШ ЕЛӘДИ. ОНУН БУ СИЈАСӘТИНИ ЛӘНӘТЛӘЈӘН ИРАНА ДА БУНДНА ӨТРҮ ХҮСУСИ ТӘШӘКҮКР ДҮШҮР.

ТӘӘССҮФ КИ, САБИР РҮСТӘМХАНЛЫ БИР ҺӘГИГӘТИ АНЛАСА ДА ТАМ АНЛАМАЈЫБ. ОНУН БУ ДӘГИГӘ ИРАН МОЛЛАЛАРЫНЫН АЈАҒЫНА АТАН ТҮРКЧҮЛҮЈҮДҮР. ЈӘНИ ӘРДОҒАН КИМИ (БАШГА БИР ТҮРК) ГУЈРУҒУ ГАПЫ АРАСЫНДА ГАЛЫБ, ДҮШҮНҮР КИ, ИРАНЫН ҜУНЕЈИ, ТҮРКДИЛЛИЛӘРИ, АЗӘРБАЈҸАН ТОРПАГЛАРЫ ӘЛДӘН ҜЕДИР, КҮРДЛӘРӘ ГИСМӘТ ОЛУР, АЈӘТУЛЛАҺ ХАМЕНЕИНИН АЈАГЛАРЫНА ДҮШМӘЈӘ ЧОХДАН ҺАЗЫРДЫР. Әрдоған да Бәшар Әсәди девирмәк истәјирди, Түркијәдә тој-бајрам едирди. Амма сонра ҝедиб Ајәтуллаһ Хаменеинин ајагларына дүшдү. Рүстәмханлы исә наһаг күрд-түрк сөһбәти салыр. Онун мүгабилиндә Аллаһ бәндәси олан Ајәтуллаһ Хаменеи "түрк дә фарс кими, фарс да түрк кими бир-биринә гардашдыр" демишди. Јәни Ислам дини миллијјәт, ирг сөһбәти салмадығы кими Ајәтуллаһ Хаменеи дә Ислам алими олдуғу үчүн бу һәгигәти ҝөзәл билир.

Биз индијәдәк Рүстәмханлыја буну изаһ етмәјә чалышырдыг ки, ај бала, ҝәл Исриал сәфирлијинә ујма, АБШ шејтандыр, шејтана алданма. Һалбуки бизим кими садә инсанлар да, бу стратеҝијаны өз дин рәһбәрләриндән әхз еләјиб. О, ИСӘ НӘИНКИ АЈӘТУЛЛАҺ ХАМЕНЕИЈӘ СИЈАСӘТ, ВӘТӘН, ТОРПАГ, МИЛЛИЈЈӘТ ДӘРСИ КЕЧМӘК ҮЧҮН ЛАЗЫМИ СӘВИЈЈӘЈӘ МАЛИК ДЕЈИЛ, ҺӘТТА БИЗИМ ИЛЛӘРДИР ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ САЈӘСИНДӘ АБШ-Ы ШЕЈТАН КИМИ ТАНЫМАҒЫМЫЗА БАХМАЈАРАГ О, АБШ-Ы ҸӘНУБИ АЗӘРБАЈҸАНЛЫЛАРЫН МӘЛӘЈИ ҺЕСАБ ЕДИРДИ.

Сонда Рүстәмханлыја демәк истәјирик ки, ҹәнаб Рүстәмханлы, сиз дарыхмајын, һәлә бу һарасыдыр, Иран моллаларынын, хүсусән дә Ајәтуллаһ Хаменеинин ајагларына чох дүшәҹәксән. Әлбәттә АБШ-ын Ирана һүҹум етмәси мөвзусунда јох. АБШ бу гәләти едә билмәз. Садәҹә ҝүн ҝәләҹәк, јаша долдугҹа, гоҹалдыгда һәгигәтләри дәрк етмәјә башлајаҹагсан.


1251 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...