Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијун 2019

Ајдын Мирзәзадә кимдән горхуб сөзүнү једи? Әлијевдән јохса Пашинјандан?

Биз сорушуруг, Ајдын Мирзәзадә кимдән горхуб ҝери чәкилиб? Пашинјан ону горхутду, јохса Илһам Әлијев?
Һәм депутатханада отуран тәјинатлы депутатлар, һәм дә медија органларынын демәк олар 95 фаизи о гәдәр сахтакарлыгла мәшғулдур ки, ики-үч ҝүндүр Ајдын Мирзәзадәнин дедији бир сөз тәкзиб едилир. "Кишинин" һаггында јаздылар ки, ҝүја дејиб ки, Пашинјаны снајперчиләримиз Гарабағ әразиләринә ҝәләндә вурмалыдыр. Даһа сонра тәкзиб едиб деди ки, мән белә сөз демәмишәм, медија органлары гәләт едиб, башыны даша вуруб сөзләрими тәһриф едибләр. Даһа сонра дејиб ки, мән демишәм ки, үмумиликдә ҝүҹләндирмә ишләри ҝетмәлидир.

Әввәла ону дејәк ки, депутатханада тәјинатла отуран депутатлар јалтагланмагдан башга һеч нә билмирләр. Онлар өјрәшибләр анҹаг ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКЛӘ мәшғул олсун. Дөвләт, вәтән, халг наминә бир сөз дејәндә дә дедикләрини ја мәсхәрә едирләр, ја да үмумијјәтлә данышанда дилләри топуг вурур, ағызларына ҝәләни данышыб онсуз да јемәјә әт тапа билмәјән халгын олан-галан әтини дә төкүрләр. Мәсәлән, Һады Рәҹәбли халгын сосиал дурумундан данышмаг истәјәндә һәр дәфә ләнәтләр јағдырырлар. Ҹамаатын чарәси олса күчәдә ону тутуб үзүнә бир ломба түпүрәр. Ајдын Мирзәдадә дә бу гәбилдән олан депутатхана үзвләриндәндир.

Диҝәр тәрәфдән о да мәлумдур ки, медија органларына да бир бәһанә лазымдыр ки, охуҹу күтләси газанмаг наминә ҹамаатын сөзләрини тәһриф едиб тәрсә мајаллаг чап едәрләр. Чүнки белә олса һәм охуҹу күтләси чохалыр, һәм дә галмагал зад оланда гәзет, сајт даһа чох охунаглы олур.

Шәхсә халга Ајдын Мирзәзадәнин нә дедији, нә демәк истәдији о гәдәр дә мараглы дејил. Дедијимиз кими бу адамлар јалтаглыгдан, јалаглыгдан башга һеч нә билмирләр. Зәнн едирик ки, мараглы олан одур ки, Мирзәзадә нә үчүн бу гәдәр тәлаша дүшүб, гашла ҝөз арасында сөзләринин тәһриф едилдијини дејиб? Ҝөрәсән ону нә вадар едиб ки, сөзүнү јејиб? Лап тутаг ки, Ајдын Мирзәзадә һәгигәтән дә Пашинјанын Гарабаға мурдар ајагларыны гојдуғу заманда снајперлә вурулмасыны демисән, бурда горхулу нә вар ки? Гисмәтинә бир дәфә дүшүб ки, медија органлары буну сәнин бојнуна гојублар. Зәнҝ вур онлара тәшәккүр елә ки, јахшы едиб мүһарибә фикрләрини тәлгин едирсиниз. Лап белә демишәм, зор еләмишәм, баҹарана ҹан гурбан...

МӘҜӘР ИЛҺАМ ӘЛИЈЕВ ДЕМИРДИ КИ, ЕРМӘНИНИН НӘ АЗЗАРЫ ВАР БИЗИМ ТОРПАГЛАРДА КИ, БИЗИМ ҜҮЛЛӘМИЗЛӘ ДӘ ӨЛҮРЛӘР. РӘДД ОЛУБ ҜЕТСИНЛӘР ТОРПАГЛАРЫМЫЗДАН, БЕЛӘЛИКЛӘ ДӘ ӨЛМӘСИНЛӘР. Нә олду бәс? Инди Илһам Әлијевин тәјинатыјла депутатханада отуран Мирзәзадә нәдән горхур? БИЗ ЛАП ЧАҒЫРЫШ ЕДИРИК.ГАРАБАҒ БИЗИМ ӘРАЗИЛӘРИМИЗДИР. ҺӘР БИР ОРДУНУН ҺАГГЫДЫР КИ, ӨЗ ӘРАЗИЛӘРИНДӘ ТӘЛИМЛӘР КЕЧИРСИН. БИЗ ГАРАБАҒА ПАШИНЈАН ҜӘЛӘНДӘ ГАРАБАҒЫ ПОЛИГОН ГӘРАР ВЕРИР ВӘ ТӘЛИМЛӘРӘ БАШЛАЈЫРЫГ. ИНДИ ҜҮЛЛӘ КИМӘ ТУШ ҜӘЛДИ ҜӘЛДИ. ПАШИНЈАН АҒЫЛЛЫ ОЛУБ ГАРАБАҒА ҜӘЛМӘСИН. ЈОХСА БУНДАН ӨТРҮ КИМИНСӘ ИҸАЗӘСИ, АТӘТИН РАЗЫЛЫҒЫ ЛАЗЫМДЫР?

Биз сорушуруг, Ајдын Мирзәзадә кимдән горхуб ҝери чәкилиб? Пашинјан ону горхутду, јохса Илһам Әлијев? Јохса Гарабағын ачарына саһиб олдуғу ҝүн кими ајдын олан Путин она һәдә ҝәлди. Јохса АТӘТ-дән горхду Мирзәзадә? Тәбии ки, бу вариантларын һеч бири реал дејил. Мирзәзадә Илһам Әлијевдән горхуб. Горхуб ки, бирдән Әлијев дејәр ки, Гарабағ мәнимдир, мән биләрәм бу һагда нә данышарам. Сән кәс сәсини отур депутатханадакы харабанда. Ҝөрүнүр ки, Илһам Әлијев өлкәдә елә бир диктатура јарадыб ки, ондан башга кимсә Гарабағ һагда бир сөз дејә билмир.

ӘЛБӘТТӘ КИ, ИЛҺАМ ӘЛИЈЕВИН ДӘ ҸАВАБ ВЕРДИЈИ ГУРУМЛАР, ДӨВЛӘТЛӘР, ПРЕЗИДЕНТЛӘР ВАРДЫР. О ДА ГОРХУР КИ, БИРДӘН АТӘТ-ИН, АБШ-ЫН, ПУТИНИН НӘЗӘРИНДӘ ПИС ГАЛАР, МҮҺАРИБӘ ИСТӘЈӘН БИР ЛИДЕР ОЛДУҒУ ДҮШҮНҮЛӘР, БЕЛӘЛИКЛӘ ДӘ БҮТҮН ҺАКИМИЈЈӘТ ӘЛДӘН ЧЫХАР.


1457 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...