Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2019

Көлҝәләр командири - ББҸ Гасим Сүлејмани һагда сәнәдли филм һазырлады - Видео/Фото

Мәшриг - Американын һәрби команданлары ҝенерал Гасим Сүлејманинин буҝүнкү Јахын Шәргин истигамәтләнмәсиндәки тәјинедиҹи ролуну етираф едирләр. Она ҝөрә дә онун шәхсијјәтинә һөрмәтлә јанашмаг мәҹбуријјәти гаршысында галырлар.
İран Ислам Ингилабы Кешикчиләр Корпусунун Гүдс гүввәләринин команданы вә Иранын ҝүҹлү голу Һаҹы Гасим Сүлејманинин Јахын Шәрг һадисәләрини идарә едә билмәси барәдә чохлу һесабатлар вә сәнәдли филмләр һазырланмышдыр, дост вә дүшмән ону даһа чох танытмаг үчүн фәргли мәгсәдләрлә бу филмләри истеһсал етмишдир. Гасим Сүлејмани һаггында чох бариз олан мәсәлә дост вә дүшмәнин онун шәхсијјәтини тәрифләмәси, мүхтәлиф реҝионал саһәләрдә мисилсиз нүфузуна етираф етмәсидир. Ади инсанлар онун Јахын Шәрг һадисәләриндәки тәјинедиҹи ролундан демәк олар хәбәрсиздир. “Неw Јоркер” журналынын јазычысы Дехтер Филкинс иранлы командири танытмаг үчүн јаздығы 10 мин сөзлүк мәгаләдә она “Көлҝәләр командири”, ја “Ҝизли командир” (Сһадоw Ҹоммандер) ләгәбини верир. (1)
Бу ләгәб сонралар дәфәләрлә Американын “Атлантик” журналы (2) вә диҝәр медиаларындан тутмуш Франсанын “Франҹе 24” (3) вә башга өлкәләрин мәшһур медиаларында тәкрар олунур. Беләликлә, “Јахын Шәрги јенидән сенариләшдирән иранлы командир” ады илә Гасим Сүлејманинин нисбәтән ҝизли планларына тәкид олунур.2019-ҹу илин март ајынын орталарында Инҝилтәрәнин “ББҸ 2” телеканалы да “Көлҝәләр командири: Иран һәрбисинин дүшүнән бејни” (4) адлы сәнәдли филм јајымлады вә бу филмдә бир даһа ҝенерал Сүлејманинин Јахын Шәрг һадисәләриндә ролуна, Американын Девид Петреус, Стенли Маккристал јүксәк чинли ҝенерал вә рәсмиләринин Гасим Сүлејманинин шәхсијјәти, јахуд онунла гаршылашмада тәҹрүбәләри үзәриндә тәкид едилди.
Гејд едәк ки, ББҸ-нин һазырладығы сәнәдли филмдәки мәлуматлар сајтымыз (Мәшриг) тәрәфиндән нә тәсдиг, нә дә инкар олунур. Мәгсәдимиз јалныз филмин мәзмунуну чатдырмагдыр.
ББҸ-нин тәгдим етдији сәнәдли филм тәгрибән 60 дәгигәдир. Филми 6 һиссәдә материалын сонунда верилмиш линкләрдән јүкләмәк олар, һабелә һәмин линк васитәсилә филмә бирбаша баха биләрсиниз.

Иранлыларын гәһрәманы, америкалыларын анти-гәһрәманы
Филмдә Гасим Сүлејманинин ҝәнҹлик фотосу нүмајиш етдирилир, 1996-1998-ҹи илләрдә Моссадын директору вә 1999-2001-ҹи илләрдә сионист режим баш назиринин тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә мүшавири олмуш Дани Јатомун бу сөзләри илә башлајыр:
“Һәр вахт Иранын (дүнјанын һәр һарасындаса һәрби) мүдахиләсиндән сөһбәт ҝедирсә, онун архасындакы дүшүнән бејин Гасим Сүлејманидир. Бу мүдахиләләрә рәһбәрлик едән дә Гасим Сүлејманидир.”
Бунун ардынҹа филми сәсләндирән дејир:
“Инсанларын чоху онун барәсиндә һеч нә ешитмәјибләр. Лакин о, он илләрдир ки, пәрдә архасында Јахын Шәргин (ҝәлинҹик) ипләрини чәкир.”
Филмин давамында Американын Ирагдакы коалисија гүввәләринә рәһбәрлик етмиш, 2010-2011-ҹи илләрдә Әфганыстандакы НАТО гошунларынын команданы олмуш дөрд улдузлу (АБШ ордусунда ән јүксәк һәрби рүтбә) Девид Петреусун Гасим Сүлејмани илә бағлы фикирләри тәгдим едилир:
“Биз Гасим Сүлејманини чох ҝүҹлү, каризматик, баҹарыглы, пешәкарлыг ҹәһәтдән лајигли... (америкалылар бахышындан исә) шәр бир гүввә ҝөрдүк.”
Американын Ираг, Әфганыстан, Сурија, Ливан вә Јахын Шәргин бир сыра өлкәләриндә сәфир олмуш Рјан Ҹроҹкер дејир:
“Гасим Сүлејманини Јахын Шәргин мүасир сијасәтләринин Дартһ Вадери адландыра биләрик. (Дартһ Вадер “Улдуз мүһарибәләри” филмләринин әсас вә сирли анти-гәһрәман образыдыр, амма әввәлләр филмин гәһрәманы олмушдур)”.


Гасим Сүлејмани Ираг-Иран мүһарибәсиндә
Филм Иран Ислам Ингилабынын илк илләриндән вә Сүлејманинин јени јарадылмыш Сепаһ һәрби гүввәләринә үзв олмасындан сөз ачыр.
Нәҹәф Елми Һөвзәсинин алимләриндән олан Шејх Ҹәлаләддин Сәғир онун Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә ҹәбһәдә иштиракы барәдә дејир:
“О, дөјүш мејданында чох шүҹаәтли иди. Бир дәфә ағыр јараланмышды. Хәстәханадан гачды, амма евә дејил, дөјүш мејданына! Ҹәбһәләрдә өз шүҹаәти илә фөвгәладә шәкилдә мәшһурлашмышды.”
Филми сәсләндирән дејир:
“Сәддамла мүһарибәдә 1 милјон иранлынын һәлак олмасына бахмајараг, Сүлејмани бу мүһарибәдә дири галды вә һәр јердә онун барәсиндә “ҹанлы шәһид” әфсанәси формалашды.”11 сентјабр вә Һаҹы Гасим прагматизми
ББҸ иддиа едир ки, 11 сентјабр һадисәләриндән сонра Иран вә Американын терроризмлә мүбаризәдә мүштәрәк мүбаризә апармаг үчүн јаранмыш фүрсәтә диггәт етмәклә, Гасим Сүлејмани Сепаһ-ын Гүдс гүввәләринин командири кими бир нәфәр иранлы дипломаты бу мәсәлә илә бағлы америкалыларла мүзакирәјә ҝөндәрмишди.
О вахтлар дипломат кими фәалијјәт ҝөстәрән Рјан Ҹроҹкер дејир:
“11 сентјабр һадисәсиндән 1 һәфтә сонра вә һадисәдән сонра баш тутан илк учушда Талибаны мәғлуб етмәклә бағлы јоллар һагда Иран нүмајәндәләри илә данышыглар апармаг мәгсәдилә Ҹеневрәјә јола дүшдүм.”
Р. Ҹроҹкер әлавә едир:
“(Гасим Сүлејмани тәрәфиндән ҝәлмиш) Иранлы нүмајәндә бир хәритә ҝәтирмишди вә орада бүтүн Әфганыстанда Талибанын дөјүш сыралары ҝөстәрилирди. Дипломат тәклиф етди ки, әввәл хас јерләрә һүҹум етмәк лазымдыр. Мән хәритәни копјаламаг барәдә ондан хаһиш етдим. О да хәритәни мәнә верди.
Биз һәјата кечирдијимиз бәзи ишләрдә вә апардығымыз данышыгларда Гасим Сүлејманинин тәҹили ишләрдә ирадәсини ҝөстәрән баҹарғыны ачыг-ашкар ҝөрүрдүк. Кечмиш дүшмәнчилик, бизим Иранын башына һансы бәлалары ҝәтирмәјимиз, Иранын бизә гаршы нә етмәси барәдә һеч бир сөһбәт олмуду. Мөвзу јалныз һазыркы мүбаризәни неҹә ирәли апара билмәјимиз барәсиндә иди.”
Р. Ҹроҹкер 11 сентјабр һадисәләриндән сонра АБШ-ын о вахткы президенти Ҹорҹ Бушун Иран әлејһинә чыхышыны вә Ираны “шәр јувасы” адландырмасыны тәнгид едәрәк дејир:
“Бушун бу чыхышындан дәрһал сонра ишчиләрим мәни јухудан ојадараг дедиләр: “Рәис, сәни севиндирмәјәҹәк бир һадисә олуб.” Онлар дүз дејирдиләр. Мән Бушун бу сөзләриндән севинмәдим. “Шәр јувасы” чыхышы сөзүн әсл мәнасында, базар ҝүнү Әфганыстанда Иранла анлашма гапыларыны бағлады. Һалбуки, бу анлашма тамамилә нәзәрәчарпан вә Америка-Иран мүнасибәтләриндә тамамилә фәргли бир фәслин переспективини дири сахлајан бир гапы иди вә бу гапы о ҝүндән индијәдәк һәлә дә ачылмајыб.”Америкалыларын Гасим Сүлејманинин картежинә һүҹуму
2003-ҹү март ајынын сонларында Американын Бағдада һүҹум әмәлијјатында Ирага ҝәлмиш Девид Петреус Иранын Ирагда габагҹадан һазырланмыш планларына тохунур. ББҸ бу планы “Гасим Сүлејманинин хәлвәт һәјатына гүввә ҝөндәрилмәси” адландырыр.
2003-2006-ҹы илләрдә Американын Ирагда хүсуси әмәлијјатларынын командири олмуш Стенли Маккристал бу барәдә дејир: “Американын Ирага һүҹуму илә Иран өзлүјүндә белә дүшүндү ки, америкалылар инди өлкәнин шәрг, гәрб вә ҹәнубундадыр. Һәмин дөвр Иран бахышындан чох тәһдидли ола биләрди. Иран Сәддамын девриләҹәји сурәтдә америкалыларын Ирагда һүзурундан вә сабитсизлик јарадаҹағындан нараһат иди.”
ББҸ дејир: “Гасим Сүлејмани командир вә Иран һәрбисинин әсас стратеги иди. Лакин гәрбдә чох аз кәшфијјат командири ону таныјырды.”
ҸИА-нын сабиг командири Жоһн Маҝуире бу барәдә дејир:
“Мән бир дәфә Гасим Сүлејмани илә гаршылашдым. Истәмәдән баш верән һадисә. О, бир партизан командиридән ҝөзләдијиниз кими дејил. О, үтүләнмиш, ҝүҹлү, баҹарыглы бир кишидир. Ҝөркәмли бир командирин хүсусијјәтләри онда вардыр. Пешәкар бир инсандыр.”
ББҸ Ирагын шиә ҹәмијјәтинә диггәт етмәклә Иранын бу өлкәдә һәмишә нүфуз саһиби олмасыны десә дә, Иран һәрби мүшавирләринин Ирагда һүзурундакы дөнүш нөгтәләриндән биринә тохунмаг мәгсәдилә бу өлкәнин сабиг баш назири вә Дәвәт Ислам Партијасынын рәһбәри Нури Маликидән мүсаһибә алыр. О заман тәзә баш назир сечилмиш Ираг сијасәтчиси дејир:
“Террорчулар Имам Әлијјән Нәги (ә) вә Һәсән Әскәри (ә) һәрәминә бомба гојдулар вә мәзһәби ҝәрҝинликләр пик һәддә јетишди. Бағдад вәһшәт ичиндә иди вә ракетләр јағыш кими бу шәһәрә јағырды. Күчәләр һәлак оланларын ҹәсәди илә долу иди.”ББҸ тәҹавүзкар коалисија гүввәләринин тәлафатында Гасим Сүлејманини иттиһам едир
ББҸ Ирага тәҹавүз етмиш коалисија гүввәләринин тәләфат вермәсиндә Гасим Сүлејманинин команданлығы алтында олан гүввәләри вә онларын фәалијјәтләрини иттиһам едәрәк дејир:
“Бу иранлы ҝенерал Американын террор сијаһысына дүшә биләҹәк шәхсләрдән иди.” Сонра АБШ-ын Ирагдакы хүсуси әмәлијјатларынын сабиг командири Стенли Маккристал 2006-ҹы илдә америкалыларын Ирагын шималында Гасим Сүлејманинин дә орада олдуғу ҝүман едилән бир картежә һүҹуму барәдә белә дејир:
“Ирага дахил олан бир картежи ҝөрдүк. Верилән мәлуматлара әсасән, Гасим Сүлејманинин дә бу картеждә олмасы ҝүман едилирди. Бу суалы сорушурдуг ки, јахшы, инди нә едәк? Бу картежә һүҹум едәкми? Ону бомбалајагмы? Јахуд һеч нә етмәјәк? Сүлејманинин бу картеждә олмасына јүз фаиз әмин дејилдик. Үстәлик, билмирдик ки, Сүлејманијә һүҹум етмәк, јахуд ону өлдүрмәк барәдә ихтијарымыз вә ја кифајәт гәдәр мәнтиги сәбәбимиз вар ја јох? Мәсәлә чох риск тәләб едирди. Бу бир анти-террор әмәлијјаты дејилди ки, енәк, јердә дөјүшәк вә атышма олсун. Бу даһа чох полис әмәлијјатына охшајырды. (Бу әмәлијјатда дипломат олдуглары дедикләри 5 иранлыны сахладыг.) Онлары диндирдикдән сонра һеч биринин Гүдс гүввәләринин үзвү олмадығына әмин олдуг. Бунунла белә, һеч вахт һәмин ҝеҹә Гасим Сүлејманинин о картеждә олуб-олмамасы барәдә әмин ола билмәдик. Бизә елә ҝәлир ки, Сүлејмани һәмин картеждә олуб. Мән сонралар онун һәмин картеждә олмамасына аид өзүмү гане едәҹәк бир сүбут тапа билмәдим. Чох ҝүман ки, һәмин вахт о, өз јолуну дәјишмишди.”Америкалыларын һүҹум иддиасына Гүдс гүввәләринин реаксијасы
ББҸ-нин иддиасына ҝөрә, сөзү ҝедән картежә һүҹумдан сонра ҝүман едилир ки, Сүлејмани һадисә јериндән гача билмишди. Лакин иранлыларын интигам һәрәкәти дәрһал вә өлүмҹүл олду.
С. Маккристал Кәрбәла әјаләтиндә баш вермиш һүҹум әмәлијјаты барәдә өз сөзүнү белә давам едир:
“Һүҹум чох диггәтлә планлашдырылмышды. Америкалы әсҝәрләрин јерләшдији дахил олмаг үчүн ҝејим тәләсиндән истифадә етдиләр.”
Гүдс гүввәләринин интигам һүҹум әмәлијјаты Ирагда америкалы гүввәләрин команданы Петреусун сөзү илә:
“Гара рәнҝли ҝөзвуран вә диҝәр хүсусијјәтләрә малик автомобилләрдән истифадә етдиләр. Биз өз гүввәләримизин јердәјишмәси үчүн бу автомобилләрдән истифадә едирдик. Базаја дахил оланда да мүһафизәчиләри алдада билмишдиләр. Фактики олараг һеч бир проблем олмадан базаја дахил олмушдулар. Сонра да сүрәтлә вә гәфил јахалајыҹы амилләрдән истифадә едәрәк бир нечә америкалыны ҝиров ҝөтүрмүшдүләр.”
Филмин апарыҹысы дејир:
“Беш америкалы өз һәрби базасында ҝиров ҝөтүрүлдү. Чох ҹәсарәтли бир әмәлјјат иди.”
Петреус давам едир:
“Кәрбәла һүҹуму (5) ҝәрҝинлијин шиддәтләнмәсини ҝөстәрирди. Мәсәлә калашниковлу јараглылардан ҝетмирди. Бу әмәлијјат доғрудан да хүсуси бир әмәлијјат иди вә чох јахшы тәлим ҝөрмүш шәхсләрин васитәсилә сон дәрәҹәдә мәһарәтлә һәјата кечмишди.”
ББҸ дејир: “Бу һүҹум нәтиҹәсиндә 1 америкалы әсҝәр һәлак олду. Бир нечә ҝүн сонра бир автомобилдә даһа 4 әсҝәрин ҹәсәди тапылды.”
Маккристал һадисәнин давамыны белә данышыр:
“Биз бир нечә автомобил тапдыг. Америкалы әсҝәрләрин мејити о автомобилләрин ичиндә иди. Онлардан бири өлмәздән әввәл өз адыны торпаг вә ганла јазмышды. Она ҝөрә дә бу әмәлијјат һисләри ҹошдурду. Биз чох инанырыг ки, бу әмәлијјатда Гүдс гүввәләринин бармаг изи вардыр.”
Апарыҹы Маккристалдан сорушур: - Гасим Сүлејманинин бармаг изи неҹә?
О дејир:
“Бизим фикримизҹә, Гүдс гүввәләринин һәјата кечирдији һәр һансы әмәлијјат Гасим Сүлејманинин нәзарәти алтындадыр. О вахт Сүлејмани јаваш-јаваш һөрмәт едилмәси вә тәсирли бир шәхсә чеврилмәкдә иди. Онун әфсанәви бир шәхс олдуғуну демәк истәмирәм, амма демәлијәм ки, о, нәзәрәчарпаҹаг сәвијјәдә нүфуза малик бир шәхс иди.”Иранын Јахын Шәрг сијасәти мәним әлимдәдир
Филмдә вурғуланыр ки, бир ҝүн Ирагын о вахткы президенти Ҹалал Талибани Ирагда Америка гүввәләринин команданы ҝенерал Петреуса Ирандан исмарыш алмасы барәдә хәбәр верир.
Петреус өзү бу барәдә данышыр:
“Талибани деди: Елә индиҹә Гасим Сүлејмани илә ҝөрүшдән чыхырам.” Бу ҝөрүшүн өзү һејрәтләндириҹи олмасындан әлавә, һәм дә Ираг президенти ҝенерал Сүлејманидән мәнә бир исмарышы олдуғуну деди. Исмарыш белә иди: “Ҝенерал Петреус, билмәјиниз јахшыдыр ки, мән, Гасим Сүлејмани Иранын Ирагдакы сијасәтини идарә едирәм. Һабелә Сурија, Әфганыстан, Гәззә вә диҝәр јерләрдә.” Демәк истәјирди ки, мәнимлә анлашманыз јахшы олар. Иранлы дипломатлар вә диҝәрләрини унудун, мәнимлә анлашын.
Əлбәттә, о гәдәр дә јерсиз демирди. Чүнки әҝәр јахшы дүшүнсәк, мән о вахт Ирагда бир нөв ән ҝүҹлү бир гәбиләнин шејхи идим (Америка ордусуну нәзәрдә тутур).
Талибани мәнә бахды вә ҹаваб ҝөзләјирди. Гасим Сүлејманијә һансы ҹавабы верәҹәјими сорушду. Дедим она дејин: - Ҝетсин, бадымҹан рәнҝләсин.
Мән бир дәстәнин командири олан вә бизим әсҝәрләримизи өлдүрән бир улдузлу, ја ики улдузлу ҝенерал илә ҝөрүшмәк истәмирдим. Онунла мүзакирә етмәјим мүмкүн дејилди.ББҸ ачыгламасында дејир ки, Петреусун өзүнү чәкмәсинә бахмајараг даим һадисәләр јашанан Јахын Шәргдә бәзән дүшмәнләр бир-бирләрилә бирләшмәјә мәҹбур олур.
Филм сонра 2014-ҹү илин әввәлләриндә ИШИД-ин Ирага һүҹуму вә Мосулун чох тез ишғал алтына дүшмәсинә тохунур.
Ирагын сабиг баш назири Нури Малики сәнәдли филми һазырлајанлара мүсаһибәсиндә дејир:
“Америка бизи силаһла тәмин етмәји дајандырды. Бу үздән ИШИД-лә мүбаризә апармаг үчүн һеч бир силаһымыз јох иди. Буну чох ачыг-ајдын дејирәм ки, бу вахт биз Ирандан көмәк истәдик. Иран бизим јанымызда дајанды. Буна ҝөрә биз Ираны унутмарыг вә тәшәккүр едирик.”
Филми сәсләндирән дејир:
“Гасим Сүлејманинин гүввәләри сүрәтлә сәрһәди кечәрәк күрд мүбаризләринин көмәјинә ҝәлди.”
Филмдә Капитан Рибин ады илә таныдылан пешмәрҝә гүввәләринин үзвү бу барәдә дејир:
“Ики әсҝәр бизим јанымыза ҝәлди вә иранлы олдуғуну деди. Онлар биздән нәјә еһтијаҹымыз олдуғну сорушду. Мән 9 нөв силаһын адыны јазараг онлара вердим. Ики ҝүн сонра силаһлар бизә чатдырылды.”
Давамында пешмәрҝәнин јүксәк чинли командирләриндән олан Мәһәммәд Маһмуд дејир:
“Иранын үч тәјјарәси Әрбил аеропортунда јерә енди. Онлар силаһла долу иди. Бир нечә саатдан сонра иранлы гүввәләр вә пешмәрҝәнин бирҝә кечирдији әмәлијјат нәтиҹәсиндә әввәлләр бизим әлимиздә олмуш (сонрадан ИШИД тәрәфиндән ишғал едилмиш) бир сыра бөлҝәләдә нәзарәти әлә алдыг. Иранын бизә вердији силаһларын һамысы Гасим Сүлејмани тәрәфиндән тәсдиг олунмалы иди.”
Филмин давамында ИШИД-ә гаршы дөјүшән шиә групларындан бири “Әсаибу Әһл әл-Һәгг” Һәрәкатынын баш катиби Гејс Хәзәли дә террорчу групларын Бағдада һүҹумундан сонра Иранын Ирага дәстәк вермәси барәдә дејир:
“Иран ИШИД-ә гаршы дөјүшдә Ирага дәстәк верди. Бу дәстәк чох сүрәтли вә ҝүҹлү иди. Дөјүшүн мәсулијјәтини өһдәсинә алан әсас шәхс Гасим Сүлејмани иди.”
ББҸ дејир:
“Јенә Гасим Сүлејмани ипләри чәкирди (сијаси мәсәләләри идарә едирди). Амма бу дәфә јаваш-јаваш көлҝәдән чыхды.”
ҸИА командирләриндән олмуш Жоһн Маҝуире дејир:
“Гасим Сүлејмани бурада, орада, һәр јердә иди. Өз арамызда зарафатла дејирдик ки, Гасим Сүлејмани “Валдо һарададыр” китабы олуб. (“Валдо һарададыр” адлы мәшһур китаб рәсмләрдә долудур вә ушаглар һәмин рәсмләр арасында Валдону тапмалыдыр.) Әввәлләр олмадығы, ән азындан бәлли шәкилдә олмадығы јердә бирдән пејда олур.”Гасим Сүлејмани дост вә дүшмәнин сөзү илә
ББҸ-нин һазырладығы сәнәдли филмин бир һиссәсиндә Мәһәммәд Маһмуд Һаҹы Гасимин рәфтары илә бағлы хатирәсини данышараг дејир:
“Биз команданлыг гәрарҝаһына ҝетдик. Бир аз сонра Һаҹы Гасим вә гүввәләри ҝәлдиләр. Әмәкдашларымыз дедиләр ки, Һаҹы Гасим бурада олдуғу үчүн шәкил чәкмәк олмаз. Амма биз шәкил чәкдирдикдә онун өзү буна етираз етмәди.”
Нәҹәф Елми Һөвзәсинин алимләриндән олан Ҹәлаләддин Сәғир дејир:
“Сүлејмани әсҝәрләрлә давранышда чох тәвазөкар иди. Бу мәсәлә әсҝәрләр арасында онун севимлилијини ҝөјләрә галдырмышды. Ону иранлы бир рәсми јох, онларын өзләри кими дөјүшән мүгәддәс бир мүбариз ҝөрүрдүләр. Сүлејмани мәнәви вә идеалист бир шәхс иди. О, һәрби командирләрдә адәтән ҝөрдүјүмүз гуру шәхсијјәтләрдән фәргли иди.”Ејни һалда Жоһн Маҝуире етираф едир:
“25 јашлы вә ҝүлләкечмәз жилет ҝејинмәдән силаһлы бир групда дөјүшән әсҝәр, өз атасы јашында командиринин тәк көјнәклә дөјүш мејданында ҝәздијини ҝөрдүкдә руһланмамасы неҹә мүмкүндүр?! Бу һәрәкәт әсҝәрә илһам верир. Командириндә зәррә гәдәр дә горху олмадығыны ҝөрдүкдә өзүнүн дә онун кими олмасына чалышыр. Мән инанырам ки, Сүлејмани кими шәхсләр өзләри өз тәгдирләрини јазырлар. Өләндә дә јахшы өлүмлә өлүрләр. Онларын бу мөвзуда (мәсәлән биз америкалыларла мүгајисәдә) фәргли бахышлары вардыр. Онлар илаһи бир вәзифәни јеринә јетирдикләринә инанырлар.”
ББҸ бир даһа “дүшмәнин мүттәфигә чеврилмәси” мөвзусуна гајыдыр, Иранын көмәкләриндән сонра Америка вә Инҝилтәрәнин ИШИД әлејһинә мүбаризәдә бирләшмәсинә тохунараг дејир: “Бу дәфә өзләрини Иран вә Гасим Сүлејманинин тәрәфиндә ҝөрдүләр.”
Маккристал бу барәдә дејир:
“ИШИД адлы шәр вә шејтансифәт бир варлығын зүһур етмәси илә Сүлејманинин ролу онларын гаршысында Ағ ҹәнҝавәр (Wһите книҝһт) олмушдур. Мүәјјән һәддә белә нәзәрә ҝәлир ки, Сүлејмани вә Америка мүттәфиг олду. Лакин бу ики тәрәф чох мәһдуд бир заманда вә гәрблә бағлы мәсәләдә бир-биринин јанында олду.”
ББҸ әлавә едир:
“ИШИД-и Ирагдан говмаг үчүн 5 ил вахт вә бејнәлхалг фөвгәладә коалисија лазым иди. Сөзсүз ки, гәрб бу уғуру Гасим Сүлејманијә борҹлудур.
Сүлејмани көлҝәләр дүнјасынын дахилиндәки шәхсијјәтдән Иран вә бүтүн реҝионда ингилабчы бир символа чеврилди.”Гасим Сүлејмани мүгавимәт символу
АБШ-ын Ирагда вә Јахын Шәргин бир сыра өлкәләриндә сәфир олмуш Рјан Ҹроҹкер дејир:
“Гасим Сүлејманинин көлҝәләр командирлијиндән “шәнбә ҝеҹәсинин ҹанлы верлишинин улдузу”а (АБШ-ын ән мәшһур телевизија верлиши) чеврилмәси һејрәтли бир дәјишиклик иди. Чох ҝүман ки, о вә Иранын али рәһбәри бу нәтиҹәјә чатмышдылар ки, Сүлејманијә һәгиги сима вә рол вермәк лазымдыр.”
Петреус дејир:
“Бу мәсәлә ҝөстәрирди ки, Сүлејманинин нүфуз вә тәсири һәдсиздир. Сиз дөјүшдә “галиб ҝенерал” статусунда олдугда нүфузунуз да мүтләг нәзәрә чарпаҹаг һәддә артыр.”“Әввәл Америка илә дөјүшдү. Инди дә ИШИД-и мәһв едир” Американын “Неwсwеек” журналынын үз габығынын “Мәғлубедилмәз дүшмән” адлы шәкили

“Мән сизин рәгибинизәм” - Сүлејманинин Јахын Шәргдә ролу
ББҸ етираф едир:
“Гасим Сүлејманинин гәләбәләри Ирагла битмир. Көлҝәләр командири гоншу өлкә Суријада да узунмүддәтли дахили мүһарибәдә әсас рол ифа едир.”
Петреус Сурија мәсәләләриндә Гасим Сүлејменинин ролу һагда дејир:
“Сурија һөкумәти бәзи вахтларда дағылмаг үзрә иди. Әввәл Гүдс гүввәләри, сонра да бир сыра иранлы гүввәләр онун көмәјинә ҝәлди. Даһа сонра Ливан Һизбуллаһы нәзәрә чарпан габилијјәтләрлә онлара гошулду. Бундан сонра реҝион өлкәләриндән шиә гүввәләрини Суријаја ҝәтирдиләр.”
Ҹроҹкер давам едир: “Сурија һадисәләри башладыгда һеч бир шүбһә етмәдијим бир мәсәлә вар иди: Иран Әсәд дөвләтинин деврилмәсинә иҹазә вермәјәҹәк. Иран Суријанын инандығы тәк мүттәфиг иди.”
Маккристал бу барәдә әлавә едир:
“Белә дүшүнүрәм ки, Сүлејмани Әсәд дөвләтинин гуртулушунда һәјати вә чох әһәмијјәтли рол ојнады. Тәгрибән, Әсәдин өзүнә ҝүвәнмәси вә о 2-3 иллик туфан гаршысында мүгавимәт ҝөстәрә билмәси гејри-мүмкүн иди. Доғрудан да онун һөкумәтинин дағылаҹағы ҝөзләнилирди.”Филми сәсләдирән дејир:
“Сүлејманинин ҝениш стратеҝијасы Иранын Јахын Шәргдә нүфузуну артырды. Ирагда дөвләт шиә чохлуғунун тәсири алтындадыр вә дөвләтин Иранла јахын мүнасибәтләри мөвҹуддур. Суријада Иранын мүттәфиги, јәни Әсәд сарсылмыш өлкәјә башчылыг едир. Ливанда шиә Һизбуллаһ гүввәләринин ҝүҹү артмагдадыр.”
Петреус Ирагда карјерасыны битирдикдән сонра Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (ҸИА) директору вәзифәсинә ирәли сүрүлдү. Амма 1 илдән сонра өз вәзифәсиндән истефа вермәли олду. Чүнки арашдырмалар заманы ҸИА директорунун өз шәхси биографы јазычы Пола Броуделл илә никаданкәнар ҝизли севҝи мүнасибәтиндә олмасы вә АБШ-да јалныз Петреус дахил олмагла мәһдуд сајда шәхсин билдији мәхфи сәнәдләри она вермәси мәлум олмушду.
Америкалы командир ҸИА рәһбәри олдуғу вахтларда Гасим Сүлејманинин фәалијјәтләри һагда мәлуматындан данышыр:
“Мән ҸИА-нын директору олдум. Реҝионда һәјата кечән бүтүн һәрәкәтләри тамамилә ҝөзүмүн гаршысында ҝөрә билирдим. Сүлејмани “шиә һилалыны” бирләшдирмәк үчүн һәјата кечән фәалијјәтләрин әсас мүһәндиси иди. О, илк дәфә олараг Иран вә Ливан Һизбуллаһы арасында һава јолуна о гәдәр дә еһтијаҹ олмамасы үчүн гуру јол әлагәси јаратмаға тәлаш едирди. ”Сионистләр иддиа едирләр ки, Иран Ливан Һизбуллаһына силаһ ҝөндәрмәк үчүн Ираг вә Сурија әразиси васитәсилә гуру јол коридору јаратмаға сәј едир.

Гасим Сүлејмани вә Гүдс гүввәләринин сон һәдәфи
ББҸ дејир:
“Сүлејмани һал-һазырда өз фикрини сон һәдәф үзәриндә топлајыб. Американын мүттәфиги, кичик шејтан Исраил.”
Моссад-ын сабиг директору Дани Јатом бу барәдә дејир:
“Гасим Сүлејмани Теһраны Ираг васитәсилә Аралыг дәнизиндә Сурија саһилләринә бирләшдирәҹәк коридор јаратмаға башлады. Бу јолла јүк тәјјарәсиндән даһа чох силаһ системләри дашымаг мүмкүндүр. Үстәлик, бу иш онлара Исраили мүһасирәјә алмаға көмәк едир.”
ББҸ дејир:
“Гүдс, Јерусәлимин әрәбҹә адыдыр. Гасим Сүлејмани Гүдс гүввәләри вә ја Јерусәлим гүввәләринин команданыдыр. Онларын мәгсәди нәдир? Мүгәддәс шәһәри (Бејтүл-Мүгәддәс) азад етмәк вә Исраили мәғлуб етмәк.”
Јатом даһа сонра дејир:
“Иран рәсмиләри дәфәләрлә Исраилин хәритәдән мәһв олмасыны дилә ҝәтирибләр. Биз буна иҹазә вермәјәҹәјик.”ББҸ гәрб дөвләтләринин иддиасыны тәкрар едәрәк дејир:
“Исраил шимал вә ҹәнубда Гасим Сүлејманинин васитә гүввәләри илә үзләшибдир. О, фәләстинли силаһлы дәстәләрә силаһ вериб вә Исраилин Иордан чајынын гәрб саһилини ишғал етмәси гаршысында узунмүддәтли мүбаризәдә фәләстинлиләрә дәстәк вериб. Исраиллиләр дејирләр ки, Ливанда да Иран технолоҝијасы (сел кими) мүттәфигләри Һизбуллаһа тәрәф ахыр. Иранын Ирагда шиә силаһлы дәстәләринә көмәк етдији кими.”
Јатом әлавә едир:
“Иранлыларын сон вахтларда тәлашлары Һизбуллаһ ракетләрини дәјишмәк вә бу ракетләрин диггәтини јүксәлтмәк олмушдур. Бу ҹәбһәдә баш верәнләрә диггәт етмәлијик. Чүнки Һизбуллаһ буҝүн тәгрибән 120-150 ракетә маликдир.”
ББҸ Әсаиб әл-Һәгг Һәрәкатынын баш катиби Гејс Хәзәлинин (филмдә о, Ирагда Гасим Сүлејманинин көһнә досту кими таныдылыр) Ливанда сионист режимлә сәрһәдләриндә һүзуруна тохунур вә Хәзәлинин видеосуну јајымлајыр. Бу видеода Хәзәли дејир:
“Биз Ислам дүшмәни Исраилин залымҹасына ишғалчылығы гаршысында Ливан халгыны вә Фәләстин идејаларыны дәстәкләмәк үчүн там һазыр олдуғумузу елан едирик.”Әсаиб әл-Һәгг Һәрәкатынын баш катиби Гејс Хәзәли (солда) Ливан сәрһәдиндә ишғал едилмиш әразиләрә бахыр

ББҸ сионист режимин 50 илдир ки, Суријанын Голан јүксәкликләрини ишғал етдијини етираф едир, бу бөлҝәнин һал-һазырда Иран вә сионист режим арасында јени ҹәбһәјә чеврилдијиндән данышыр:
“Гасим Сүлејмани Сурија әразисиндән Исраилин мүдафиә лајиһәләрини арашдырмаға башлајыб.”
Сәнәдли филм сонда Һаҹы Гасимин Иран Ислам Республикасынын дүшмәнләринә, хүсусилә дә АБШ президенти Доналд Трампа сәсләндији тарихи чыхышыны јајымлајыр:
“Бизмлә тәһдид дили илә данышырсыз? Сизин рәгибиниз мәнәм. Гүдс гүввәләри сизин рәгибиниздир. Бөјүк сәһв едирсиниз. Реҝионда бизим ҝүҹүмүзү билирсиниз. Бу савашы башлајан сиз ола биләрсиниз, амма онун сонуну биз тәјин едәрик.”

Ашағыдакы линкләрдә ББҸ-нин һазырладығы “Көлҝәләр команданы” сәнәдли филми инҝилис дилиндә 6 һиссәдә верилмишдир. Филми бу линкләрдән јүкләјә биләрсиниз.

Биринҹи һиссә -Јүклә - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/01/0/2546263.мп4
İкинҹи һиссә -Јүклә  - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/01/0/2546267.мп4
Үчүнҹү һиссә -Јүклә - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/01/0/2546264.мп4
Дөрдүнҹү һиссә - Јүклә - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/02/0/2547233.мп4
Бешинҹи һиссә - Јүклә  - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/02/0/2547236.мп4
Алтынҹы һиссә - Јүклә  - һттпс://ҹдн.масһреҝһнеwс.ир/д/2019/07/02/0/2547235.мп4

Гајнаглар

1. Тһе Сһадоw Ҹоммандер “Линк”
2. Ыран'с 'Сһадоw Ҹоммандер' Степс Ынто тһе Лиҝһт “Линк”
3. Ыран’с 'сһадоw ҹоммандер' степс инто тһе спотлиҝһт “Линк”
4. Сһадоw Ҹоммандер: Ыран’с Милитарј Мастерминд “Линк”
5. Карбала провинҹиал һеадгуартерс раид “Линк”


1572 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...