Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијул 2019

Чадра һарама бахан ҝөзү өртүр, китаба јох!

Ҹаһил, надан инсанлар һәлә дә анламајыб ки, чадра, һиҹаб гадынын намәһрәмә олан бахышыны өртүр, китаба олан бахышыны јох
"Гадын лидерлији уғрунда" адлы бир ҹәмијјәт дин әлејһинә, атеист ији верән бир топланты кечириб. Амма өзләри дә топлантынын форматынын нәдән ибарәт олдуғуну ајырд едә билмәјибләр. Демәли, ҹәмијјәтин ады "гадын лидерлији уғранда" олуб, нормалда гадынлары мүдафиә етмәли икән, Ҝәнҹәнин кечмиш мери, һамыны бездирмиш, һамынын ләнәтини вә нифрәтини газанмыш Елмарын тәрәфини сахлајыб. Бунун да үзәринә Азәрбајҹанда чадранын, һиҹабын, өртүнмәјин, иффәтин ҝениш јајылмасыны тәнгид едиб. Ҝүја өз биабырчылыгларыны өрт-басдыр етмәкдән өтрү Ҝәнҹәдә белә бир топлантынын кечирилмәсини тәсадүф һесаб етмәјиб, онунла әлагәләндирибләр ки, сән демә өтән ил Ҝәнҹәдә ики полиси чадраны, ҹәһаләти, дини хурафаты, радикал диндарлығы тәблиғ едәнләр, хариҹи өлкәләрә ишләјәнләр етмишди. 

Топланты һәмишә сионист нөкәрлијини едән, шиәјә, Әрбәин зијарәтинә хүсуси дүшмәнчилик ҝөстәрән Ахар (хар) сајты тәрәфиндән хәбәр олараг дәрҹ едилиб. Бу мәсәләјә топлантыда ады кечән "хариҹи дөвләт"ин Иран олдуғуну да әлавә етсәк сионист нөкәрләринин јенә дә бош отурмајыб фәалијјәт ҝөстәрдијини ачыг – ашкар ҝөрмүш олуруг. "Гадын лидерлији уғрунда" ҹәмијјәти ҝүја чадрадан чыхмағы, гадынын јүксәк вәзифә тутмалы олдуғу тәлгин етмәјә чалышыр. Өзү дә елә бир өлкәдә ки, о өлкәдә президент нәинки ханымлара, һеч кишиләрә белә лидер олмаг фүрсәти танымыр. Амма гадын лидерлијиндән дәм вуран бу гадынлар бу барәдә бир дәфә топлашыб бунун ҹәһаләт, ҝерилик олдуғуну демәјиб. Чүнки мәгсәдләри дини вурмагдыр. Биз исә јенә дә суал веририк, мүсәлман ханымынын чадрасынын Ҝәнҹәдә ики полис вурулмасына, бунун да гадын лидерлијинә нә дәхли вар? Буну зәннимҹә һеч топланты иштиракчылары, тәшкилатчылары да ганмајыб.

Өзү дә дејирләр ки, ҝүја Рәсулзадә һөкүмәти ханымлары чадрадан чыхарыб онлары елмә һәвәсләндирди. Сән демә ондан әввәл дин буна иҹазә вермирди. Јаланса Рәсулзадә һөкүмәти гәдәр өмрүнүз олсун. Биринҹиси Рәсулзадәнин гурдуғу ҹумһуријјәтдә гадын чадра ҝејинә билмәз дејә бир ганун мөвҹуд дејилди. Олсајды Түркијәдә Ататүрк гәдәр билинәр, Рәсулзадә дә Ататүрк гәдәр ләнәтләнәрди. Икинҹиси, "биз 100 ил бундан габаг чадрадан чыхмышыг" дејир, амма биз һеч дә чадрадан чыхмамышыг. Чүнки биз чадрадан чыхмыш олсајдыг бу надан инсанларын "соған јемәјән" инсанлар кими ичләри ҝөјнәмәзди. Үчүнҹүсү, һәлә Зејнәлабидин Тағыјев заманында рәһмәтлик Тағыјев гызлар мәктәби ачмаздан габаг Ирагын Нәҹәфи-әшрәф шәһәриндә јашајан дин алимләринә мәктуб ҝөндәрмиш, гызларын тәһсил һөкмүнү сорушмушду. Шиә үләмасы буну гадаған етмәмишдир. Интернетдә ахтарсаныз башларында өрпәк олан гызларын мәктәбини ҝөрәрсиниз. Бу мәктәбдә охујан тәләбәләрин һамысы гыз олуб. Јәни, намәһрәмин олмадығы отагда раһатҹа дәрс охујурмушлар. Амма ҝәлин бир дә бу ҝүн дүнјәви дөвләт олан Азәрбајҹандакы тәһсилә бахаг. Синифдә ушаглар нә дәрәҹәдә дәрслә вә нә дәрәҹәдә ешг ишләријлә мәшғул олур? Һамысы һиҹабсызлығын фәсадларыдыр. Кечән дәфә гәбул имтаһаны верән бир нәфәр дејирди ки, мән бүтүн сынаг имтаһанларындан јүксәк бал топламышам. Амма имтаһан ҝүнү ҝөзләрим бүтүн ҝүнү нәзарәтчинин ајагларында галмышды дејә јахшы јаза, јүксәк бал топлаја билмәдим.

Топлантыда Ирана саташмағы да јаддан чыхартмајыблар. Инди ҝүја бунлар өз ағлынҹа Ираны бәјәнмир, ҝеридәгалмыш өлкә һесаб едирләр. Һалбуки нә Ирандакы демократија бизим өлкәмиздә јохдур, нә президент сечкиси шәффафлығы нә дә ки, иранлыларын тәһсил вә технолоҝија саһәсиндәки инкишафларындан биздә зәррәҹә әсәр әламәт јохдур. 

Ҹаһил, надан инсанлар һәлә дә анламајыб ки, чадра, һиҹаб гадынын намәһрәмә олан бахышыны өртүр, китаба олан бахышыны јох. Чадра, һиҹаб ханымы намәһрәм бахышлардан горујур, онун намәһрәмә ҝөрүнмәмәли олан јерләрини өртүр. Китаб исә ҝөзлә ҝөрүнүр вә ағылла дәрк едилир. Чадра, һиҹаб нә ағлы, нә дә ҝөзү өртмүр. Бу ҹүр гадынларын инди бир дә лидерлијини тәсәввүр един.


991 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...