Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2019

Мүхалифәт нијә президентин мүсбәт аддымларыны тәгдир етмир? Бәс президент неҹә?

Троллар, јалтаглар, ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР демәк истәјир ки, халг вә мүхалифәт 200 манат мааш алан мүәллимин маашынын 10 манат галхмасындан өтрү тәшәккүр етмәлидирләр
ЈАП-чыларын, игтидарын "әлдәгајырма" мүхалифәтинин һәгиги мүхалифәтә үнванладығы бир суал вардыр. Дејирләр ки, нә үчүн мүхалифәт Илһам Әлијевин атдығы мүсбәт аддымлары, ислаһатлары гијмәтләндирмир? Онларын нәзәринә ҝөрә мүхалифәт анҹаг Илһам Әлијеви тәнгид етмәклә мәшғулдур вә бу, доғру дејилдир. Онлар иддиа едир ки, инсан ҝәрәк дүзә дүз десин, әјријә дә әјри. Әлбәттә, ачыг-ашкар "инсан ҝәрәк дүзә дүз десин, әјријә дә әјри" десин" демәсәләр дә "Илһам Әлијевин мүсбәт аддымларына гијмәт истәјән бу инсанларын сөзүндән белә чыхыр ки, инсан ҝәрәк әјријә әјри десин, дүзә дә ки, дүз десин.
Амма ҝәләк ҝөрәк һәгигәтдә вәзијјәт нә јердәдир? Доғрудан да бу инсанларын, башга сөзлә десәк "ҹиб мүхалифәтинин", "әлдәгајырма", "ҝитајски" мүхалифәтин, јахуд ЈАП тролларынын сөзүндә вә ән әсас әмәлиндә һәгигәт вардырмы? 

Әввәла, истәрдик бу инсанларын нәзәринә чатдыраг ки, мүхалифәтчиләрин Илһам Әлијевин мүсбәт аддымларына гијмәт вермәмәси онунла бағлыдыр ки, онлар бу ишләри ислаһат һесаб еләмир. Бу ишләрин садәҹә Илһам Әлијевин вәзифәси олдуғу гәнаәтиндәдирләр. Ола биләр ки, дејилсин ки, вәзифәси олмуш олса белә јахшы ишдирсә ҝәрәк тәгдир едилсин. Ејнијлә бир атанын ушағына етдији јахшылыг кими. Дүздүр, атанын бојнунда бу, бир борҹдур. Буну лајигинҹә јеринә јетирдији үчүн дә тәгдири һагг едир. Амма ҝәлин унутмајаг ки, Азәрбајҹан игтидары өлкәјә, дөвләтә, халга, вәтәнә о гәдәр зијан вуруб, о гәдәр хәјанәтләр едиб ки, етдикләри хырда-пара ишләр дә арада итиб батыр. Ејнијлә балаҹа ушағыны бүтүн ҝүнү дөјән, сөјән, һәр шејдән мәһрум едиб ајда-илдә бир дәфә она конфет алан ата кими. 

Троллар, јалтаглар, ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР демәк истәјир ки, халг вә мүхалифәт 200 манат мааш алан мүәллимин маашынын 10 манат галхмасындан өтрү тәшәккүр етмәлидирләр. Нијә? Чүнки о әввәлләр 210 манат мааш алмырды, инди исә алыр. Бәли, өз-өзлүјүндә 200 маната баханда 210 манат артым демәкдир. Амма нәзәрә аланда ки, бу халг нефт өлкәсинин халгыдыр, нормалда 1000 маната јахын, бәлкә даһа чох мааш алмалыдыр, о заман нәинки тәгдир етмир, үстәлик 200 дәфә ләнәт вә сөјүш јағдыраҹагдыр.
Əн әсас исә одур ки, сијасәт мејданында сијаси рәгибин мүсбәт аддымларыны тәгдир етмәмәк ади гаршыланыр. Демәк олар ки, дүнјада бу әнәнә һәр өлкәдә мөвҹуддур. Елә Илһам Әлијевин өзү дә бу ахындан кәнарда галмајыб. Диггәт етсәниз ҝөрәрсиниз ки, һәр дәфә Һејдәр Әлијевин барәсиндә данышаркән 92-ҹи илин АХҸП-Мүсават һөкүмәтинин пис идарәчилијиндән данышыр. Һәр дәфә шаблон сөзләри тәкрарлајыб дејир: АХҸП-Мүсават һөкүмәти өлкәни пис вәзијјәтә гојду. Тарихин зибилликләринә ҝөмүлдү. Бир нәфәр сәришдәли инсан јох иди. Дөвләт бүдҹәси дармадағын иди. Торпаглары сатдылар. Бир-биријлә јола ҝетмирдиләр вә с. вә и.а. Бирҹә дәфә ҝөрмүсүнүзмү ки, АХҸП-Мүсават һөкүмәти һагда нәсә мүсбәт сөз десин. Јәни, јохдур, јохдур, бир дәнә мүсбәт ишләри дә бу адамларын олмајыбмы? Һәтта, Илһам Әлијев атасы Һејдәр Әлијеви Нахчывандан Бакыја дәвәт етмәсиндән өтрү дә о заманкы һакимијјәтин бу аддымыны мүсбәт гијмәтләндирмир. Һалбуки ону дәвәт едиб һакимијјәти онунла бөлүшмүш, өлкәнин икинҹи ән бөјүк постуну она һәвалә етмишдиләр. Буну да Илһам Әлијев мүсбәт аддым һесаб етмирми? Башга бир мәсәлә бундан ибарәтдир ки, Илһам Әлијев буҝүнкү мүхалифәтдән данышанда да һагларында мүсбәт һеч нә демир. 

Дедикләримизлә гане олмајан троллара белә бир суал: Сиз нә үчүн һазыркы мүхалифәт олан Әли Кәримли, Ҹәмил Һәсәнли, Иса Гәмбәр, Ариф Һаҹылы, Илгар Мәммәдов һагда бир мүсбәт фикир тапыб демирсиниз? Јәни бунларын һеч бир мүсбәт аддымы јохдурму? Өзүнүз ҝөрмәдијиниз, өзүнүзә ар билдијиниз иши нә үчүн мүхалифәт лидерләриндән тәләб едирсиниз?


669 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...