Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Феврал 2020

Әли Әһмәдовун Илһам Әлијеви тәрифләмәси јадымыза Гүдрәт Һәсәнгулијев вә Етибар Һүсејнову салды

Илһам Әлијевин Алманијаја ҝедиб мәлун ермәни Пашинјанла “разборка” чүрүтмәсини чүрүмүш һакимијјәтин мүхалифәтлә “разборкаја” ҝирән ермәнидән бетәр Әли Әһмәдову мәдһ едиб гуртара билмир. Мәдһләринин јери дә вар. Чүнки зарафат дејил, Рамиз Меһдијевин, Әли Һәсәновун вә башга “акулаларын” истефаја (?!) ҝөндәрилдији заманда Әли Әһмәдов һәлә дә јериндәдир. Игтидарын “хоруз бабасы” Әһмәдов, Котлет Сијавушу инди нә гәдәр ТРОЛЛУГ ВӘ ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК еләсәләр аздыр. Мәсәлән, Котлет Сијавуш дејәсән дејиб ки, һәр заман хејир ишләримдә Һејдәр Әлијевин гәбринә ҝедиб онун хејир-дуасыны алырам. Тәсәввүр едирсинизми, Сијавуш вә хејир.

Илһам Әлијев Алманијада нә данышыбса мәним кими чохларынын јәгин ки, веҹинә дејил. Һеч бахмамышыг да. Онун Пашинјана дедикләри садә һәгигәтләрдир, о сөзләри Бәхтијар Һаҹыјев дә ҝедиб дејиб. Әһмәдов исә Әлијеви елә өјүр ки, санки Пашинјанын габағында Әлијев ҝедиб бојнуну бүкүб дајанасы иди. Әлбәттә ки, Пашинјанын дили гысадыр. Әлијевин исә әли гысадыр. Затән халг Әлијевдән горхмајыб Гарабағы алмағы, мүһарибә елан етмәји тәләб едир. Әлијев нә едир? Атасынын әнәнәсини давам етдирәрәк, һәфтә сәккиз, мән доггуз ҝедир Пашинјанла ҝөрүшүр, ҝүлүшүр, ҝөз әвәзинә диш ағардыр, бармаг силкәләмәк әвәзинә әл вериб сыхышыр.

Әһмәдовун Әлијевә олан “ТРОЛЛнамәси”ндә бир ҹүмлә вар; Өлкәмизин вә халгымызын талеји гүдрәтли вә етибарлы әлләрдәдир. Әһмәдовун бу ҹүмләси јадымыза Етибар Һүсејновла Гүдрәт Һәсәнгулијеви салыр. Илһам Әлијев һакимијјәтинин јетишдирдији ики јалтаг, сиркдә тәјинатла отуран ТРОЛЛ. Будур, Әлијевләр һакимијјәтдә галдыгҹа журналистдән, “мүхалифәтчи”дән ТРОЛЛ дүзәлдир. “Халгын вә өлкәнин” демәклә Әһмәдов сәһвә јол вериб. Ҝәрәк дејәјди ки, Азәрбајҹан һакимијјәти Гүдрәт Һәсәнгулијев, Етибар Һүсејнов кими ТРОЛЛАРЫН троллуғунун үмидинә галыб. Иса Гәмбәр депутат сечкиләриндә бир дәфә үзүнү бу командаја тутуб демишди ки, ҝөрүн нә ҝүндәсиниз, Етибар Һүсејнов кимиләрин үмидинә галмысыныз.

Һә, әҝәр өлкә вә халгын Әлијев һагда дүшүнҹәсини билмәк истәјирсинизсә бујурун “Јоу Тубе” каналында Әлијев барәдә дүзәлдилән видеолара бахын. Һәтта Азтв телеканализасијасында белә Әлијев нағыллары ујдуруланда алтдакы шәрһләрдә бу хәбис һакимијјәтә тәһгир едирләр. Бу хәбис һакимијјәтин вәтәндән дидәрҝин салдығы авропалы мүһаҹирләр Әлијев Авропа өлкәләринә ҝедәндә галдығы отелин гаршысына топланыб ону рүсвај едирләр. Өлкәдә һамы Әлијевләр һакимијјәтиндән гуртулмағын јолларыны өјрәнир. Әһмәдова исә бош-бош чәрәнләмәк галыр.


450 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...