Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2014

650 мин ҝизли иш јери?

Илһам Әлијев Назирләр Кабинетинин 2014-ҹү илин 9 ајынын сосиал-игтисади инкишафынын јекунларына һәср олунмуш иҹлас кечириб. Јенә ејни сөзләр дејилиб, бәнзәр рәгәмләр садаланыб. Јенә дә иш јерләринин ачылмасы илә бағлы артым өнә чәкилиб. Бу һакимијјәт көһнә үслубуну, тәрзини, үсулуну азаҹыг да дәјишмир. Сијаси бахышлар ајдындыр, иш јерләри илә бағлы рәгәмләр артдыгҹа сијаси мәһбусларын сајы да артыр, амма сосиал-игтисади мәсәләләрдә дә јанашмалар дәјишмир. Һәр дәфә ејни тәдбирләр, һәр дәфә инкишаф барәдә нитгләр, һәр дәфә дә халгын ҝерчәк дуруму, өлкәдәки дәһшәтли коррупсија вә инһисар һагда сусгунлуг.

Илһам Әлијев јенә иш јерләринин артдығыны дејиб: “Өтән 9 ајда Азәрбајҹанда 100 мин јени иш јери ачылыб. Бунунла да сон 10 илдә ачылан јени иш јерләринин сајы 1 милјон 300 минә чатыб”.
Биз јенә дә рәсми рәгәмләрә мүраҹиәт едәк. Һәтта рәсми рәгәмләр дә буну тәсдигләмир. Дөвләт Статистика Комитәсинин сајтында “Әмәк базарынын әсас сосиал-игтисади ҝөстәриҹиләри” бөлүмүндә “Ыгтисадијјатда мәшғул олан әһалинин сајы” адлы ҹәдвәлә бахаг. Бу ҹәдвәл илләр үзрә ишләјән әһалинин сајыны, јәни һәм дә өлкә әһалисинин саһиб олдуғу реал иш јерләринин сајыны ҝөстәрир. Ҹәдвәлдә һәр шеј неҹә вар сахланылыб. Орада һәмчинин 2003-дән 2013-ә гәдәр бүтүн илләрә аид ҝөстәриҹиләр вар, јәни онун васитәсилә ишләјән әһалинин, јахуд да иш јерләринин илләр үзрә артымыны да ҝөрә биләрик.

Ҹәдвәлдәки рәгәмләрә бахаг (мәнбә: һттп://www.стат.ҝов.аз/соурҹе/лабоур/):

 

1.6 Игтисадијјатда мәшғул олан әһалинин сајы

 

мин нәфәр

Илләр

Мәшғул әһалинин сајы

1940

998,8

1950

1049,5

1960

1523,2

1970

1756,3

1980

2299,5

1990

3703,4

2000

3855,5

2001

3891,4

2002

3931,1

2003

3972,6

2004

4016,9

2005

4062,3

2006

4110,8

2007

4162,2

2008

4215,5

2009

4271,7

2010

4329,1

2011

4375,2

2012

4445,3

2013

4521,2

 

 

11 ил әрзиндә, јәни 2003-ҹү илдән 2013-ҹү илә гәдәр ишләјәнләрин сајындакы артымы тапаг. Сонунҹу ҝөстәриҹидән 2003-ҹү илә аид ҝөстәриҹини чыхаг. 4521,2 - 3972,6 = 548,6. Демәли, 11 ил әрзиндә ишләјәнләрин сајы 548600 нәфәр чохалыб. Буилки артымы да (100 мин) әлавә етсәк, 648600 едир.
Сон 10 ил әрзиндә 1 милјон 300 мин јени иш јери ачылса да, сон 12 илдә ишләјәнләрин сајында артым 648600 олуб, дүз ики дәфә аз. Бәс галан иш јерләриндә ким чалышыр? Хариҹдән ҝәләнләрми? 650 мин хариҹдән ҝәлән ишчи вармы өлкәдә?  Мүмкүн дејил ахы. Бу гәдәр инсан ҝизлими ишләјир ки, биз онлары ҝөрмүрүк.
Бәлкә галан 650 миндән артыг иш јерләри дә доғрудан ачылыб, амма орда ишләјән јохдур? Бәс бу неҹә олур? 
Ортаја чыхан тәзадла бағлы дәфәләрлә јазсаг да, Дөвләт Статистика Комитәси өз рәгәмләринин сијаси рәһбәрлијин сөјләдикләри илә ҹидди тәзад тәшкил етдијинә изаһ вермир.  Затән, бир изаһ да јохдур. Шиширтмә ортададыр. Дејәсән, һеч ону тәкзиб дә етмәк истәмирләр.

Шаһвәләд Чобаноғлу/азадлыг5578 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...