Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Март 2020

Иммунитети мөһкәмләндиририк. 6 садә мәсләһәт

Инсанын иммун системи мүкәммәл бир системдир. Ҝүҹлү иммунитет инсаны истәнилән хәстәликдән горуја биләр.

Һәр ҝүн инсанын организминә һава, су, гида илә милјонларла мүхтәлиф микроблар, вируслар, ҝөбәләкләр дахил олур. Иммун системи исә онлары зәрәрсизләшдирир вә нәтиҹәдә инсан хәстәләнмир. Һәр ҝүн бизим организмдә хәрчәнҝ һүҹејрәләри јараныр. Иммун системи исә онлары зәрәрсизләшдирир.

Һәкимләрин фикиринә ҝөрә, иммунитетин сәвијјәси инсанын ирсијјәтиндән (50%) вә һәјат тәрзиндән (50%) асылыдыр. Ирсијјәти дәјишмәк мүмкүн олмаса да, һәјат тәрзини дәјишмәк мүмкүндүр. Иммун системинин нормал фәалијјәти үчүн бу садә гајдалара әмәл един:

1. Дүзҝүн гидаланын. Мејвә-тәрәвәз, ҝөјәрти, сүд мәһсуллары, гоз-фындыг, балыг, пахлалылар (нохуд, лобја, мәрҹи), битки јағлары иммун системинин нормал фәалијјәти үчүн ән ваҹиб мәһсуллар сајылыр. Әксинә чохлу мигдарда ширнијјатларын, шәкәрин гәбулу иммун системинә чох мәнфи тәсир едир.

Узунмүддәтли пәһризләр иммун системини зәифләдир.

2. Кифајәт гәдәр јатын вә динҹәлин. Хроники јорғунлуг, јухусузлуг инсанын иммун системинә мәнфи тәсир едир.

3. Стресдән узаг олун. Хроники стресс бир чох хәстәликләр вә позулмаларын (о ҹүмләдән хәрчәнҝ хәстәликләринин) риск фактору сајылыр. Бу сәбәбдән мүмкүн гәдәр стресс вәзијјәтләриндән гачын.

4. Һәр ҝүн ән азы 30 дәгигә ачыг һавада ҝәзин.

5. Организмдә олан хроники инфексија оҹаглары (кариесли дишләр, хроники тонзиллит, хроники һајморит вә с.) иммун системини зәифләдир. Бу сәбәбдән белә инфексија оҹагларыны мүтләг вә вахтында мүалиҹә етмәк лазымдыр.

6. Һаваја ујғун ҝејинин, өзүнүзү сојугдан горујун. Сојуглама иммун системинин кәскин зәифләмәсинә сәбәб олур./саҝламолун/
302 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP