Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Март 2020

“30 мин НАТО әсҝәриндәнсә, бир маска јахшыдыр”

Чин вә Русија Авропа Бирлији вә НАТО-ну парчалајыр: Бир ҝүллә белә атмадан...

Чин вә Русија Авропа Бирлији вә НАТО-ну бүтүн дүнјанын ҝөзү гаршысында парчаламагдадыр.

Сон ҝүнләр Чин вә Русијанын коронавирусдан әзијјәт чәкән Авропа дөвләтләринә ҝөстәрдији јардылмлар Авропа Бирлији вә НАТО-ја олан бахышлары көклү сурәтдә дәјишмәкдәдир. Белә ки, Франса вә Алманијадан јардым хаһиш едән Италијанын истәјинин ҹавабсыз галмасы, әксинә, һәр ики дөвләтин маска вә диҝәр тибби аваданлыгларын өлкәдән чыхышына гадаға гојмасы, Авропа Бирлији дөвләтләри арасындакы әнәнәви һәмрәјлијин маһијјәт етибари илә баша чатмасы кими дәјәрләндирмәкдәдир.

Һабелә, Италија, Словакија вә диҝәр Авропа дөвләтләринә Чин вә Русијанын һәким, тибби тәҹһизат вә с.кими васитәләрлә јардым етмәси, өлүм-дирим савашында һәјати дәстәјин “умулмајан”, јахуд “дүшмән” дөвләтләр тәрәфиндән ҝөстәрилмәси Авропа Бирлији вә НАТО-нун сәмимијјәтинә олан инамы алт-үст едиб. Сијаси експертләр һесаб едир ки, Русија вә Чинин бу јардымлары Авропа Бирлији вә НАТО-ну парчалаја, онларын варлығына сон гоја биләр. Артыг Авропада “30 мин НАТО әсҝәриндәнсә, бир маска јахшыдыр” дејими сүрәтлә јајылмагда, өзүнә чохсајлы тәрәфдарлар топламагдадыр. Политологларын фикринҹә, Гәрбдә башлајан бу тенденсија Авропа топлумунун Чин вә Русијаја көнүллү “тәслим олмасы” илә јекунлаша биләр. Бу исә Авропанын Чин вә Русија тәрәфиндән мәнәви-психоложи зәбти демәкдир.
224 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP