Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Һазиран 2018

Јениден суикастлар, фаили мечһул ҹинајетлер ми?.. Вурулаҹак сон дарбенин ајак сеслери ми?..

Ердоған'ын Ичишлери Баканы Сүлејман Сојлу.

Коҹасы 1990'ларда фаили мечһул ҹинајете курбан ҝиден ҺДП Еш Ҝенел Башканы Первин Булдан'а телефон едијор:

Сизи јашатмајаҹағыз!

"Доғру му бу?" дије кендине сорулдуғунда шу јаныты веријор:

Евет, фазласы вар, ексиғи јок!

Битмеди.

Сојлу, валилере де талимат веријор:

ҸҺП'лилери шеһит ҹеназелерине алмајын!

Талимат, анлашылан, јерини булујор.

Бурса'даки шеһит ҹеназесинде ҸҺП'нин челенҝи парчаланыјор.

Битмеди.

Ердоған'ын иктидар ортағы Девлет Баһчели, сечим кампанјасы сүреҹинде кендисини елештирен ҝазетеҹилери, көше јазарларыны, академисјенлери ҝазетелере вердиғи иланларла исим исим һедеф ҝөстеријор.

Битмеди.

Һапистеки бир мафја бабасы, Карар ҝазетесинин алты јазарыны сечимлерде "Ҹумһур Иттифакы"ны елештирдиклери ичин јине исим исим һедеф ҝөстеријор.

Сорујорум:

Нереје ҝидијор Түркије?..

Һукук јерле бир едилијор.

Нефрет дили зирве јапыјор.

Ифаде өзҝүрлүғү чиғненијор.

Кылычдароғлу бағырыјор:

Ичишлери Баканы Сојлу, ич саваш чағрысы јапыјор, дерһал истифа етмели!

ҸҺП сөзҹүсү бағырыјор:

Ичишлери Баканы ич ҝүвенлик теһдиди һалине ҝелди.

Ве Кылычдароғлу, ески ҸҺП Миллетвекили Ерен Ердем'ин тутукланмасы үзерине сесини јүкселтијор:

Бу үлкеде һич кимсенин ҹан ве мал ҝүвенлиғи јоктур, бир дикта јөнетиминден һер шеј бекленебилир.

Ҝерчектен өјле, һер шеј бекленебилир.

Һазырлыклар јокса "сон дарбе"је ми дөнүк?

Түркије бунун ичин ми сијасал ҹинајетлер атмосферине сокулујор?

Бу неденле ми өнүмүзде суикастлер дөнеми ачылаҹак?

1990'ларын о коркунч фаили мечһул ҹинајетлери ми јениден саһнелеҹек?

Терөрле мүҹаделе деркен, девлет 1990'лардаки ҝиби түмүјле һукук дышына мы чыкаҹак?

Бир башка дејишле:

Сөз конусу ватанса ҝериси теферруаттыр, зиһнијети ми?

Муһалефети, елештирији тамамен синдирмек ичин, јок етмек ичин каранлыкларда дан дан дан силаһ сеслери ми дујулаҹак?

Текрарлыјорум:

Суикастлер ми, фаили мечһул ҹинајетлер ми?..

15 Теммуз бир дөнүм ноктасы олмушту. Сивил дарбе јени бир деринлик казанмышты.

Ердоған иктидары, демократик һак ве өзҝүрлүклерле һукукун үстүнден силиндир ҝиби ҝечмеје башламышты.

Шимди де 24 Һазиран мы?

"Сандыктан чыктык, артык һер шеј бизден сорулур!" зиһнијетинин сыныр танымазлығы мы?

"Муһалефети топтан силменин там заманыдыр" дијенлер, девлетин деринликлеринде курулмуш тезҝâһлары чалыштырмаја мы башладылар?

24 Һазиран'ла илҝили оларак бир Инҝилиз ҝазетесинде сорулдуғу ҝиби:

Түркије, 1933 Һитлер Алманја'сыны мы андырмаја башлады?

Сечим сандығындан чыканларын вураҹағы сон дарбенин ајак сеслери ми дујдукларымыз?

Јинелијорум:

Баһчели'нин, Сојлу'нун, һапистеки 'мафја баба'сынын теһдитлери һич һајра аламет деғилдир.

Түркије бир ҹеһеннем чукуруна чекилијор.

Теһликенин фаркында мысыныз?

 

Һасан Ҹемал/т24

1192 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...