Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Феврал 2015

Гарадағлы фаҹиәси - 23 ил

Бу ҝүн Ермәнистан силаһлы гүввәләринин Хоҹавәнд рајонунун Гарадағлы кәндини ишғал етмәсиндән 23 ил өтүр.

Ермәни һәрби бирләшмәләри Русија силаһлы гүввәләринин Ханкәндидә дислокасија олунан 366-ҹы мотоатыҹы алајынын һәрби техникасынын вә ҹанлы гүввәсинин дәстәји илә 1992-ҹи ил февралын 15-дән башлајараг азәрбајҹанлылар јашајан Гарадағлы кәндинә һүҹум едиб.

Ики ҝүн чәкән ағыр дөјүшдән сонра мүһасирәни јаран ермәниләр февралын 17-дә кәнди ишғалы едибләр.

Ишғал заманы кәнд тамамилә дағыдылыб, динҹ, әлијалын әһалијә, ҝүнаһсыз ушаглара, гадынлара вә гоҹалара амансызҹасына диван тутулуб. Фаҹиә нәтиҹәсиндә Гарадағлыдан ҝиров ҝөтүрүлән 117 кәнд сакининдән 80-ә јахыны хүсуси амансызлыгла гәтлә јетирилиб, 6 нәфәр иткин дүшүб, 9 нәфәрин исә шаһид ифадәләринә әсасән, әсир ҝөтүрүлдүјү сүбут олунуб.


8270 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP