Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2015

Шушасыз даһа бир ил - Фотолар

Бу ҝүн Азәрбајҹанын Шуша шәһәринин ермәниләр тәрәфиндән ишғал олунмасындан 23 ил өтүр.
Бу ҝүн Азәрбајҹанын Шуша шәһәринин ермәниләр тәрәфиндән ишғал олунмасындан 23 ил өтүр.

1992-ҹи ил, мај ајынын 8-дә Азәрбајҹанын дилбәр ҝушәси Шуша ишғал едилди. Ермәнистан Силаһлы Гүввәләри бүтүн ҝүҹүнү сәфәрбәр едәрәк, Шушаја В«Свадба в горахВ» адлы һүҹум планы һазырлајыр. Һәмин плана ҝөрә, Ермәнистан Силаһлы Гүввәләри ән пешәкар забитләрин рәһбәрлији алтында мајын 8-дә Шуша үзәринә 11 минлик гошунла һүҹум едәҹәкди. Азәрбајҹан Силаһлы гүввәләри исә атәшкәсин узунмүддәтли олаҹағына архајынлашыб, һәрбчиләри күтләви һалда езамијјәтә ҝөндәрир. Әразидә олан мин нәфәр һәрбчидән једди јүзү галыр. Көнүллү баталјонларда силаһ демәк олар ки, јох иди. Фәхрәддин Сәфәровун 480 нәфәрлик баталјонунда ҹәми 70 автомат вар иди. Мајын 7-си бригада командири Елбрус Оруҹов зиреһли техниканын АТӘТ нүмајәндәләринин ҝөзләнилән сәфәриндән ҝизләдилмәси үчүн Мүдафиә назири Рәһим Газыјевдән әмр алыр. Бу әмр, демәк олар ки, әразидә олан техниканын мәһви илә нәтиҹәләнир (Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләри танк вә ПДМ-ләри В«ашағы заправкаВ» дејилән јерә чәкмишдиләр). Шушада сон дөјүшә ҹәми 1 танк вә 1 ПДМ галмышды. Мајын 7-синдән 8-инә кечән ҝеҹә саат 2-јә 20 дәгигә ишләмиш Ермәнистан Силаһлы Гүввәләри 11 минлик гошунла Шушаја һәр тәрәфдән - Гырхпилләкан дејилән јердән, Дашалты, Гајбалы јолу, Шүшикәнд истигамәти вә Һаҹыталасындан һүҹума кечдиләр. Тәкҹә В«ЗаставаВ» дејилән поста Дашалты тәрәфдән 3 мин ермәни һәрбчиси галхмышды. Сәһәр саат 7-јә јахын әсас истигамәтләрдә олан постлар тутулмушду - стратежи јүксәкликләрдән бири - Кирс дағында Ермәнистан Силаһлы Гүввәләринин артиллерија бригадасы отурмушду. 12 саат әрзиндә Шуша, шәһәр әтрафына дүзүлмүш топларын атәшинә мәруз галды. Ағыр дөјүшләр мајын 8-и ахшам саат 8-ә гәдәр ҝетди - Шуша һәбсханасында вә В«ашағы ЗаправкаВ»да 777-ҹи әлаһиддә алај бөјүк итки верди - бу дөјүшдә алајын 132 әсҝәриндән јүзү һәлак олду. Көнүллү баталјонларын дөјүшчүләриндән вә Шуша сакинләриндән дә 200 чох адам һәлак олду вә ја иткин дүшдү.Ахшам саат 9-а јахын Шушада 2 В«ГРАДВ» гурғусу, 1 танк вә 1 ПДМ, 30-40 дөјүшчү галмышды. Ермәнистан Силаһлы гүввәләри В«ашағы заправкаВ» дејилән јери артыг ҝөтүрмүшдүләр. Хәлфәли, Гајбалы вә Косаларда дөјүш ҝедирди. Бу вахт Елбрус Оруҹов олуб-галан гошунун Шуша шәһәрини тәрк етмәси барәдә шәхсән әмр верир. Һәтта шәһәрдән чыхмаг истәмәјән көнүллү дөјүшчүләрдән бәзиләрини әмр јеринә јетирилмәсә, ҝүлләләмәклә һәдәләјирләр. Беләликлә, гошун Туршсуја чәкилир. Мајын 8-дә шәһәрин мүдафиәси үчүн Шушаја езам олунан Хүсуси Тәјинатлы Полис Дәстәсинин командири Рөвшән Ҹавадову вә онун дәстәсини дә Зарыслы кәндиндә гаршылајыб В«Шуша артыг ишғал олунуб, ҝери гајыдынВ» дејирләр.


7931 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP