Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2015

Лачынсыз 23 ил...

Лачын рајонунун тәбии сәрвәтләри 23 илдир ки, ермәниләр тәрәфиндән таланыр
Лачын рајонунун ишғалындан 23 ил кечир.

1992-ҹи ил мај ајынын 16-дан 17-нә кечән ҝеҹә Шуша шәһәринин Туршсу дејилән әразисиндән вә Ермәнистанын Ҝорус рајону истигамәтиндән һүҹума кечән ермәни ордусу Лачыны ишғал етмишдир.

Ишғал алтында галмыш рајонун тәбии сәрвәтләри 23 илдир ки, ермәниләр тәрәфиндән талан едилир. Тәбии сәрвәтләрлә зәнҝин олан әразидә Туршсу, Галадәрәси, Ағанус, Хырманлар, Тигиг, Турш-тигиг, Нурәддин, Нағдалы, Һаҹыханлы кими мүалиҹәви әһәмијјәтли булаглар мөвҹуддур.

Рајонда үмуми еһтијатлары 1124 тон олан ҹивә (Нарзанлы, Чилҝәзчај, Сарыбулаг), 4457 мин тон олан вә әһәнҝ истеһсалына јарарлы Лачын әһәнҝдашы, 2533 мин кубметр олан вә истисмара ҹәлб едилән үзлүк дашы истеһсалына јарарлы Гочаз мәрмәрләшмиш әһәнҝдашы, 5125 мин кубметр олан вә мишар дашы истеһсалына јарарлы туф (Ағоғлан, Әһмәдли) мөвҹуддур.

Ејни заманда, рајонда еһтијатлары 998 мин кубметр олан вә кәрпиҹ-кирәмид истеһсалына јарарлы Новрузлу ҝил, 2144 мин кубметр олан Гушчу пемза, 15794 мин кубметр олан Јухары Һәкәричај гум-чынгыл гарышығы, 10 тон әгиг вә 0,9 тон жад олан 2 әлван бәзәк дашы, 10449 мин тон олан 3 вулкан күлү, истисмар еһтијатлары 430 мин кубметр/ҝүн олан Минкәнд минерал су јатаглары вардыр.

1961-ҹи илдә рајон әразисиндә надир тәбиәт комплексләрини горумаг үчүн јарадылан Лачын Дөвләт Тәбиәт Јасаглығы 20 мин һектар, 1987-ҹи илдә јарадылан Гараҝөл Дөвләт Тәбиәт Горуғу исә 240 һектар әразини әһатә едирди. Горугда 68 нөвдән вә 27 фәсиләдән ибарәт битки өртүјү вардыр. Лачын Дөвләт Тәбиәт Јасаглығынын әразисиндә ҹүјүр, гаја кечиси, чөл донузу, ајы, тураҹ, кәклик, гаратојуг кими надир фауна нөвләри мәскунлашмышдыр. Јасаглығын әразисиндәки Һаҹышамлы мешәсиндә дүнјада ән гијмәтли нөв олан гырмызы палыд (гызыл палыд) вардыр. Бу ағаҹ Азәрбајҹанда јалныз һәмин јасаглыгда јајылмышдыр.

Лачын рајону үзрә 33285 һектар мешә фонду торпаглары вардыр ки, бунун да мешә илә өртүлү саһәси 26647 һектар (80,05 фаиз) иди. Мешәләрдә шам, палыд, вәләс, ҝөјрүш, ағҹагајын, гарағаҹ, акасија, говаг, сөјүд, дәмиргара, армуд ағаҹлары үстүнлүк тәшкил едирди.

Рајонда Һәкәри чајынын сағ саһилиндә вә Забух кәндиндә 400 јашлы 2 әдәд Шәрг чинары, дөвләт мешә фонду торпагларында 1092 һектар саһәни әһатә едән ардыҹ, шабалыд вә гарачөһрә ағаҹлары мүһафизә едилирди.


8149 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP