Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2015

Руһаниләрин вәһдәти үчүн јаранан мисилсиз тарихи фүрсәт

Бираз ајыг олаг вә сон һадисәләрдән нәтиҹә чыхараг
Сон һадисәләрдә чохлу месажлар вар.

Бу месажларын ән өнәмли инҹә нөгтәләри Һаҹы Тале гардашымызадыр. Бир һиссәси исә Азәрбајҹанын мүсәлман халгына мәхсусдур.

Бираз ајыг олаг вә сон һадисәләрдән нәтиҹә чыхараг.

Бир нечә ҝүндүр тв каналлары һаҹы Тале барәсиндә ифтира вә бөһтан долу верлишләр һазырламагла мәшғулдурлар. Әҝәр Һаҹы Тале террористдирсә, ИШИД тәмсилчисидирсә, онда белә чыхыр ки, Азәрбајҹанда јаранан мүасир Ислами һәрәкатын зиндандакы, баниләри вә лидерләри даһа тәһлүкәли вә даһа бөјүк террорчулардыр. Демәли бу шантажчылар Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә әсл тәһлүкә ИШИД дејил шиәләрин олмасы месажыны вермәк истәјирләр. О Шиә мәктәби ки, мәрҹәијјәтә бағлыдыр.
Бу шүар, Исраил режиминин фәрјад чәкдији тәфәккүрдир. Нетанјаһу белә дејир: ШИӘ бизләр үчүн ИШИД-дән дә тәһлүкәлидир. Сон парламент сечкиләриндән өнҹә “сечкиләри изләмәк” бәһанәси илә Либерманын Бакыја сәфәри, һеч дә тәсадүфү дејил.
Бү ҝүн Азәрбајҹан тв каналларынын Һаҹы Талејә гаршы етдији тәхрибат, јалныз гондарма Исраил президентинин вердији бу шүары вә иҹрачыларынын әли илә гурулмуш планларын нәтиҹәсидир. Бу тәфәккүрүн вәтәнимиздә формалашдырмаг зәһмәтини Исраил нөкәрләри олан тв каналларымыз чәкирләр вә бу чиркин планы иҹра едирләр. Буна 100% әмин ола биләрсиниз.!
Əҝәр бу ҹылыз тв каналлар, Һаҹы Талени террорист гәләмә вермәк үчүн һазырладығы филмин сонуну Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани илә олан ҝөрүшү нүмајиш етдирирсә вә бу мүҹтеһиди террорчуларын һимајәтчиси кими гәләмә верирсә, белә нәтиҹә алыныр ки, өз дин алиминин әлини өпән һәр мүсәлман террорчудур. Јәни бу каналларын мәнтигинә әсасән сијаси мөвгејиндән асылы олмајараг өлкәмиздә фәалијјәт ҝөстәрән әксәр руһаниләр, террорчу вә вәтән хаинидирләр. Бу мәнтигә әсасән, ән јахшы һалда башда Оҹаг Ниҹат аға олмагла Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани илә ҝөрүшләрдә иштирак едән дин хадимләри вә јахуд Иранда бу мүҹтеһидләр тәрәфиндән башына әммамә гојулан бүтүн Шиә дин хадимләри террористдирләр. Белә чыхыр ки, Ајәтуллаһ Һәмәданини өлкәјә дәвәт едән вә онун ҝәлишини “немәт” адландыран ГМИ-нин сәдри Аллаһшукур Пашазадә өлкә террорчуларынын башында дајаныр. Демәли әҝәр Мүҹтәһидләрин әлини өпмүсәнсә вә јахуд онлар тәрәфиндән әммамә алмысанса ја ҝәрәк сарај молласына чеврилиб залымла ачыг-ашкар бејәт етмәлисән, ја да әкс тәгдирдә террорчу вә вәтән хаинисән.
Әзиз руһаниләр! Бу тәхрибат Азәрбајҹанын бүтүн дин хадимләринә гаршы планлашдырылан әмәлијјатдыр. Фәрг етмәз сијаси аренада олан руһани олсун ја гејриси.
Əзиз мүстәгил руһаниләр, ахундлар вә дин хадимләри! Руһаниләрин вәһдәти үчүн чох ҝөзәл вә мисилсиз фүрсәт јараныб. Әзиз руһаниләр, әлләриниздән өпүр вә бир кичик гардашыныз кими сизә хаһишлә мүраҹиәт едирәм. Бу мәсәләдә артыг Һаҹы Таледән сөз ҝетмир, бурада мәрҹәијјәтә, Азәрбајҹанын бүтүн мүстәгил руһаниләринә вә мүсәлманларына һөрмәтсизлик едирләр. Фәрги јохдур Һаҹы Таленин тутдуғу мөвгејини бәјәнирсиниз ја јох. Бу артыг Шиә руһанисинин вә Пејғәмбәр либасынын мүдафиәсинә галхмаг мәсәләсидир. Лазым дејил күчәләрә төкүләк. Ән азындан вәһдәт Гәләмләримизи әлә алаг, Исраил нөкәри олан бу тв каналларынын тәхрибатыны, буна шәраит јарадан амилләри мәһкум едәк вә бу етиразы халгымызын нәзәринә чатдыраг. Иншааллаһ бу һәрәкәтлә дүшмәнин белини гырмыш оларыг.
Аллаһдан һәр биринизә мүвәффәгијјәт арзу едирәм!

Тоһид Ибраһимбәјли


5482 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP