Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Март 2016

Алим вә ариф Ајәтуллаһ Мәрәши Нәҹәфинин арифанә вәсијјәтнамәси

Вәсијјәт едирәм ки, 70 ил мүддәтиндә үзәриндә ҝеҹә намазы гылдығым сәҹҹадәми мәнимлә дәфн олунсун.
Она (бөјүк оғлу һөҹҹәтүл-ислам Сејид Маһмуд Мәрәшијә) вәсијјәт едирәм ки, бекарлыгдан, батил вә пуч ишләрдән, әзиз өмрүнү фајдасыз ишләрә сәрф етмәкдән узаг олсун. Рәвајәтдә ҝәлиб: “Аллаһ, ишләмәјән ҹавана гәзәбләнәр”.
Вәсијјәт едирәм ки, мәсум имамларын (ә), онларын өвладларынын, сәһабәләринин вә бөјүк шәхсијјәтләрин гәбри үзәриндән топладығым торпаг кисәсини тәбәррүк үчүн мәнимлә дәфн един вә ондан бир мигдарыны да үзүмүн алтына, бир мигдарыны да үзүмлә үзбәүз јерә гојун.
Вәсијјәт едирәм ки, Мәһәррәм вә сәфәр ајларында севимли Пејғәмбәримизин (с) Әһли-бејтинин (ә) башына ҝәтирилән мүсибәтләрә ҝөрә һүзн вә гәм дујғуларынын ифадәси олараг ҝејиндијим гара либасы мәнимлә бирҝә дәфн етсинләр.
Вәсијјәт едирәм ки, 70 ил мүддәтиндә үзәриндә ҝеҹә намазы гылдығым сәҹҹадәми мәнимлә дәфн олунсун.
Вәсијјәт едирәм ки, Имам Һүсејн (ә) түрбәтиндән һазырланмыш вә ҝеҹәләр онун дәнәләринин сајы гәдәр истиғфар етдијим тәсбиһи мәнимлә дәфн олунсун.
Ҹәддим Һүсејнин (ә) вә онун әзиз әһли-бејтинин (ә) матәминдә чохлу ҝөз јашлары ахытдығым вә үзүмүн јашыны гуруладығым дәсмалы кәфәнлә бирҝә синәмин үзәринә гојмағынызы вәсијјәт едирәм.
Она (бөјүк оғлума) вәсијјәт едирәм ки, һәмишә тәһарәтли вә дәстәмазлы олсун. Чүнки бунун өзү мәнәви нуранилијә, гәм вә кәдәрләрин арадан галхмасына сәбәб олур.
Вәсијјәт едирәм ки, ҹәназәми Биби Фатимеји-Мәсумәнин (с) гәбри илә үзбәүз гојсунлар, дәхил олараг, әммамәмин бир уҹуну зәриһә, о бири уҹуну табута бағласынлар. Бу вәзијјәтдә ағам имам Һүсејнин (ә) өз әһли бејти илә вида мүсибәтини охусунлар.
Ҹәназәми ҹәддимә әзадарлыг етмәк үчүн тәсис етдијим һүсејнијјәдә гојсунлар, (јухарыда дедијим) әммамәни бағламаг әмәлини тәкрар етсинләр. Белә ки, әммамәнин бир уҹуну Сејјидүш-шүһәданын (ә) минбәринә, бир уҹуну да табута бағласынлар. Һәмин һалда вида мүсибәтини охусунлар.
Вәсијјәт едирәм ки, (бөјүк оғлум) һиммәт кәмәри бағласын, ҹидди вә бүтүн ирадәси илә һәниф динин тәрвиҹинә, он ики имам мәзһәбинин мүдафиәсинә галхсын. Чүнки бу мәзһәб гәрибдир вә уҹа сәслә фәрјад едир: “Бир көмәк едән вармы ки, мәни мүдафиә етсин?” Бир кәсин онун наләсинә ләббејк демәсини ҝөрмүрәм. Тәкҹә Аллаһын онларын сәјләриндән тәшәккүр етдији аз бир дәстәдән башга.
Вәсијјәт едирәм, ҝет-ҝәли, бир јердә отуруб-дурмағы азалтмағы. Чүнки бу заманда белә әлагәләрин һәм манечилији вар, һәм дә тәһлүкәси. Мөминләрин һаггында гејбәт, бөһтан олмадығы, онларын һүгугларынын зај едилмәдији, тәһгир олунмадығы вә ејибләри ахтарылмадығы чох аз јығынҹаглар тапылар.
Вәсијјәт едирәм она (бөјүк оғлуму) силеји-рәһим етмәји (гоһумларын ҝөрүшүнә ҝетмәји). Чүнки силеји-рәһим өмүрә бәрәкәт верән, төвфиг ҝәтирән вә рузини артыран ән ҝүҹлү васитәдир.
Вәсијјәт едирәм она давамлы сурәтдә рүкунун зикриндән сонра, хүсусән дә сонунҹу рүкуда бу дуаны охумағы: “Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәд вә тәрәһһәм әла әҹзина вә әғсина биһәггиһим”.
Вәсијјәт едирәм ки, мәни һәмин китабханада дәфн етмәјә чалышсын. Һәтта, мәним әҹәлим Гумдан кәнарда да јетишмиш олса.
Һәзрәт Ајәтуллаһ Мәрәши Нәҹәфинин оғлу дејир: “Атамдан китабханада дәфн олунмаг үчүн вәсијјәт етмәсинин сәбәбини сорушдугда бујурду: Илләр өнҹә мәним дәфним үчүн һәзрәт Фатимеји-Мәсумәнин (с) һәрәминдә мүнасиб јер нәзәрдә тутулмушдур. Лакин истәјирәм, үмуми китабханада Али Муһәммәдин (с) елмләрини мүталиә етмәк үчүн бу китабханаја ҝәлән шәхсләрин ајағы алтында дәфн олум”.
Вәсијјәт едирәм Аллаһын китабында тәфәккүр етмәји вә ондан нәсиһәт ҝөтүрмәји, гәбристан әһлинин зијарәтинә ҝетмәји, онларын дүнән ким, бу ҝүн нә олмалары, неҹә олдуглары, һарада олдуглары вә бу ҝүн һарада олмалары барәдә дүшүнмәји.
Вәсијјәт едирәм зөһд вә дүнјаја етинасызлығы, тәгвалы, пәрһизкар вә еһтијатлы олмағы.
Ҹамиеји-кәбирә зијарәтини давамлы олараг охумағы вәсијјәт едирәм. Һәфтәдә бир дәфә дә олса, охујун.
Һәр ҝүн бир дәфә сүбһ намазындан сонра Јасин сурәсини, зөһр намазындан сонра Нәбә сурәсини, әср намазындан сонра Әср сурәсини, мәғриб намазындан сонра Вагиә сурәсини, иша намазындан сонра Мулк сурәсини охујун. Бу дедикләрими бир дә тәкид едирәм. Чүнки мән өзүм шәхсән рәвајәт едирәм бу үслубу өзүмүн бөјүк устадларымдан вә дәфәләрлә тәҹрүбә етмишәм.
Вәсијјәт едирәм нәнәмиз Зәһраји-Бәтулун (руһум она фәда олсун) тәсбиһатыны давамлы сурәтдә зикр етмәји.
Тәкидлә вәсијјәт едирәм ҝеҹә намазыны вә ҝеҹәләр истиғфар етмәји.
Вәсијјәт едирәм фәгирләрин, сејидләрин вә дин елмләринин тәләбәләринин һаггында јахшылыг етмәји.
Вәсијјәт едирәм ки, дүнјанын мүсибәтләриндә дөзүмлү олун, хүсусән дә һәсәд апаран инсанларын ох мејданында. Сәнин мәзлум вә гәриб атанла неҹә рәфтар олунмасыны јада сал.
Вәсијјәт едирәм шәри елмләрлә мәшғул олмағы вә ону өјрәнмәји.


4579 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP