Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Феврал 2014

Имам Һүсејнин (ә) гәбрини ким дағыдыб?

Мүтәвәккил ҝөстәриш верир ки, һиҹри-гәмәри 236-ҹы илдә Имам Һүсејнин (ә) мүбарәк һәрәми вә онун әтрафында һәр нә варса дағыдылсын вә јери шумлансын. Һәрәмин әтрафында ҝөзәтчи постлары тикилсин вә о һәзрәтин (ә) зијарәтинә иҹазә верилмәсин.
Дејиләнләрә ҝөрә, мүсәлманлардан һеч ким о һәзрәтин мүбарәк гәбрини дағытмаг истәмир. Буна ҝөрә дә бу иш јәһуди әсилли Бәнам Дизәҹ јеринә јетирир. Мүтәвәккил елан едир: Һүсејн ибн Әлинин (ә) зијарәтинә ҝетмәк гадаған едилир. Әҝәр һәр ким онун зијарәтинә ҝетсә ҹәзаландырылаҹаг.
О горхурду ки, Имам Һүсејнин (ә) дағыдылмыш гәбри она гаршы мүгавимәт мәркәзинә чеврилсин. О бөјүк шәһидин мүбаризә вә шәһадәт јолундан илһамланыб она гаршы гијама галхсынлар.
Амма о шәһидләр ағасынын достлары вә шиәләри о һәзрәтин (ә) пак түрбәтинин зијарәтиндән әл чәкмирдиләр. Онлара мүхтәлиф ишҝәнҹәләрин верилмәсинә бахмајараг, јенә дә о һәзрәтин (ә) зијарәтинә ҝедирдиләр. Мүтәвәккилин гәтлиндән сонра шиәләр јенидән о һәзрәтин һәрәмини дүзәлдирләр.
Имам Һүсејнин (ә) гәбринин дағыдылмасы мүсәлманлары бәрк гәзәбләндирмишди. Белә ки, Бағдад ҹамааты диварлара Мүтәвәккилә гаршы шүарлар јазырдылар, бирлик вә мүбаризәјә сәсләјән сурудлар охујурдулар. О сурудлардан биринә ашағыда ишарә едилир:
“Аллаһа анд олсун, Бәни-Үмәјјә Пејғәмбәрин гызынын өвладына зүлм едиб, һалбуки, онун атасынын јахын адамларындан олублар (Бәни-Аббас). Бу Һүсејнин гәбридир ки, өз ҹаныма анд олсун, (Аббасиләр тәрәфиндән) виран едилди. Бәни-Аббас тәәссүфләнир ки, Һүсејнин гәтлиндә ишрак етмәјибләр. Она ҝөрә дә о һәзрәтин пак түрбәтини виран едирләр.


Мәсум Имамлар, Меһди Пишваји, сәһ. 588.
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com


5608 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP