Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2016

Бир парча Ајәтуллаһ Куһистанини заһид етди

Сәһәр тездән парчаны ҝөтүрүб мүстәһәг тәләбәләрдән биринә вердим
“Бу сизин әлиниздән чыхана кәдәрләнмәмәјиниз вә сизә дә вериләнә севиниб гүррәләнмәмәјиниз үчүндүр”. (“Һәдид” сурәси, ајә 23)

Диндар таҹирләрдән бири бөјүк алим вә заһид Ајәтуллаһ Куһистани барәдә дејир: Бир ҝүн Ајәтуллаһ Куһистанидән онун зөһд вә тәгва мәгамына неҹә чатмасы һаггында сорушдум. О деди: Нәфслә ҹиһад етмәклә. Сонра бујурду:
Нәҹәфдә тәһсил алырдым вә Һәзрәт Әмир (ә) һәјәтиндә һүҹрәм вар иди. Там садә вә гәнаәтлә јашајырдым. Бир ҝүн анам мәнә гәба (руһаниләрин ҝејиндији узун ҝејим) үчүн парча ҝөндәрмишди. Парча чох јахшы, јумшаг, хошаҝәлән вә гијмәтли иди. Бирдән фикримә ҝәлди ки, бу тәзә вә гијмәтли гәба үчүн сабаһ мәнә тәзә вә гијмәтли әба (гәбанын үстүндән чијинә атылан ҝејим) да лазым олаҹаг. Ардынҹа мүнасиб нәлејн (башмаг), диҝәр тәзә ҝејимләр, тәзә ев ләвазиматлары тәләб едәҹәк. Белә гәрара ҝәлдим ки, бу парча мәни нәфси истәкләримә дүчар етмәмиш ону өзүмдән узаглашдырым. Сәһәр тездән парчаны ҝөтүрүб мүстәһәг тәләбәләрдән биринә вердим.


5321 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP