Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2016

ПИС ЈОЛДАШ

«Инсан өз достунун вә јолдашынын дининдәдир».
Инсаны ҝүнаһ ишләрә тәрәф јөнәлдән ишләрдән бири дә пис вә налајиг адамларла дост олмагдыр. Әксинә јахшы дост да инсаны јахшы ишләрә јөнәлдән бир васитәдир. Һәм елм, һәм дә тәҹрүбә јолу илә тәсдиг олунмушдур ки, инсан өз јолдашындан мүәјјән тәсирләри гәбул едир. Пис јолдаш онун шәхсијјәтини, ләјагәтини вә һејсијјәтини мәһв едир, јахшы дост исә онун шәхсијјәтинин дүзҝүн формалашмасында мүстәсна рол ојнајыр. Пис инсанлар һәтта Нуһун оғлуну пис јола чәкмәјә наил олдулар. Лакин Әсһаби-Кәһфин ити бир нечә ҝеҹә-ҝүндүз пак шәхсләрлә олдугдан сонра инсанда олан бәзи мүсбәт хүсусијјәтләри мәнимсәди.

Гуран ајәләриндә бу мөвзу диггәт мәркәзиндәдир. Бурада онлардан бир нечәсини нүмунә ҝәтиририк:
«Залым кәс о ҝүн дизләринә дөјәр, «каш Пејғәмбәрин (с) ардынҹа ҝедиб доғру јолу тутајдым!»- дејәр.» (Фурган, 27)
«Вај олсун мәнә, каш мән филанкәси өзүмә дост тутмаздым!» (Фурган, 28)
«Аҝаһлыг ҝәлмишди мәнә, (филанкәс) мәни һагг јолдан аздырды.» Şејтан да һәмишә инсаны дүз јолдан аздырыр». (Фурган, 29)
Бу ајәләрдән пис адамларла дост оланларын гијамәт ҝүнүндәки вәзијјәтләри ајдын олур.

“Әнам» сурәсинин 68-ҹи ајәсиндә охујуруг:
«Ајәләримизә истеһза едәнләри ҝөрсән, онлардан үз чевир ки, башга сөһбәтә кечсинләр».

«Ниса» сурәсинин 140-ҹы ајәсиндә охујуруг:
«Аллаһын ајәләринә күфр вә истеһза едәнләрлә, башга сөһбәтә кечәнә гәдәр отурмајын, јохса сиз дә онлар кими оларсыныз».

«Мүддәссир» сурәсинин 42-45-ҹи ајәләриндә охујуруг: Беһшитдә оланлар ҹәһәннәм әһлиндән сорушурлар: «Сизи ҹәһәннәмә ҝәтирән нә иди?» Онлар бир нечә амил сајырлар. О ҹүмләдән дејирләр: «Батилпәрәст адамларла бирликдә батил ишләр ҝөрүрдүк».

«Фуссиләт» сурәсинин 25-ҹи ајәсиндә пис јолдаш Аллаһын дүшмәнләринә бир ҹәза кими гијмәтләндирилир.
«Биз онлар үчүн елә достлар гәрар вердик ки, пис ишләри онлар үчүн јахшы ишләр кими ҹилвәләндирәрләр».
Бу ајә пис достун инсан үзәриндәки тәсирини вә онун инсан үчүн бир бәла олдуғуну билдирир.
Пис адамларла достлуг вә онун мәнфи тәсири һаггында олан һәдисләрин сајы о гәдәр чохдур ки, онларын һамысыны бурада јазмаг мүмкүн дејил. Она ҝөрә бир нечә һәдиси нүмунә олараг ҝөстәририк:

Имам Садиг (ә) бујурур:
«Мөмин шәхсә јарашмајан ишләрдән бири дә будур ки, ҝүнаһ едилән мәҹлисдә отурсун, бир һалда ки, мәҹлисин ҝедишини дәјишмәјә гүдрәти чатмаја». (Мәсәлән: Мәҹлисдә гејбәт едирләр, амма мөминин гүдрәти чатмыр ки, ҝүнаһын гаршысыны алсын.)

Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур:
«Инсан өз достунун вә јолдашынын дининдәдир».

Имам Садиг (ә) бујурур:
«Мөмин бир шәхсә авара, ахмаг вә јаланчы адамларла достлуг етмәк јарашмаз».

Имам Ҹавад (ә) бујурур:
«Пис адамла отуруб-дурма, чүнки о гынындан чыхмыш гылынҹ кимидир: Заһири ҝөркәми јахшы, тәсири исә писдир».

Сүлејман ибни Ҹәфәр дејир: Бир ҝүн Имам Казим (ә) мәнә бујурду:
«Нә үчүн сәни Әбдүррәһман ибни Јәгубла бир јердә ҝөрүрәм?»
Дедим: «О мәним дајымдыр».
İмам бујурду: «Онун Аллаһа әгидәси дүз дејил».
Сонра бујурду:
«Ја онунла отур-дур вә бизи тәрк ет, ја да бизимлә ол вә ону тәрк ет!»

Имам Әли (ә) бујурур:
«Пис адамларла дост олмаг инсаны јахшы адамлара гаршы бәдбин едәр».
«Аллаһа вә гијамәт ҝүнүнә әгидәси олан шәхс башгаларына бөһтан дејилән мәҹлисдә отурмаз».


4414 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP