Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Март 2014

ДАҺМҸ бәјанат јајды

Дүнја Азәриләринин Һүгугларыны Мүдафиә Ҹәмијјәти бәјанат јајараг Бөјүк Британијанын Бакыдакы сәфиринин Гарабағла бағлы ачыгламасыны мәһкум етди

Белә тәхрибатчы чыхышлар мәдәнијјәт бешији олан Азәрбајҹанын парчаланмасы вә вассал микродөвләтләрин јарадылмасы истигамәтиндә атылан аддымдыр.

Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә

Әлдә олунан мәлумата әсасән, Бөјүк Британијанын Азәрбајҹандакы сәфири Ирфан Сыддык Хәзәр Университетиндә, Азәрбајҹанын дахили ишләринә мүдахилә сајыласы мәрузә илә чыхыш едиб. Сәфир бејнәлхалг һүгуга там зидд чыхышында дилә ҝәтириб ки, Дағлыг Гарабағын ҝәләҹәк статусунун мүәјјәнләшдирилмәсиндә јеҝанә чыхыш јолу референдумдур. Јерсиз бир мүгајисәјә әл атан сәфир Гарабағы Бөјүк Британијадан ајрылмаг истәјән Шотландијаја бәнзәдиб. Бу мүнасибәт билаваситә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнү инкар етмәкдир.
Кимсәјә ҝизли дејил ки, мәһз Бөјүк Британијанын һијләҝәр сијасәтчиләринин планлары әсасында гејри-гануни Исраил режими јарадылыб. Бу һадисә Ислам үммәтинин вүҹудунда бу ҝүн дә ганлы јара олараг галыр.
Бөјүк Британијанын фитнәкар хисләтиндән хәбәрсизлик сәбәб олуб ки, Ислам торпагларында онларла әрази иддиасы ортаја чыхыб. Мүһарибә алову гызышдырылыб, гоҹа империјанын мәнафеләринә ујғун фитнәләр баш вериб. Бу ҹинајәткар сијасәт әзиз Азәрбајҹанын да талејиндә өзүнү ҝөстәрәсидир.
Тәәссүф доғуран, икигат ағрыја чеврилән һал Азәрбајҹан һакимијјәтинин сусмасыдыр. Информасија вә мәтбуат лидерләри, игтидар партијасы вә зијалынүмалар, синәсинә дөјән милләтчиләр нәинки бу тәхрибатчы чыхыша етираз билдирмир, һәтта бу хәбис лајиһәни дәстәкләјирләр.
Биз әзиз Азәрбајҹан вә бүтүн дүнјаја елан едирик ки, Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин јеҝанә һәлл јолу ермәни ишғалына сон гојулмасы, хариҹи ҝүҹләр тәрәфиндән дәстәкләнән тәҹавүзкарларын мүгәддәс Азәрбајҹан торпагларындан чыхарылмасы, гачгынларын доғма јурдларына гајытмасыдыр. Бу конфликт дипломатик јолла һәллини тапасы дејил. Ҝөрүн Әрәб-Исраил мүнагишәси нечә онилдир узаныр вә һеч бир нәтиҹә әлдә олунмајыб. Белә ҝөрүнүр ки, Гарабағ мүнагишәсинин һәлли јолунда ики онил давам едән мүзакирәләр дә сәмәрә вермәјиб. Чыхыш јолу вәтән оғулларынын гәһрәманлығына, милли вә дини гејрәтинә ҝүвәнмәк, мүгәддәс ҹиһаддыр.
Бөјүк Британијанын фитнәкар маһијјәтини ачан өтән тарих ачыг ҝөстәрир ки, империја сијасәтчиләри өз иблисанә узагҝөрәнликләри илә әрази иддиаларыны гызышдырмаг сијасәтини давам етдирир. Онларын буҝүнкү тәклифләриндә дә хош нијјәт јохдур. Мүасир дүнјанын приоритет вәзифәси Фәләстинин гәдим јарасына мәлһәм гојмагдыр.
Дүшүнҹәли Азәрбајҹан халгы билмәлидир ки, белә тәхрибатчы чыхышлар мәдәнијјәт бешији олан Азәрбајҹанын парчаланмасы вә вассал микродөвләтләрин јарадылмасы истигамәтиндә атылан аддымдыр.
Бу фитнәкарлыг гаршысында үмуми сүкут, анти-милли бир тәхрибата мүнасибәтдә сөз саһибләринин етираз билдирмәмәси, мүстәгил олмајан Азәрбајҹан рәһбәрләринин сејрчи мөвге тутмасы, белә лајиһәләрин реаллашмасы јолунда һәмкарлыглар вәтәнә, буҝүнкү вә ҝәләҹәк нәслә хәјанәтдир.

Дүнја Азәриләринин Һүгугларыны Мүдафиә Ҹәмијјәти

Nur-az.com/Аран


4925 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP