Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2016

Гуран нә үчүн мөҹүзә һесаб олунур?

Пејғәмбәрин (с) әрәб әдәби мүһитини өз еҹазы илә һејрәтә ҝәтирән Гуранла силаһландырылмасы там мәнтигә ујғундур
Һәзрәт Мәһәммәдин (с) Шәггүл-гәмәр кими мөҹүзәләри олдуғу һалда, нә үчүн о мәһз Гураны өзүнә мөҹүзә һесаб етмишдир? Гуранын мөҹүзә олмасы барәдә ајә вә һәдисләрдә кифајәт гәдәр мәлумат верилир. Мараглыдыр, Гураны башга китаблардан фәргләндирән онун һансы хүсусијјәтидир?
Муса пејғәмбәрин (ә) дөврүндә сеһрбазлыг, Иса пејғәмбәрин (ә) дөврүндә тәбабәт олдугҹа ҝүҹлү иди. Бу сәбәбдән дә, Аллаһ-тәала Мусаја (ә) әждаһаја дөнән әса, Исаја (ә) өлүләрин дирилдилмәси кими мөҹүзәләр вермишди. Һәзрәт Мәһәммәдин (с) дөврү исә шерин, сөз сәнәтинин интибаһ дөврү иди. Белә бир дөврдә һәзрәт Пејғәмбәрин (с) әрәб әдәби мүһитини өз еҹазы илә һејрәтә ҝәтирән Гуранла силаһландырылмасы там мәнтигә ујғундур. Гуран бу ҝүнәдәк дәјишиклијә мәруз галмамыш јеҝанә илаһи китабдыр. Гуран өз еҹазы вә мәнтиги илә бүтүн һәгигәтсевәр дүшүнҹәләри сәҹдәјә ҝәтирир.
Исламын он дөрд әсрлик тарихи боју мүтәмади олараг Гуранын илаһи китаб олдуғуну тәсдигләјән фактлар ашкарланмышдыр. Сон дөврдә дини арашдырмалар мәркәзләриндән бириндә белә бир ачыглама верилмишдир ки, Гураны тәшкил едән 6666 ајәнин һәр биринин назил олдуғу вахта ујғун өлчүсү вардыр. Башга сөзлә, һәр бир ајә өзүндән әввәл назил олмуш ајәдән узун, өзүндән сонра назил олмуш ајәдән гысадыр. Бу ганунаујғунлуг мүлаһизәләри илә үст-үстә дүшүр. Мәсәлән, ән ҝеҹ назил олмуш бөјүк сурә «Маидә» сурәсинин илк ајәләри, әслиндә илк илләрдә назил олмушдур. Рәвајәтә ҝөрә, һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ҝөстәриши илә бу ајәләр «Маидә» сурәсиндә јерләшдирилмишдир. Ајәләрин өлчүләри ујғун фикири там тәсдиг едир. Гурани-кәримдә ајәләринин белә бир өлчү илә назил олмасы, инсан дүшүнҹәсинин имканларындан хариҹдир.


6690 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP