Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Декабр 2016

Камил јолдашлыг

Үнсијјәт истәр-истәмәз шәхсин фикир, әхлаг вә рәфтарына тәсир ҝөстәрир.
Имам Әли (ә) бујуруб:
“Ән ҝөзәл сечим јахшы инсанларла јолдашлыг етмәкдир”.

“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 3, сәһ. 421.

Достдан, үнсијјәт гурдуғу вә сөһбәтләшдији бириндән тәсирләнмәјән - истәр ҝөзәл вә мүсбәт тәсир олсун, истәрсә дә мәнфи - инсан јохдур.
İнсан бүтүн саһәләрдә башгаларына тәсир бағышладығы кими, һәм дә башгаларындан тәсирләнир.
Буна ҝөрә дә достлуг едәҹәјин, үнсијјәт гураҹағын инсанларын јахшысы сечилмәли вә ујғун, хејирхаһ инсанларла мүнасибәт гурулмалыдыр.
Üнсијјәт истәр-истәмәз шәхсин фикир, әхлаг вә рәфтарына тәсир ҝөстәрир.
Күләк әҝәр зибиллијин, батаглығын вә үфунәтли лешин јанындан өтәрсә, өзү илә үфунәтли вә пис гохулу, ҝүл-чычәјин јанындан кечәрсә, үрәкохшајан иј ҝәтирәҹәкдир.
Öнәмли олан күләјин һансы күчә илә јолдашлығы вә һансы дијардан кечмәсидир.
Өзүнүн вә ушагларынын үнсијјәт гурдуғу достлара диггәт етмәк сағлам әхлагы, психолоҝијаны вә дүшүнҹәни тәмин едир. Бу саһәдә диггәтсизлик исә пешиманчылыгла нәтиҹәләнир.
Öзүнүн вә өвладларынын зијана уғрамајаҹағына әмин олмаг бир нөв мәғрурлуг вә ҹаһиллик әламәтидир.
Достларын тәсирини әһәмијјәтсиз сајмајаг.


5562 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP