Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2017

О заман нә Рзахан олаҹаг, нә дә сән!

Сән мәктубу јаз, нараһат олма. Сәнин мәктубун шаһа чатанда нә сәндән бир хәбәр олаҹаг, нә дә Рзахандан бир әсәр.
Рзахан Мәшһәд шәһәринә сәфәр етдикдә Мәшһәдин о заманкы валисинә тапшырыг верир ки, индики Ахунд Хорасани проспектиндә бир проспект салсын. Бу тапшырыға ҝөрә Ҝонбәди-сәбз (Јашыл ҝүнбәз) адланан түрбә дә проспектә дүшдүјүндән сөкүлмәли иди. Проспектин салынмасы ишләринә башланыр вә түрбәнин сөкүлмәси үчүн һазырлыг ҝөрүлүр. Бу заман бир ҝеҹә валинин гарнындан бәрк ағры тутур. Ағрынын шиддәтиндән гыврылыр, налә едир. Һәкимләр һансы дәрманы верирләрсә, нә гәдәр дава-дәрман едирләрсә дә онун ағрысы кәсмир. Валинин мүшавирләриндән бири она дуасы илә хәстәликләрин сағалмасына васитә олмагда мәшһур олан заһид бир алимә мүраҹиәт етмәји тәклиф едир. Дәрд валини һәмин алимә мүраҹиәт етмәјә мәҹбур едир. Һәкимдән, дәрмандан әли үзүлмүш вали начар галыб мүшавирин тәклифинә разы олур вә ону алимин евинә ҝөндәрир. Мүшавир заһид алимин гапысыны дөјүр. Алим гапыја ҝәлир вә ондан нә үчүн ҝәлмәсини сорушмадан бир әнҹир гурусу вериб дејир ки, буну верин јесин, иншаллаһ, ағрысы кәсәр.
Мүшавир әнҹири алыб гајыдыр. Вали дуа охунмуш әнҹири јејән кими ағрысы кәсир.
Онун ағрысы тамамилә дајандыгдан сонра баш вермиш һәгигәтдән һејрәтә ҝәлдијини ҝизләтмәјә чалышыр, бунун тәсадүфи бир һадисә олдуғуну, сағалмасыны алимин вердији әнҹирлә бир илҝиси олмадығыны иддиа едир вә достларыны хүрафата инанмамаға чағырыр. Вали бу сөзләри дилинә ҝәтирән кими јенидән онун ағрысы тутур. Дүнја онун ҝөзүндә гаралыр, бағыртысы һәр јери бүрүјүр. Мүшавирдән хаһиш едир ки, дәрһал ону алимин евинә чатдырсын. Мүшавир валини алимин евинә ҝәтириб гапыны дөјүр. Заһид алим гапыја чыхыр вә тәбәссүм едәрәк јенә бир гуру әнҹир она вериб дејир: - Дуаја инанмырсанса, бәс нә үчүн бура ҝәлмисән? Ағрыдан гыврылан вали пешман олдуғуну дејир. О, әнҹири јејән кими јенә сағалыр, ағрысы кәсир.
Вали бир нечә ҝүндән сонра миннәтдарлығыны билдирмәк үчүн алимин јанына ҝәлир вә ондан хаһиш едир ки, нә истәји варса десин. Анҹаг заһид алим ондан һеч нә истәмир. Вали бир нечә дәфә алимин евинә ҝедир вә бир нечә дәфә сифариш ҝөндәриб исрар едир. Бу исрарлардан сонра алим дејир: - Рзахан сәнә тапшырыг вермишдир ки, проспект салмаг үчүн “Ҝонбәди-сәбзи” учурасан. Сән бу иши етмә. Мәсәләни шаһа јаз вә ондан хаһиш ет ки, бу мәсәләјә јенидән бахсын.
Рзаханын тәәссүб вә сөзүндән дөнмәзлијини билән вали дејир ки, шаһ буну һеч вахт гәбул етмәз вә мәнә дә бу хаһишимә ҝөрә төһмәт верәҹәк.
Тәгвалы алим тәбәссүм едәрәк дејир: - Сән мәктубу јаз, нараһат олма. Сәнин мәктубун шаһа чатанда нә сәндән бир хәбәр олаҹаг, нә дә Рзахандан бир әсәр.
Вали алимин бу сөзүнү баша дүшмүр, анҹаг өзүнү она борҹлу билдији үчүн алимин тапшырығыны јеринә јетириб шаһа мәктуб јазыр. Амма һадисәдән хәбәри оланлар алимин бу сөзүнүн һикмәтини сонрадан дәрк едирләр. Чүнки валинин мәктубу Теһранда шаһын сарајына чатанда артыг нә вали вар иди, нә дә Рзахан. Вали дүнјасыны дәјишмишди, Рзахан исә Маврики өлкәсинә сүрҝүн олунмушду!
Беләликлә, Ҝонбәди-сәбз түрбәси һәлә дә горунур вә сонрадан проспект салынды, түрбә дә мејдан кими галды.
Тәрҹүмәчидән: Сәфәвиләр дөврүндә тикилмиш Ҝонбәди-сәбз (Јашыл ҝүнбәз) түрбәсиндә ариф Шејх Мөмин Астарабади дәфн олунмушдур. Түрбәјә бу адын верилмәси, онун јашыла чалан фирузә рәнҝли кашыларла ишләнилмәсидир.
Şејх Мөмин Астарабади дөврүнүн бөјүк алим, ариф вә заһидләриндән сајылыр. Онун шәхсијјәтинин бөјүклүјү барәдә бу гәдәр демәк јетәр ки, мәшһур ариф Шејх Һәсәнәли Исфаһани (Нохудәки) ҹүмә ахшамлары ону зијарәт етмәји тәрк етмәзди вә Шејх Бәһаиддин Амилинин нәвәләриндән биринин өз бабасынын тәрҹүмеји-һалында јаздығы әлјазма китабдан бир әһвалаты нәгл едәрмиш. Бу әһвалата әсасән, Шејх Бәһаи үч ҝеҹә ардыҹыл олараг Пејғәмбәри (с) јухуда ҝөрүр вә һәзрәт она бујурур ки, нә үчүн бизим ҝүлүмүз Шејх Мөминин зијарәтинә ҝетмәмисән?!

Гајнаг: Исфаһани, Әли Мигдади, “Нишани әз бинишанһа”.
Çевирди: Сејид Заһир


7042 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP