Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Апрел 2017

Гарабағы һансы оғулларла алаҹағыг?

Бу ҝүнкү һакимијјәт һеч дә Ермәнистан һакимијәтиндән ҝери галмыр
20 илдән чохдур ки, торпагларымыз ишғал алтында олса да инсанларымызын дилиндән "Гарабағ", "Шуша", "Ханкәнди", "Хоҹалы" сөзләри дүшмәјиб. Амма ишин пис тәрәфи дә будур ки, тәкҹә дилиндән дүшмәјиб. Һәлә дә ефирә чыхан мүғәнни "о ҝүн олсун Шушада консерт верәк", идманчы "ҝүн ҝәләҹәк бајрағымызы Ханкәндидә далғаландыраҹағыг" кими шаблон ифадәләрдән истифадә едир. Елә белә дә олаҹаг. Амма бу ҝедишлә нә Шушада Харыбүлбүл ҝүлү Гарабағ шикәстәси ешидәҹәк, нә дә идманчымыз ермәнини Ханкәндидә галдырыб тәпәси үстә чырпаҹаг. Сәбәби исә ајдындыр, елә инсанларымызын дедији кими: ЈАП нә гәдәр ки, һакимијјәтдәдир Гарабағы унудун. Тарих боју ҝаһ тарих хырдаламышыг, ҝаһ өнҝөрүҹүлүк етмәјә чалышмышыг. Ҝаһ "филанкәс олсајды Гарабағы тез алардыг" демишик, ҝаһ да фала бахыб билмишик ки, сән демә Гарабағын ачары Путинин әлиндә имиш. Амма халгын итирдији бир Гарабағ вә ону ҝери ала биләҹәк ҝүҹә саһиб олан оғуллары вар. Буну халг да, һакимијјәт дә ҝөзәл билир. Амма һәр икиси бу оғулларын ким олдуғуну билмир, ја да билмәк истәмир. Бу оғуллар бир нөв һакимијјәтин вә халгын гајғысындан вә дәстәјиндән кәнарда галыб. Бир олан Аллаһа анд ичәрәм ки, бу оғуллар нә өзүнә биснес империјасы гуран һарынламыш депутатлардыр, нә илләр узуну дөвләт постларыны зәбт едән назирләрдир , нә дә халга јалан вәдләр верән диҝәр вәзифәли шәхсләр дејил. Бу оғуллар тәәссүф ки, һакимијјәтин азадлығына гәним кәсилдији вә инсанларымызын әксәријјәтинин дә талејинә биҝанә галдығы һәбс едилән иҝидләрдир. Зарафат дејил, бу инсанлар сәһәр-ахшам һакимијјәтин гүдрәтиндән данышыб Ермәнистаны горхутмаға чалышдығы ордуја саһиб олан Илһам Әлијевә тәк башына мејдан охујурлар. Доғрудур ки, орду халгындыр, сијасәтә аләт едилмәмәлидир. Амма тарих сүбут едиб ки, Илһам Әлијев халга ләјагәтлә хидмәт етмәјә анд ичиб Гурана әл басдығы ҝүнләрдә (илк президент сечилдији дөнәмдә) һәмин ордуну халгын үзәринә сүрүб гардаш ганынын төкүлмәсинә баис олду. Елә бу дәфә дә Илһам Әлијев чәкинмәдән, утанмадан ордуну халгын үзәринә чәкмәјә дүнәндән һазырдыр. Буну ҝөзә алан гејрәтли оғуллар һеч бир һәрби базалары олмадан диктатор һакимијјәтинә гаршы чыхырлар. Бу инсанларын бирҹә силаһы вар, о да дилләридир вә дашдан мөһкәм үрәкләридир. Һаггы бу диллә изһар едиб залымын өзү үчүн мөһкәмләтдији дирәкләри силкәләјирләр. Мөһкәм синәләрини дә халг дүшмәнләринин мүгабилиндә сипәр едибләр. Бу оғулларын ҹәсарәтини уҹуз сајмајын. Бу ҝүнкү һакимијјәт һеч дә Ермәнистан һакимијәтиндән ҝери галмыр. Ермәнистан ишғалчылары ијирми фаиз торпаглары ишғал едибләрсә, јерли һакимијјәт, онун мәмурлары, депутатлары сәксән фаиз торпагларымы ишғал едиб. Бу ишғалчыларын наһагларыны үзләринә һајгыран Һаҹы Талеһләр, Һаҹы Абҝүлләр, Һаҹы Мөвсүмләр вә онлар кими онларла иҝид оғулларымыз вар ки, "силаһ верин ҝөндәрин ҝедәк Гарабағы алаг" демәкдән чәкинмәјибләр. Әҝәр "бу оғулларла Гарабағы алмаг мүмкүн дејил" дејирсинизсә, о заман әлинизи виҹданыныза гојуб бу суалыма ҹаваб верин: фиронлуг едән бир һакимијјәтдән горхмајыб чәкинмәдән һаггы чатдыран инсанлар Гарабағы алмаға гадир дејилсә, бәс ким гадирдир? Мүғәнниләрин алт палтарыны реклам едән магазин-шоу тәшкил едәнләрми? Арвад палтарлары ҝејиниб сәвијјәсиз һоггалар чыхардан артистләрми? Бүтүн ҝүнү ЈАП-ын јарытмаз, сәвијјәсиз сијасәтини мәдһ едән каналлармы, өзләринә бизнес империјасы гуран Һады Рәҹәблиләрми, Һүсејнбала Мирәләмовлармы, Абид Шәрифовлармы, вәтәнә хәјанәт едән Елдар Маһмудовлармы, Рамил Усубовлармы, Рамиз Меһдијевләрми, пул-вәзифәјә ҝөрә әгидәсини сатан Фазил Мустафалармы, Гүдрәт Һәсәнгулијевләрми, Һафиз Һаҹыјевләрми, Заһид Оруҹлармы, Рауф Арифоғлулармы, Елшән Мусајевләрми Гарабағы хилас едәҹәк? Јохса бүтүн бу сәвијјәсизликләрә спонсорлуг едән һакимијјәтми Гарабағы хилас едәҹәк? Бир һалда ки, һакимијјәт онун зүлмләрини ифша едән мәрд оғуллары әзмәјә, сусдурмаға чалышыр, бунунла да горхаг, јалтаг, пула, вәзифәјә әјилән, сатылан инсанлар јетишдирмәјә чалышыр. Бу ҹүр бир топлумла Гарабағы алмаг олармы? Мәҝәр бүтүн ермәниләри ләрзәјә салан, руһсуз бәдәниндән белә горхуб чәкинән, Путинә "Рамбо"ну хатырладан, Полад Әләмдар кими фантазија дејил дә һәгиги гәһрәман олан Мүбариз Ибраһимовун мәктубунда "Әһли-бејт (ә)" сөзүнү охумадыгмы? Билин ки, дүшмән әразиләриндә ермәни һәрбичиләринин өзүнү, постуну дармадағын едән Мүбариз Ибраһимов да, өлкә дахилиндәки ермәнихисләтлиләрин мурдар сијасәтини алт-үст едән Тале Бағырзадә дә Әһли-бејт (ә) мәктәбинин јетирмәләридир. Халг, ҝөзүнү ачыб һәгигәти ҝөрмәлидир. Гуран вә Әһли-бејтә (ә) сарылмалыдыр. Онлары Гуран вә Әһли-бејтә (ә) тәрәф сәсләјән инсанларын һәбсинә, әзијјәт едилмәсинә ҝөз јуммамалыдыр. Унутмамалыдыр ки, ермәниләрә мејдан охујан Мүбариз Ибраһимов, баш лејтенант Фәрид кими оғулларын севдији Әһли-бејти (ә) Тале Бағырзадә, Шејх Сәрдар, Сејјид Фәрамиз, Һаҹы Абҝүл, Доктор Мөвсүм Сәмәдов кими инсанлар өлкәдә тәблиғ едибләр.


5834 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP