Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Апрел 2014

Аллаһа инам инсанын һәјатында нә рол ојнајыр?

Суал 1: Нә үчүн Аллаһ јараныша әл гатыб, бир бу гәдәр мөвҹуду, еләҹә дә, инсаны јарадыб?
Ҹаваб: Әҝәр ҝөзәл нитги олан бир алим данышарса, ондан нә үчүн данышдығы сорушулмамалыдыр. Чүнки малик олдуғу елм вә натиглик ону өз биликләринин бәјанына вадар едир. Әҝәр о сусуб, елмини ҝизләдәрсә, бу иш Суал доғура биләр.
Гадир, һәким вә меһрибан Аллаһ торпагдан буғда, буғдадан нүтфә, нүтфәдән камил инсан јарада билдији һалда, нә үчүн дә јаратмамалыдыр?!

Суал 2: Аллаһа инам инсанын һәјатында нә рол ојнајыр?
Ҹаваб: Саһибсиз, нәзарәтсиз, сәлигә-сәһмансыз бир мәнзилә дахил олан инсан истәдијини едә биләр. Әҝәр о, көнлүндән кечәни етмәсә, сәбәбсиз олараг ләззәтләрдән мәһрум галыр. Амма саһибли, мүхтәлиф нөгтәләриндә камералар гурашдырылмыш, сәлигә-сәһманлы евә дахил олан шәхс өзүнү евин ганунларына ујғун апармаға вәзифәли вә мәҹбурдур.
Варлыг аләминин Аллаһ кими саһиби олдуғуна, әмәлләринә ҝөрә сорғу-Суала чәкиләҹәјинә инанан, башга сөзлә, иман ҝәтирән инсан нәфсини ҹиловлајараг, Аллаһын ганунларына табе олаҹаг. Иманлы инсан бүтүн әмәлләринин нәзәрдән кечириләҹәјинә әмин олдуғу үчүн Аллаһын бәјәнмәдији ишләрә јол вермәјәҹәк.

Суал 3: Üзүмүзү Кәбәјә тутуб намаз гылмағымызы әмр етмиш Аллаһын бизим ибадәтимизә еһтијаҹы вармы?
Ҹаваб: Һамы евини үзүҝүнәшә тиксә, ҝүнәшин ишығы артмаз вә әксинә, һамы евини архасы ҝүнәшә тиксә, онун ишығы азалмаз. Ҝүнәшин инсанлара һеч бир еһтијаҹы јохдур. Амма инсанлар ҝүнәшин ишыг вә истилијинә еһтијаҹлы олдугларындан евләрини үзү ҝүнәшә тикирләр.
Намазы әмр етмиш Аллаһын бизим ибадәтимизә һеч бир еһтијаҹы јохдур. Амма инсанлар Аллаһа үз тутмагла онун лүтфүндән фајдаланыр вә инкишаф едирләр. Гуранын “Ибраһим” сурәсинин 8-ҹи ајәсиндә бујурулур: «Әҝәр бүтүн инсанлар кафир олсалар, Аллаһа зәррәҹә тәсир етмәз. Чүнки, О бүтүн инсанлардан еһтијаҹсыздыр.»

Суал 4: Нә үчүн салеһләр чәтинлик, ҝүнаһкарлар исә рифаһ ичиндә јашајыр?
Ҹаваб: Аллаһ салеһләри, өз достларыны севдији үчүн һәр һансы сәһвә ҝөрә онлары дәрһал ҹәзаландырыр ки, онлар өз сәһвләринә диггәтли олсунлар. “Һаггә” сурәсинин 44-45-ҹи ајәләриндә бујурулур: “Әҝәр пејғәмбәр бизә истинад едәрәк өзүндән сөзләр данышса, ондан мүтләг интигам аларыг.”
Мөминләр дә беләдир. Сәһв едән кими ҹәзаландырылырлар. Ҝүнаһкарлара исә әввәлҹә мөһләт верилир, мөһләт баша чатдыгдан сонра онлар әзаба дүчар олурлар. (“Кәһф”, 59.) Ислаһына үмид олмајан кафирләрә гијамәт ҝүнүнәдәк мөһләт верилир ки, ҝүнаһларыны даһа да артырсынлар. (“Али-Имран”, 178.)
Əҝәр ејнәјинизин шүшәсинә бир дамла чај сычраса, ону дәрһал силирсиниз. Бу чај дамласы палтарыныза дүшсә, сәбр едир, евдә палтарынызы дәјиширсиниз. Амма бу дамла дөшәмәјә сәрдијиниз халынын үзәринә дүшсә халыны јумаг галыр новруз бајрамына.
Аллаһ да һәр кәслә онун шәффафлығына ујғун рәфтар едир.

Суал 5: Нә үчүн бүтүн әмәлләрин гәбулу намазын гәбулундан асылыдыр?
Ҹаваб: Јол полиси бир машыны сахладығы вахт ондан сүрүҹүлүк вәсигәси тәләб едир. Нә шәхсијјәт вәсигәси, нә партија билети, нә ев китабчасы, нә идман дәрәҹәси сүрүҹүлүк вәсигәсини әвәз едә билмир. Бу вәсигә јохдурса автомобил сахланылыр. Гијамәтдә мәгсәдә чатмаг үчүн исә намаз гәбул олмалыдыр. Намаз гәбул дејилсә, һеч бир әмәл гәбул дејил.

Nur-az.com
5335 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP