Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2017

ДОҒРУДАН ДА, ЗҮЛМ БӨЈҮК ҜҮНАҺДЫР

Шејтансифәт адамларла отуруб, онларын сөһбәтинә гулаг асмаг инсаны гәфләтә доғру апарыр
Диггәт вә зикрин әсас амилләриндән бири Гурани-кәримдир. Бәзән Гуран өзүнү зикр дә адландырыр: “Бу јалныз зикр вә ашкар бир Гурандыр.” (“Јасин” сурәси, ајә: 69.) Гуранын зикр адландырылмасынын сәбәби онун ојадыҹы, хатырладығы хүсусијјәтә малик олмасыдыр. Гурана бағланан инсан гәфләтдән гуртулур. Аҝаһлыг тапмаг истәјән инсан Гуранла үнсијјәт үчүн хүсуси програм һазырламалыдыр. “Гәмәр” сурәсиндә дәфәләрлә тәкрарланан бир ајә вар: “Гәти олараг, Гураны инсанын нәсиһәти үчүн ҝөндәрдик; Ҝөрән, нәсиһәт ҝөтүрән вармы?” (“Гәмәр” сурәси, ајә: 17, 22, 32, 40.) Гуран һәр бир инсанын истифадә едә билмәси үчүн олдугҹа садә гәрар верлиди. Бир ајәнин дөрд дәфә тәкрар олунмасында мәгсәд јалныз вә јалныз инсаны гәфләтдән гуртармагдыр. Әлбәттә ки, јалныз Гуранын мәналарына диггәт едәрәк охудугда аҝаһлыг тапмаг мүмкүндүр.
Гуранла үнсијјәт, ону динләјәркән мәналарына диггәт етмәк инсана ојадыҹы тәсир бағышлајыр. Әҝәр мәнасыз сөһбәтләрә гулаг асмаг Аллаһы унутдурурса, Гуран инсана Аллаһы хатырладыр. “Әнам” сурәсинин 68-ҹи ајәсиндә бујурулур: “«Зүлмкар гөвмлә отурма.” Гурани-кәримдә ән бөјүк зүлм ширк һесаб олунур: “Доғрудан да, зүлм бөјүк ҝүнаһдыр.” (“Лоғман” сурәси, ајә: 13.) Ширк олдугҹа бөјүк ҝүнаһ һесаб олунур: “Аллаһ Она шәрик гошанлары бағышламаз.” (“Ниса” сурәси, ајә: 48.)
Гејд олунду ки, шејтансифәт адамларла отуруб, онларын сөһбәтинә гулаг асмаг инсаны гәфләтә доғру апарыр вә зүлм һесаб олунур. Дини һәгигәтләрә гаршы инсанларын зеһниндә шүбһә доғуран мәҹлисләрдә иштирак етмәк јолверилмәздир һалдыр. Дөврүмүздә аз да олса беләләринә тәсадүф едирик. Онларын иши авамларда шүбһә доғураҹаг суаллар вермәкдир: “Гуран Аллаһын китабыдыр, јохса пејғәмбәрин? Ҝөрәсән, Гуранда сәһв вар ја јох?” Сонра да өзләри өз суалларына шејтан-шејтан ҹаваблар верирләр. Һәтта Аллаһын ҝөстәришләринин тәҹрүбәдә сынагдан кечирилмәсини тәклиф едәнләр дә вар. Гуран белә инсанлардан чәкинмәји тапшырыр. “Ниса” сурәсинин 140-ҹы ајәсиндә бујурулур: “Әлбәттә, китабда сизә назил етмишдир ки, Аллаһын ајәләринин инкар едилдијини вә онлара истеһза олундуғуну ешитдијиниз заман онлар ајры бир сөһбәтә ҝиришмәјинҹә онларла отурмајын. Она ҝөрә ки, сиз дә онларын тајы оларсыныз. Аллаһ мүнафигләри вә кафирләрин һамысыны ҹәһәннәмдә бир јерә ҹәм едәҹәкдир.”


4365 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP