Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијул 2017

ҜҮНАҺЫН БИРДӘФӘЛИК ВӘ ЈА ТӘДРИҸӘН ТӘРКИ

Ҝүнаһкар инсан үчүн гәти бир сөз, кичик бир һадисә, илаһи бир јуху тәкан ола биләр.
Ҝүнаһдан горуна билмәјиб, паклығыны итирмиш инсанын гаршысында ики јол вар: О, ја бир дәфәјә ҝүнаһдан узаглашмалы, бу мүмкүн олмадыгда тәдриҹән, пиллә-пиллә нәфсини тәмизләмәлидир.
Ҝүнаһа батмыш адам үчүн ән јахшы јол гәлбиндә ингилаб гопарараг бүтүн ҝүнаһлардан вә әхлаги нөгсанлардан бирдәфәлик узаглашмагдыр. Гәти гәрар ҝәләрәк шејтанлары гәлбдән говуб, гәлбинин гапыларыны онларын үзүнә бирдәфәлик бағлајан шәхс раһатлыға чыхыр. Ҹәмијјәтдә олмазын ҝүнаһлара батмыш бәзи инсанларын һәгиги төвбә илә шәр јолдан бирдәфәлик узаглашдығына аз да олса тәсадүф едирик. Ҝүнаһкар инсан үчүн гәти бир сөз, кичик бир һадисә, илаһи бир јуху тәкан ола биләр.
Аллаһын салеһ бәндәләриндән олан мәшһур өвлија Бишр Һафи һаггында белә јазырлар: «Бишр Һафи евини ҝүнаһ јувасына дөндәрмиш ејш-ишрәт әһли иди. Бир ҝүн јолдан өтән имам Муса ибн Ҹәфәр (ә) онун евиндән ҝәлән сәс-күјү ешидиб, гапыдакы кәниздән сорушур: «Бу евин саһиби азаддыр, јохса гул? Әҝәр гул олсајды, ағасындан горхарды». Кәниз имамын бу сөзүнү дәрһал Бишрә чатдырыр. Мәсум имамын сөзләри Бишрин гәлбиндә гијам галдырыр. О, төвбә едиб өвлијалыг дәрәҹәсинәдәк јүксәлир. Ҝүнаһдан бирдәфәлик узаглаша билмәјән инсан бу иши тәдриҹән ҝөрмәлидир. Һәр тәрк олунмуш ҝүнаһ гәлбин бир гара нөгтәсини тәмизләјир, бир шејтан говулур вә онун јеринә бир мәләк ҝәлир.


4543 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP