Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2017

ИНСАН ШӘХСИЈЈӘТИ ҺАГГЫНДА БИР НЕЧӘ ҺӘДИС

Тәкҹә шәхсијјәтсиз инсанлар ловға олурлар
Имам Әли (ә) бујурур: «Сизин дәјәриниз тәкҹә беһшитлә әвәз олур. Беһиштдән башга бир шејә өзүнүзү сатмајын». (Нәһҹүл-бәлағә, Һикмәт бөлмәси, 456-ҹы сәһ.)

О Һәзрәт башга бир һәдисдә бујурур: «Ағыллы бир варлығын инсан кими јашамасы мүмкүн олдуғу һалда, онун һејван кими јашамасы чох писдир».

Јенә о Һәзрәт бујурур: «Тәкҹә шәхсијјәтсиз инсанлар ловға олурлар».

Имам Садиг (ә) бујурур: «Гәлб Аллаһын һәрәмидир. Аллаһын һәрәминә гејри-илаһи шејләри дахил етмәјин».
Доғрудан да инсанын гәлби Аллаһын һәрәми олдуғу һалда нә үчүн ҝүнаһ вә писликләрлә өзүнү һәлак етмишдир?

Имам Әли (ә) бујурур: «Тәәҹҹүб едирәм о шәхсә ки, итирдији ади шејини ахтарыр. Һалбуки өз шәхсијјәтини итириб, амма ону ахтармыр». (Гүрәрүл-һикәм, 4-ҹү ҹилд, 340-ҹы сәһ.)

Имам Әли (ә) башга бир һәдисдә бујурур: «Аллаһ бәндәләринин тәмиз гәлбләри Аллаһын диггәт етдији јердир.» (Мизанүл-һикмәт, 8-ҹи ҹилд, 229-ҹу сәһ.)

О Һәзрәт башга бир кәламында бујурур: «Ариф о шәхсдир ки, өзүнү таныјыб ону мүстәгил вә азад етсин. Сонра ону бүтүн һәлак едиҹи хисләтләрдән тәмизләсин». (Гүрәр.)

Јенә о Һәзрәт бујурур: «Инсанын өзүнү дүнја һәјатына сатмасы нә пис тиҹарәтдир!»
Бу ајә вә һәдисләрдән нәтиҹә алырыг ки, инсан гијмәтли вә фәзиләтли бир мәхлугдур. О, өз дәјәрини горујуб сахламалы, шәхсијјәтинә гијмәт вермәлидир. Чүнки инсанын өзүнүн вә еләҹә дә башгаларынын шәхсијјәтинә еһтирамла јанашмасы, ону ҝүнаһлардан узаглашдыран бир амил кими, онун дүз јола һидајәт олунмасында да мүһүм вә әвәзсиз рол ојнајыр.


5185 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP