Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2017

МӘСХӘРӘЧИЛӘР

Мин дөрд јүз ил әввәл назил олмуш Гуран актуал олараг галыр
Мүсәлманлар арасында да Гуран ајәләрини мәсхәрә едәнләр тапылыр. Онлар Гуранын ҝүнаһкарлар һаггында чыхардығы гәрарлара истеһза едәрәк дејирләр: “Ахы инди модерн бир әсрдир. Белә бир әсрдә шаллаг вурмаг олармы?! Бу ҹәзалар гулдарлыг дөврүнүн әламәтләридир. Сивил дүнјада инсаны белә ҹәзаландырмаг олмаз!” Белә чыхыр ки, бир атом бомбасы илә бүтөв бир шәһәри мәһв етмәк сивил, башгасынын намусуна тохунана шаллаг вурмаг исә вәһшиликдир. Демәк, инсаны електрик стулунда отуртмаг мәдәнијјәт, шаллаг исә мәдәнијјәтсизликдир. Бир сөзлә, Гурани-кәрим бујурур ки, белә дүшүнән вә белә данышан инсанларла јахынлыг етмәјин. Савадсызлыг уҹбатындан бу сөһбәтләрә ујуб доғру јолдан азмаг горхусу вар. Мүәллиф шәхсән өзү танынмыш бир руһанидән “инсаны ешшәк кими гырмаҹламаг олмаз” сөзләрини ешидиб. Һансы ки, бу руһани Гурандан вә Гуранын “Нур” сурәсинин 2-ҹи ајәсиндән ҝөзәл хәбәрдардыр. Бу сөһбәтдән он беш-ијирми ил өтүб. Бу ҝүн ејни сөзләри һәмин руһанинин шаҝирдләри тәкрарлајыр. Онлар бир тәрәфдән Гураны гәбул етдикләрини иддиа едир, диҝәр тәрәфдән Гуранын һөкмләрини көһнәлмиш сајырлар. Һансы ки, мин дөрд јүз ил әввәл назил олмуш Гуран актуал олараг галыр. Гуран пуч сөзләр данышанларла јахынлығы гадаған едир. Чүнки тәлгинин тәсирини о һамыдан јахшы билир. Наһаг бир сөзү ширин үслубда тәкрар-тәкрар ешидән инсан бу сөзләрә инанмаға башлајыр. Тәлгинин инсана тәсириндән хәбәрдар олан шејтанлар да бу үсулдан истифадә едәрәк дүшүнҹәләри азаддыр. Бу барәдә мөтәбәр бир рәвајәт вардыр: “Данышаны динләјән инсан она пәрәстиш етмишдир. Данышан Аллаһ кәламы данышырса Аллаһа, шејтан сөзү данышырса шејтана пәрәстиш олунмушдур.” (“Биһарул-әнвар”, 72-ҹи ҹилд.) Бир сөзлә, динә ришхәнд олунан мәҹлисләрдә иштирак етмәк әсла олмаз.


3153 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP