Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Сентјабр 2017

ИБЛИСИН ДИКБАШЛЫҒЫ

Иблисин дастанындан нәсиһәт вә ибрәт алын
Иблис (Шејтанларын атасы) әввәлләрдә) сәма әһли илә бир олуб ҝөј онларын ҹәрҝәсиндә иди. О, алты мин ил Аллаһа ибадәт етмишди. Бөјүк Аллаһ Һәзрәт Адәм (инсанларын атасы) јаратдыгдан сонра инсан хилгәтинин әзәмәтини горумаг үчүн бүтүн мәләкләрә вә Иблисә Адәмин гаршысында сәҹдә етмәләрини (Гуранда сәҹдә фәрманы беш јердә ҝәлибдир: “Бәгәрә”, 34, “Әраф”, 11 “Кәһф”, 50, “Таһа”, 116, “Әсра” 61. Бу сәҹдә, ибадәт сәҹдәси дејилди, чүнки Аллаһын Пак затындан башга диҝәринә ҝөрә ибадәт сәҹдәси етмәк ҹаиз дејилдир. Әксинә бу, Аллаһа шүкр сәҹдәси олуб бөјүк хилгәт вә немәт олан Адәмин хатиринә иди.) әмр бујурду. Иблисдән башга бүтүн ҝөј әһли она сәҹдә етдиләр, лакин Иблиси гүрур тутду. Шејтан өз әсл хилгәтини хатырламагла өзүнү даһа бөјүк билиб Адәмә деди:
“Мән оддан јаранмышам, сән исә палчыг вә ҝилдән.” Мәһз елә бу тәкәббүрлүјү Шејтаны Аллаһ бујруғуну јеринә јетирмәкдән сахлады, нәтиҹәдә бүтүн әмәлләри пуч вә бәһрәсиз олду. Һәмчинин, Аллаһ дәрҝаһындан говулараг ордан узагладырылды.

Мөминләр ағасы Һәзрәт Әли (әлејһиссалам) бу барәдә бујурур: Иблисин дастанындан нәсиһәт вә ибрәт алын. Белә ки, онун сонсуз ибадәт вә сәји (тәкәббүрүн нәтиҹәсиндә) арадан ҝетди. О, алты мин ил Аллаһа ибадәт етмишди. Һәлә дә о илләрин дүнја ја ахирәт илләриндән олмасы мәлум дејил лакин бир саатлыг тәкәббүр вә гүруру онун бу илләрдә етдији бүтүн ибадәт вә сәјләрини мәһв едиб боша чыхартды.
Бахмајараг ки, Шејтан да ҝөј вә әрш әһли иди, лакин Аллаһ фәрманы јер вә ҝөј арасында ејнидир. Бүтүн бәндәләр Аллаһ гаршысында бәрабәрдирләр Еј Аллаһын бәндәләри, бу Аллаһ дүшмәниндән (јәни Шејтандан) өзүнүзү горујун.


5130 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP