Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2017

ИСЛАМДА ҜҮНАҺКАРЛАРЛА РӘФТАР

Ислам дининдә инсанлары пис ишләрдән чәкиндириб, дүз јола һидајәт етмәјин јоллары мүхтәлифдир
Ислам дининдә бүтүн ҹамаата ваҹибдир ки, там гүдрәтлә ҝүнаһкарлары пис јолдан вә етдији ҝүнаһлардан чәкиндирсинләр. Бу мәсәлә о гәдәр әһәмијјәтлидир ки, Имам Садиг (ә) бујурур: “Әмр бе мәруф (јахшы ишләрә дәвәт етмәк) вә нәһј әз мүнкәр (пис ишләрдән чәкиндирмәк) Пејғәмбәрин (с) вә салеһ адамларын јолу вә ики бөјүк илаһи ваҹибләрдәндир. Бу ики ваҹибин васитәси илә башга ваҹибләрә әмәл олунур, јолларда әмин-аманлыг јараныр, ҹамаатын газандығы пуллар һалал олур вә халгын һүгугу тәмин олунур. Һәмчинин, бу ики ваҹибин көмәји илә јерләр абад олур, дүшмәнләрдән интигам алыныр вә бүтүн ишләр өз јолуна дүшүр».
İслам дининдә инсанлары пис ишләрдән чәкиндириб, дүз јола һидајәт етмәјин јоллары мүхтәлифдир. Аллаһ-тәала Өз пејғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәдә (с) хитаб едиб бујурур: «Онлары һикмәтлә, ҝөзәл-ҝөзәл өјүдләрлә Аллаһ јолуна дәвәт ет вә онларла мүбаһисәдә ән јахшы јоллардан истифадә ет!» («Нәһл», 125.)
«Мөминун» сурәсинин 96-ҹы ајәсиндә бујурур: «Пислији өзүндән кәнар едәндә даһа јахшы бир үсулла буну ет».


4988 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP