Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2017

Гәрб дәјәрләри пуча чыхармаг арзусундадыр

Доғруданмы, белә бир гадын лајигли ана, лајигли һәјат јолдашы ола биләр?
Гадынлар арасында һәмҹинсбазлыг
Гәрб дүнјасында мәдәнијјәт вә модернизм гијафәсиндә зүһур етмиш рүсвајчы әмәлләрдән бири дә гадынлар арасында һәмҹинсбазлыгдыр. Гәрб белә бир биабырчылыгла дүнјаја рәһбәрлик иддиасындадыр. Әсасән гәрбдән зүһур етмиш азғынлыглардан олан бу рүсвајчы әмәл дүнја империализминин һијләләри илә сәрһәд танымадан ҝенишләнмәкдәдир.
Ән дәһшәтлиси одур ки, бу рүсвајчы әмәл гәрб ҹәмијјәтләриндә инкишаф вә мүасирлик ҝөстәриҹиси кими тәгдим олунур. Шүбһәсиз ки, дүнја империализми һазырладығы хүсуси планларла бәшәријјәтин инсани шәхсијјәтини пуча чыхармаг әзминдәдир. Чүнки шәрәф вә паклығыны итирмиш бир ҹәмијјәт үчүн мүгәддәс һеч нә галмыр. Дүнја империализминин, хүсуси илә гәрб тәфәккүрүнүн сон истәји елә будур! Онларын мәгсәди инсанлары шәрәф вә ләјагәтдән мәһрум етмәк, бәшәрин инсани симасыны сүгута уғратмагдыр. Онлар дәјәрләри пуча чыхармаг, бүтүн ҝөзәлликләри ајаг алтына атмаг арзусундадырлар. Белә бир ҹәмијјәт тәбии олараг мәсумлугдан вә мүгәддәсликдән узагдыр. О јалныз ҝүнаһ вә шәр јолуну тута биләр. Дүнја империализми бәшәријјәтин инсани ләјагәтини әлиндән алдыгдан сонра өз јүкүнү она јүкләјиб сүвар ола биләр. Садәҹә минијә чеврилмиш ҹәмијјәти истәнилән бир истигамәтә јөнәлтмәк асандыр.
Гадынын бу гәдәр сүгут етдији ҹәмијјәтдә һансы гадын шәхсијјәтиндән данышмаг олар?! Һәмҹинсбазлыға уғрамыш гадын даим хәлвәт бир мәкан ахтарыб өзү кимиси илә шәһвәт ојунларына мәшғул олмаг истәјиндәдир. Тәбии ки, белә гадынлар адәтән өзүнә ҹүт ахтармагла мәшғулдурлар. Онлар бир рүсвајчы јахынлығы баша чатдырмамыш нөвбәти ҝүнаһ һаггында дүшүнүрләр. Онларын фикри-дүшүнҹәси јалныз бу чиркин ишлә мәшғул олмагдыр.
Доғруданмы, белә бир гадын лајигли ана, лајигли һәјат јолдашы ола биләр? Бу сајаг гара гәлбли вә гара дүшүнҹәли гадын өз евиндә пак мүһит јарада биләрми? Онун гәлбиндә әр мәһәббәтинә јер вармы? Бу гадын әри илә олдуғу вахт өз гаранлыг дүшүнҹәсиндә әри илә сәдагәтә јер верә биләрми?
Һәмҹинсбаз гадын өвладынын тәрбијәси һаггында дүшүнүр, јохса башга бир гадынын ағушунда олмаг барәдә? Өвлад мәһәббәти кими пак бир һисслә рүсвајчы һәмҹинсбазлыг истәјини бир араја ҝәтирмәк мүмкүндүрмү?!
Бәли, белә бир гадын нә әринә, нә дә өвладына лајигинҹә гајғы ҝөстәрмәк ҝүҹүндә дејил. Белә бир гадында мөмин мүсәлман гадынын батини нурундан бир әсәр-әламәт вармы?! Шүбһәсиз ки, бүтүн бу суаллар мәнфи ҹавабландырыласыдыр. Һәмҹинсбаз гадынын еви сәадәт оҹағы јох, бәдбәхтлик јувасы оласыдыр. Онун вүҹуду нур әвәзинә зүлмәтә гәрг оласыдыр. О, аилә оҹағыны иситмәк әвәзинә бу оҹағы ҝүнаһ аловунда јандырасыдыр.
Ҹәмијјәт аилә бүнөврәси үзәриндә мөһкәмләнмишдир. Бу сајаг гадынларын варлығы ҹәмијјәти сүгута апарыр, мәһвә дүчар едир. Азғын империалист дүнјасы ҹәмијјәти бу сајаг ҝүнаһлара сүрүмәклә һөрмәт-иззәтә сон гојур. Ҝүнаһа сүрүкләнмиш ҹәмијјәтин јеҝанә истәји јемәк, јатмаг вә шәһвәтдир. Онлар бу үч шејин мүгабилиндә бојунларына гул зәнҹири салыр, өз һејвани истәкләрини тәмин едиб гул олурлар. Сәбәбсиз дејил ки, империализм бу чиркин әмәлләри бүтүн дүнјаја јајмаг истәјир. Унутмајаг ки, онлар гадынлар арасында һәмҹинсбазлығы бүтүн дүнјаја јајмаг үчүн вар гүввәләрини сәрф едирләр. Заһирән ҝөзәл гадынлары алдадыҹы кинолара чәкәрәк азғын бир мәдәнијјәтин бүнөврәсини гојурлар. Бу гадынлар о гәдәр хошбәхт ҝөстәрилир ки, тамашачылар да бу ҹүр азғын ләззәтләрдән дадмаг фикринә дүшүр. Бу сајаг филмләри бүтүн дүнјада јајмагла гадынлары тора салыр, еләҹә дә, телевизија тамашалары илә ујғун рүсвајчылығы мәдәнијјәт ады илә ихраҹ едирләр.


4780 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP