Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Јанвар 2018

ӨЗҮМҮЗҮ БЕҺИШТӘ ВӘ ДАҺА ЈҮКСӘК ГИЈМӘТӘ САТАГ!

Кечиб ҝетмиш өмрү икинҹи дәфә әлдә етмәк мүмкүн дејилдир.
Бизим дүнјамыз гајнајыб-ҹошан вә нараһат бир базар кимидир ки, бүтүн инсанлар, гијмәтли сәрмајәләрлә вә өз әзиз өмүрләри илә орада ал-верлә, тиҹарәтлә мәшғулдурлар.
Çох дәјәрли, лакин мәһдуд олан гијмәтли өмүр истәр-истәмәз бир ҝүн тамам олур, һеч бир гүдрәт вә гүввә ону артыра билмәз вә ја сона чатмасынын гаршысыны ала билмәз. Чүнки һәр кәсин өмрү бир тәгвим кимидир ки, һәр ҝүнүн кечмәсилә ондан бир јарпаг ајрылыр вә о, унудулмағын вә сүкунәтин әлинә тапшырылыр. Нәһајәт, онун сонунҹу јарпағы илаһи, гачылмаз, сәмави бир гүдрәтин әлилә гопарылыр вә өмүр тәгвими сона јетишир.
Ајдындыр ки, бу ҹүр ики ҝүнлүк сәрвәти тәкрар тапмаг олмаз, гопмалы олан сонунҹу јарпағы әсла сахламаг олмаз.
Şәһидләрин сәрвәри Имам Һүсејн (ә) өзүнүн мәналы хүтбәләринин бириндә белә бујурмушдур:
“Еј Адәм оғлу, һәгигәтән сән заман мәҹмусусан, кечән һәр ҝүн сәнин бир әзан вә бир һиссәндир.”

Бу фикирдән баша дүшмәк олар ки, заман өзү дә бир өлчү ваһидидир. Ону ҹисимләрин дөрдүнҹү өлчү ваһиди адландырмаг лазымдыр. Бу вәзијјәт өмрүн сәрвәти вә онун мәһдудијјәтидир, һәр ан азалыр, ондан бир јарпаг ајрылыр, унудулмаг вә сүкунәт әлинә тапшырылыр вә бир ҝүн дә (чох да јох) өтүб кечир.
Ајдындыр ки, белә сәрвәтә биҝанә јанашмаг олмаз. Ондан дүзҝүн фајдаланмаг үчүн даһа чох диггәтли олмаг лазымдыр. Чүнки, кечиб ҝетмиш өмрү икинҹи дәфә әлдә етмәк мүмкүн дејилдир.
Јалныз мәсәләнин заһиринә бахан, јарадылышын һадисәләринә, онун али вә әсл мәгсәдләринә диггәт вермәјән, һәр јердә вә һәр шејдә бу әсасда фикир јүрүдән, бу гијмәтли сәрвәтин саһиби олан бир гисм инсанлар бу нәфис мәтаһы вә өмрүн гијмәтли ҝөвһәрини сәрф едиб гуртардылар, әвәзиндә јемәкдән, ичмәкдән, тез өтүб кечән ләззәтләрдән башга бир шеј алмадылар, һәсрәтдән вә гәмдән башга бир еһтијатлары олмады.
Јарадылышын әсл мәгсәдинә диггәт јетирмәјән, ону гејдсиз-шәртсиз мәсрәф едән, хејир вә зијанына етинасыз оланларын әксинә олараг, чох дәгиг, анлары белә һесаба алан, бир груп заманшүнас адамлар да олмушлар ки, өз өмрүнүн бир аныны да фајдасыз, мәнасыз хәрҹләмәмиш, әлдән вермәмишләр. Һәтта онларын бахышы вә сүкуту да даһа чох хејир ҝөтүрмәјә вә даһа үстүн камиллијә наил олмаға хидмәт етмишдир.
“О кәсләр ки, нә тиҹарәт, нә алыш-вериш онлары Аллаһы зикр етмәкдән, намаз гылмагдан вә зәкат вермәкдән сахламаз. Онлар гәлбләрин вә ҝөзләрин һалдан-һала дүшәҹәји (дәһшәтдән үрәкләрин дујмагдан, ҝөзләрин ҝөрмәкдән галаҹағы) бир ҝүндән (гијамәт ҝүнүндән) горхарлар.” (“Бәгәрә” сурәси, 16)
Çох гијмәтли өмрүн сәрвәти, мәтаһы вә онунла сөвдәләшәнләрин вәзијјәти беләдир. Јахшысы будур ки, бу мәсәләнин даһа јахшы ајдын олмасы үчүн јенә, шәһидләрин сәрвәри, ҹәсурларын рәһбәринин евинә баш чәкәк вә Исламын рәшадәтли өвлады Имам Һүсејнин (әлејһиссалам) дәјәрли бир мәтләб өјрәнәк, ону дүнјанын гајнар базарынын меһвәри сајаг ки, өз әзиз өмрүмүзүн гијмәтли сәрвәтини мүфт удузмајаг.
Имам Һүсејн (ә) бујуруб:
“Сизин (ҹаныныз вә өмрүнүз) үчүн беһиштдән гијмәтли бир шеј јохдур. Елә исә диггәтли олун вә ону беһиштдән башга бир шејә сатмајын ки, зијана дүшәрсиниз.” (“Нәфсәтүл-мәсдур, сәһ.45 (даш чапы))
Башга бир һәдисдә Имам (ә) бујурур:
“Һәр кәс Аллаһын немәтләриндән вә вәдләриндән јалныз дүнјадакы һәјатла кифајәтләнәрсә, һәгигәтән ән алчаг бир шеји сечмишдир.”


4915 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP