Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Јанвар 2018

АШКАРДА ҜҮНАҺ ЕТМӘК

Ҝүнаһкар адамлар өз ҝүнаһларына бәһанә ҝәтирмәк үчүн башгаларынын ејбләрини фаш едирлә
«Нур» сурәсинин 19-ҹу ајәсиндә охујуруг:
«О кәсләр ки, истәјирләр мөминләр арасында әхлагсызлыг јајыла, онлары дүнјада вә ахирәтдә ағрылы бир әзаб ҝөзләјир».

Мараглысы будур ки, әхлагсызлығын јајылмасыны истәјән шәхс дә әзаба дүчар олаҹагдыр. Бу исә мәсәләнин ҹидди олмағыны ҝөстәрир. Һәр һалда сағлам бир ҹәмијјәт гурмағын јолларындан бири дә, һәмин ҹәмијјәтдә ҝүнаһын гаршысыны алмагдыр. Мәтләбин даһа ајдынлашмасы үчүн ашағыдакы һәдисләрә диггәт јетирин:

Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур:
«Пис ишләрин јаранмасына шәраит јарадан шәхс о ишләри ҝөрән шәхс кимидир». (Үсули-кафи, 2-ҹи ҹилд, 356-ҹы сәһ.)

Јенә о Һәзрәт бујурур:
«Јахшы ишләри ҝизлиндә ҝөрән шәхсин савабы јетмиш бәрабәрдир. Ашкарда вә ҝизлиндә ҝүнаһ едән шәхс исә (сонрадан төвбә етмәк шәртилә) Аллаһ тәрәфиндән бағышланыр». (Үсули-кафи, 2-ҹи ҹилд, 160-ҹы сәһ.)

Имам Багир (ә) бујурур:
«Мөмин олан бир шәхсә мөмин гардашынын 70 бөјүк ҝүнаһыны ҝизләтмәји ваҹибдир». (Сәфинәтүл-биһар, 1-ҹи ҹилд, 598-ҹи сәһ.)

Имам Садиг (ә) бујурур:
«Биз Әһли-бејтин һаггыны таныјан шәхсләрин ниҹат тапмасына үмидим вар. Лакин бунларын арасында үч дәстәнин сәадәтә чатмасына үмидим јохдур. Бу үч дәстә бунлардан ибарәтдир:
1- Залым падшаһ.
2- Өз нәфсинин истәкләринә гуллуг едән шәхс.
3- Ашкарда ҝүнаһ едән шәхс.
5. О һәзрәт башга бир һәдисдә бујурур:
«Ашкарда ҝүнаһ едән шәхсин һеч бир һөрмәти јохдур. Онун гејбәтини етмәк дә һарам дејил». (Сәфинәтүл-биһар, 1-ҹи ҹилд, 361-ҹи сәһ.)
(Јәни һәмин шәхсин ашкарда етдији ҝүнаһ барәдә едилән гејбәт һарам дејил.)

Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур:
«Илаһи! Һијләҝәр достдан Сәнә пәнаһ апарырам. Чүнки белә дост мәним јахшы ишләрими ҝизләдәр, пис ишләрими исә јајар». (Нәһҹүл-фәсаһә, 101-ҹи сәһ.)

Имам Әли (ә) бујурур:
«Ҝүнаһкар адамлар өз ҝүнаһларына бәһанә ҝәтирмәк үчүн башгаларынын ејбләрини фаш едирләр». (Феһрести-ғүрәр, 288-ҹи сәһ.)
Фигһ елминдә дә ашкарда ҝүнаһ едән шәхслә ҝизлиндә ҝүнаһ едән шәхсин арасында фәрг гојулур.

Мисал үчүн, Имам Хомејни өзүнүн «Тәһрирүл-вәсилә» китабында белә јазыр:
«Еһтијат будур ки, сејјид малы ашкарда ҝүнаһ едән сејјидә верилмәсин. Һәтта белә бир сејјидә сејјид малы верилмәси ону ҝүнаһа салаҹагса вә ҹәмијјәтдә ҝүнаһын јајылмасына сәбәб олаҹагса, онда бу малы она вермәк олмаз вә ҹаиз дејил».
Китаб әһлинин (јәһуди, мәсиһи вә с.) мүсәлман өлкәсиндә јашамаларынын шәртләриндән бири дә будур ки, онлар ашкарда шәраб ичмәк, донуз әти јемәк, зина етмәк, мәһрәм гадынларла (ана, баҹы вә с.) евләнмәк вә бу кими ҝүнаһлардан горунсунлар.
Һәдисләрин бириндә охујуруг:
Бир шәхс Имам Казимдән (ә) сорушду: Зина етмиш вә јахуд шәраб ичмиш јәһуди, мәсиһи вә ја мәҹуси бир шәхси тутублар, онун һөкмү нәдир?
İмам (ә) бујурду:
«О, бу ҝүнаһлары мүсәлманлар јашајан бир јердә едибсә вә јахуд ону бу ҝүнаһларына ҝөрә мүһакимә етмәк үчүн мүсәлман бир газынын јанына ҝәтирибләрсә, бу вахт исламда олан ҹәза тәдбирләри онун үчүн иҹра олунмалыдыр». (Вәсаилүш-шиә, 18-ҹи, ҹилд 338-ҹи сәһ.)
Бу ҹүр һадисәләр ону ҝөстәрир ки, ислам дининдә ҹәза тәјин олунан ҝүнаһлары едән шәхс мүсәлман олмаса да, ҹәзаланмалыдыр.
Бу бәһсин сонунда Имам Әлидән (ә) бир һәдисә диггәт јетирин:
İмам (ә) бујурур:
«Ҹамаатын ән писи о адамдыр ки, башгасынын сәһвинә гаршы ҝүзәшти олмаја вә ејбләри өртмәјә». (Гүрәрүл-һикәм, 1-ҹи ҹилд, 446 сәһ.)


4817 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP