Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2018

Аллаһ бизи таныјырса, имтаһана еһтијаҹ вармы?

Имтаһан беләләрини өзүнә танытдырыр.
Арамызда синәсинә дөјүб, өзүнү ҝөјә галдыранлар вар. Имтаһан беләләрини өзүнә танытдырыр. Гуран бујурур: "Биз сизи горху, аҹлыг, мал, ҹан вә гытлыгла имтаһана чәкәрик. Сәбр едәнләрә мүждә вер." (“Бәгәрә”, 155.)

Инсанын мүкафатландырылмасы вә ја ҹәзаландырылмасы үчүн ортада һансыса бир әмәл олмалыдыр. Бир шәхс пешәкар оғру олса да, нә гәдәр ки, оғурлуг баш вермәјиб ону һәбс етмәк олмаз. 

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Инсанын имтаһана чәкилмәсинин фәлсәфәси она мүкафат вә ҹәза вермәк үчүн зәмин һазырламагдыр. Бу имтаһанлар олмаса да Аллаһ өз бәндәсини таныјыр.


2810 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP