Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Феврал 2018

Имам Заман (әҹ) мүасир технолоҝија гаршысында нә едә биләр?-Ариф Нохудәкинин ҹавабы

Мыхын гаршы һиссәсинә чатан һәр бир машын дајанырды вә ону ишә сала билмирдиләр
Бу әһвалаты Имам Рзанын (ә) һәрәминдә Шејх Һәсәнәли Нохудәкинин гәбринин јанында бир гоҹа киши бизим һөрмәтли устадымыза данышмышды:
İкинҹи Дүнја Мүһарибәси заманы Иранда мүһарибә олмаса да, диҝәр өлкәләринин гүввәләри Ирандан ҝәл-ҝет едирдиләр. Онларын ҝәл-ҝет етдији јоллардан бири дә Мәшһәдин Нохудәк кәндиндән кечирди. Бир нәфәр (мәнә) данышырды ки, Шејхлә бирликдә онун кәндин гырағында јерләшән бағына ҝетмишдик. О заман тәјјарә вә машын тәзә ихтира олмушду. Бунлар ҹамаат үчүн чох тәәҹҹүблү иди. Шејхдән сорушдум: - Бу гәдәр инкишаф вә технолоҝијанын гаршысында Имам Заман (әҹ) неҹә ҝәләҹәк? Бунлара гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәк?
Шејх һеч нә демәди. Сонра бағдан чыхыб диварын јанында отурдуг. Јолдан хариҹи өлкәнин машын карваны кечирди. Шејх әлиндәки ири мыхы јерә вурду. Мыхын гаршысына чатан биринҹи машын дајанды вә сөндү. Машындакылар јерә ендиләр, амма нә гәдәр чалышсалар да, машыны ишә сала билмәдиләр. Ора чатан икинҹи машын, үчүнҹү машын да дајанды. Мыхын гаршы һиссәсинә чатан һәр бир машын дајанырды вә ону ишә сала билмирдиләр.
Сонра Шејх Һәсәнәли мыхы јердән чыхартды. Биринҹи машын ишә дүшдү. Беләликлә о бири машынлар да ишә дүшүб, өз јолларына давам етдиләр. Шејх бурада мәним суалымын ҹавабыны вериб деди: - Мән Имам Заманын (әҹ) кичик бир әсҝәри олдуғум һалда белә иш ҝөрә билирәмсә, ҝөр инди Имам Заман (әҹ) һансы ишләри баҹарар!

Мүртәзәвинија, Мәһәммәдбагир,“Өрнәкләр вә ибрәтләр”, сәһ. 37-38.


4741 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP