Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Феврал 2018

Имам Меһдинин (ә) зүһуруну ҝөзләјәнләр зүлмүн гаршысында сусмалыдырмы?

Зүһуру ҝөзләјәнләр әмәл саһиби олмалыдырлар
Биз һәр ҝеҹә, сәһәри ҝүн ҝүнәшин доғмасы интизарында олуруг. Амма бу о демәк дејил ки, бүтүн ҝеҹәни ишыгсыз галмалыјыг.
Гыш ајларында һамы јајын интизарыны чәкир. Бунунла белә, јајадәк һамы соба галајыр вә гызыныр.

Әсрин Имамынын (ә) зүһурунадәк һамы өз гүввәси дахилиндә зүлмлә мүбаризә апармалы, ҹәмијјәтин ислаһына чалышмалыдыр. 

Һәдисдә бујурулур: “Ән үстүн әмәл фәрәҹ, јәни һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуру интизарында олмагдыр.” (“Биһар”, ҹ. 75, с. 208.)
Һәдисдән ҝөрүндүјү кими, интизар һал јох, әмәлдир. Она ҝөрә дә бу зүһуру ҝөзләјәнләр әмәл саһиби олмалыдырлар. Имамы ҝөзләјәнләр салеһ олмалыдырлар. Гејбәт дөврүндә инсанларын вәзифәси өзүнүтәрбијә, јахшылыға дәвәт, писликдән чәкиндирмәкдир.
Бәли, гонаг ҝөзләјән адам һазырлыг ҝөрмәлидир.


4749 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP