Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2018

Һәјат чәтинликләринин фәлсәфәси нәдир?

Елми кәшфләр вә ихтиралар чәтинликләрлә үзбәүз дајандыгда баш тутур
Чәтинликләр ики гисимдир: Өзүмүздән асылы олан чәтинликләр вә биздән асылы олмајан чәтинликләр.
Бир чох чәтинликләр инсанын диггәтсизлијиндән јараныр. Әҝәр бир шәхс өз игтисадијјатыны дүзҝүн тәнзимләмәјиб ифласа уғрајырса, өзү мүгәссирдир.
Көрпәни нәзарәтсиз бурахдығымыз үчүн о, суда батырса өзүмүз ҝүнаһкарыг.
Сағламлығына биҝанә галыб хәстәләнән, јол һәрәкәти ганунларыны позуб гәзаја уғрајан, өзүнү интизамлы апара билмәдији үчүн тәһгир олунан инсанларын һәр бири өзү тәгсиркардыр.
Биздән асылы олмајан чәтинликләрин бир сыра сәбәбләри вардыр:
Çәтинликләр инсаны инкишаф етдирир. Елми кәшфләр вә ихтиралар чәтинликләрлә үзбәүз дајандыгда баш тутур.
Бир чох ҝүнаһларын кәффарәси мәһз аҹы һадисәләрдир. Бу аҹы һадисәләр инсан руһуну мөһкәмләндирир.
İслам пејғәмбәри (с) бујурмушдур: “Хәстәлик, касыблыг вә өлүм олмасајды, инсанын гүруру сынмаз, о һеч заман баш әјмәзди.” (“Биһар”, ҹ. 6, с. 118.)
Башына һадисә ҝәлмиш инсанын камалы артыр, һадисә өтүб кечдикдән сонра о, башгаларынын чәтинликләрини даһа асан анлајыр вә онлара көмәк әлини узадыр.


4712 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP