Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Феврал 2018

Нә үчүн дуамыз гәбул олмур?

Гуран охудунуз, амма она әмәл етмәдиниз
Бүтүн чәтинликләр гаршысында дуадан јетәринҹә ҝүҹ алмағын мүмкүнлүјүнә кифајәт гәдәр дәлилләр вардыр. Бәс нә үчүн бәзән дуаларымыз гәбул олмур? Һәзрәти Әли (ә) дуанын гәбул олмасынын сәбәбләрини белә бәјан едир: «Дуаларыныз она ҝөрә гәбул олмур ки, гәлбиниз сәккиз һалда хәјанәт етмишдир: Аллаһ-тәаланы таныдыныз, амма онун һаггыны јеринә јетирмәдиниз; Ҝөндәрдији Пејғәмбәрә (с) иман ҝәтирдиниз, сонра онун бујурдугларына мүхалиф олдунуз; Гуран охудунуз, амма она әмәл етмәдиниз; Дединиз Аллаһын әзабындан горхуруг, амма әзаба дүчар едәҹәк ишләр ҝөрдүнүз; Дединиз Аллаһын мүкафатына чатмаг истәјирик, амма әмәлләриниз сизи бу мүкафатлардан узаг салды; Аллаһын немәтләриндән јејир, амма шүкр етмирсиниз; Әмр олунду ки, шејтанла дүшмән олун. Дилдә «дүшмәник» дединиз, амма әмәлдә онунла мүхалиф олмадыныз; Башгаларында ејиб ахтарыб, өз ејибләринизә ҝөз јумдунуз». («Сәфинәтүл-бәһар», 1-ҹи ҹилд, сәһ. 448.)


4797 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP