Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2018

РАМАЗАН ТӘДАРҮК АЈЫДЫР

Намаз гылдыгда арамлыг, тәскинлик тапырсыныз. Руһи изтирабдан, тәлатүмдән хилас олурсунуз.
Рамазан ајы тәдарүк ајы, ҝүҹ топлама ајыдыр. Рамазан ајы елә бир ајдыр ки, ҹамаат бу ајда өзүнү гејб хәзинәләринә, илаһи мәнәвијјата чатдырмалыдырлар. Баҹардыглары гәдәр гидаланмалыдырлар. Өзләрини инкишаф үчүн һазырламалыдырлар.
Бу ајын, бу ҝүнләрин гәдрини билмәлисиниз. Рамазан ајынын ҝүндүзләри, ҝеҹәләри һамыныз илаһи сүфрә башында әјләшмисиниз. Бу фүрсәтдән истифадә един.
Бу ајда нә јахшы иш ҝөрсәниз, нә һагг сөз десәниз, тәлимә мөһтаҹ олана бир сөз өјрәтсәниз, Аллаһа ҝөрә бир кәлмә өјрәнсәниз, ишинизә јарајан бир шеј өјрәнсәниз, һәр бир рәкәт намаз, һәр бир Гуран ајәси, оруҹ ағызла кечирдијиниз һәр бир саат, һәр бир ҝүнаһдан чәкинмәк дәјәрлидир.
Ҝөрдүјүнүз һәр бир јахшы әмәл – еһсан, аҹлары дојурмаг, биринә јардым ҝөстәрмәк, бир кимсәсизин һалыны сорушмаг, мәһрум тәбәгәјә көмәк етмәк, Ислам ҹәмијјәти үчүн бир иш ҝөрмәк, ҹамаатын јашамынын (мәишәтинин) инкишафы үчүн бир иш ҝөрмәк – ибадәтдир.
Ибадәт, фәрди, иҹтимаи, сијаси олмагла мүхтәлиф нөвләрә бөлүнүр. Бир нөвү халис ибадәтдир вә бу, ҝеҹә јарысына аиддир. Дуа вә минаҹат вахтына, Аллаһла данышмаг заманына мәхсусдур. Бунларын һәр бири бир дәрәҹәдир. Бунларын һәр бири сизи полад тәк мөһкәм едәҹәк. Бу ҝәнҹләри мөһкәм едәҹәк. Онлары сарсылмаз, шејтанын нүфузу гаршысында, дүшмәнин тәсири гаршысында, мәдәни һүҹум амилләринин һүҹуму гаршысында јенилмәз едәҹәк.
Бәзи садә инсанларын көнлүнү әлә алмаг үчүн мәдәни һијләләр гаршысында, ҝәнҹләрин јолу үстүндә гурулан тәләләр гаршысында мөһкәм едәҹәк. Бәзи ҹазибәләри исә инсанын нәфси онун јолуна чыхарыр. Бир јердә пул, бир јердә шәһвәт, диҝәр бир јердә вәзифәдир. Бир јердә Аллаһын разы олмадығы һәзздир. Бурада сизи кимсә вадар етмир. Бу, сизә ән чох дүшмән олан өз нәфсиниздир. (Халис ибадәт) Инсаны бүтүн бунларын гаршысында сарсылмаз, јенилмәз едир. Бу ајын гәдрини билин.
Боғуҹу дөврләрдә дә мөмин үнсүрләр һаким режимин гаршысында, рифаһ долу һәјат вәсвәсәләри, чашгынлыглары гаршысында – һансы ки, онлары мүбаризәни јарымчыг гојмаға, мејданы тәрк етмәјә сөвг едирди – мүбаризә апармаг, дајаныглы олмаг үчүн оруҹа үз тутурдулар. Аллаһын ибадәти белә иди. Аллаһ гаршысында дајанмаг белә иди. Намаз гылдыгда арамлыг, тәскинлик тапырсыныз. Руһи изтирабдан, тәлатүмдән хилас олурсунуз. Аллаһла минаҹат, раз-нијаз етдикдә өз руһунузу сафлашдырырсыныз, чиркинликләри ондан узаглашдырырсыныз, оруҹ тутдугда өзүнүзү полад тәк мөһкәм едирсиниз.
İбадәт васитәси илә бизим әлдә етдијимиз, олдугҹа дәјәрли, олдугҹа чохдур. Аллаһа шүкүр етмәлијик ки, бизим үчүн намаз, оруҹ вә ибадәт ҝөндәрди вә бизим үчүн имкан јаратды ки, өзүмүз үчүн бу бәһрәләри һазырлајаг.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4719 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP