Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијун 2018

Ислам пејғәмбәри (с) бүтүн бәшәријјәт үчүн рәһмәтдир

Бу ајә о һәзрәтин (с) бүтүн варлығыны бәшәријјәт үчүн бөјүк вә вәсфәҝәлмәз рәһмәт адландырыр
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Сәни дә аләмләрә (бәшәријјәтә) анҹаг бир рәһмәт олараг ҝөндәрдик." (Әнбија, 107).

Изаһ: Ислам пејғәмбәри (с) Аллаһ јанында ән мүкәммәл бәндә вә ән үстүн мәхлугдур. Өтән бәһсләрдә о һәзрәтин (с) бәзи әхлаги кејфијјәтләрини диггәтинизә чатдырдыг. Бурада да о һәзрәтин (с) хүсуси фәзиләтләрини еһтива едән, мәгамыны даһа чох ајдынлашдыран ајәләрә ишарә едирик. Бу мөвзу илә бағлы илк ајә јухарыдакы ајәдир. Бу ајә о һәзрәтин (с) бүтүн варлығыны бәшәријјәт үчүн бөјүк вә вәсфәҝәлмәз рәһмәт адландырыр. О һәзрәтин (с) рәһмәт олмасы јалныз һәјатда олдуғу дөнәмә хас дејил. Әксинә, онун әбәди мөҹүзәси, јәни Гуран вә ондан (с) јадиҝар галан һәдисләр дә бәшәри ҹәмијјәтләр үчүн башдан-баша рәһмәт вә хејирдир. Һәмчинин, онун (с) вүҹудуна тәвәссүл етмәк дуанын гәбул олунмасына вә Аллаһа јахынлашмаға сәбәб олур. Сөзүҝдән ајәдә “لِلْعَالَمِينَ” (лил-аләмин) ифадәсиндән ајдын олур ки, һәтта кафирләр дә онун (с) вүҹудунун бәрәкәтиндән Аллаһын үмуми рәһмәтиндән фајдаланыр вә рузи алырлар.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Еј ҹамаат! Мән Аллаһ тәрәфиндән сизә һәдијјә верилән рәһмәтәм.” (Кәшфүл-ғиммә, ҹ. 1, сәһ. 8).


4645 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP