Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијул 2018

“Шикәст етдикләри бирини һәбсә ҝөндәрмәк…”

Бу, виҹдансызлығын кулиминасија нөгтәсидир
Аббас Һүсејн Әбүлфәз Бүнјатов барәсиндә чыхарылан һөкмә етриаз едир

2015-ҹи илдә Нардаранда кечирилән әмәлијјат заманы ҝүлләләнәрәк ифлиҹ едилән Әбүлф Бүнјатов буҝүнләрдә мәһкәмә гәрары илә 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб. Ә.Бүнјатов мәһкәмә просесләринә хәрәкдә ҝәтирилиб вә һәбсханаја да елә хәрәкдә ҝөндәрилиб.

Әбүлфәз Бүнјатова гаршы бу амансыз давраныша Нардаран мәһбусларындан бири, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын үзвү Аббас Һусејн зиндандан реаксија билдириб:

“Һәр кәсә мәлумдур ки, Нардаранда бизләрә гаршы һәјата кечирилмиш гәтлиам заманы 4 нәфәр диндар, 2 нәфәр дә полис өлдүрүлдү. Дүнән һөкмү охунмуш Һаҹы Әбүлфәз Бүнјадов исә онурғасындан ҝүлләләнәрәк шикәст едилди. Ачығы, залымлыгларына бәләд олсам да, бу дәрәҹәдә дә виҹдансызлыг едиб, шикәст бирини јенидән һәбсә ҝөндәрәҹәкләрини ҝөзләмирдим. Шикәст етмәкләријлә үрәкләри сојумајыб, Һаҹы Әбүлфәзи 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едиб, үстәлик 3 илини Гобустанда чәкмәк ҹәзасыны вермәјә инсан ад гоја билмир. Бу, инсанлығын ајаглар алтында тапдаланмасыдыр. Бу, виҹдансызлығын кулиминасија нөгтәсидир. Бу, ҝөз ҝөрә-ҝөрә Һаҹы Әбүлфәзи өлүмә тәрк етмәкдир! Гобустан неҹә бир јердир, һәр кәс јахшы билир. Һаҹы Әбүлфәз үчүн бу вәзијјәтдә Гобустан өлүмүн ағушунда јашамаг олаҹаг. Она ҝөрә дә чағырыш едирәм ки, нә гәдәр ҝеҹ дејил, бу сәһви дүзәлдин. Шикәст биринә бу гејри-инсани рәфтардан әл чәкин. Һаҹы Әбүлфәзә нәсә олса, бунун мәсулијјәти һакимијјәтин үстүндәдир”, – дејә А.Һүсејн билдириб.


5843 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP