Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Ијул 2018

Ислам пејғәмбәри (с) бүтүн бәшәријјәт үчүн рәһмәтдир

Мән Аллаһ тәрәфиндән сизә һәдијјә верилән рәһмәтәм
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ


"Сәни дә аләмләрә (бәшәријјәтә) анҹаг бир рәһмәт олараг ҝөндәрдик." (Әнбија, 107).

Изаһ: İслам пејғәмбәри (с) Аллаһ јанында ән мүкәммәл бәндә вә ән үстүн мәхлугдур. Өтән бәһсләрдә о һәзрәтин (с) бәзи әхлаги кејфијјәтләрини диггәтинизә чатдырдыг. Бурада да о һәзрәтин (с) хүсуси фәзиләтләрини еһтива едән, мәгамыны даһа чох ајдынлашдыран ајәләрә ишарә едирик. Бу мөвзу илә бағлы илк ајә јухарыдакы ајәдир. Бу ајә о һәзрәтин (с) бүтүн варлығыны бәшәријјәт үчүн бөјүк вә вәсфәҝәлмәз рәһмәт адландырыр. О һәзрәтин (с) рәһмәт олмасы јалныз һәјатда олдуғу дөнәмә хас дејил. Әксинә, онун әбәди мөҹүзәси, јәни Гуран вә ондан (с) јадиҝар галан һәдисләр дә бәшәри ҹәмијјәтләр үчүн башдан-баша рәһмәт вә хејирдир. Һәмчинин, онун (с) вүҹудуна тәвәссүл етмәк дуанын гәбул олунмасына вә Аллаһа јахынлашмаға сәбәб олур. Сөзүҝдән ајәдә “لِلْعَالَمِينَ” (лил-аләмин) ифадәсиндән ајдын олур ки, һәтта кафирләр дә онун (с) вүҹудунун бәрәкәтиндән Аллаһын үмуми рәһмәтиндән фајдаланыр вә рузи алырлар.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Еј ҹамаат! Мән Аллаһ тәрәфиндән сизә һәдијјә верилән рәһмәтәм.” (Кәшфүл-ғиммә, ҹ. 1, сәһ. 8).


4594 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP