Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Март 2019

1 Рәҹәб – Имам Муһәммәд Багирин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр

Имам Багир (ә) һиҹрәтин 57-ҹи илиндә рәҹәб ајынын 1-дә Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝәлмишдир. Атасы Имам Зејнәлабидиндир (ә).

Атасы Имам Сәҹҹадын (ә) вәфаты дөнәминдә (һиҹри 96-ҹы ил) Имам Багирин (ә) отуз доггуз јашы вар иди.

Ады Мәһәммәд, күнјәси Әбу Ҹәфәр, ләгәбләри Багир, Багирүл-үлум олмушдур.

Анасы Имам Һәсәнин (ә) гызы Үммү Абдуллаһ олуб. Буна ҝөрә дә, Имам Багир (ә) һәм ата, һәм дә ана тәрәфдән Һәзрәт Әли (ә) вә Ханым Зәһранын (с) нәслинә јетишән илк шәхс олмушдур. Имам Багир (ә) һиҹрәтин 114-ҹү илиндә Мәдинә шәһәриндә вәфат етмиш, мәшһур Бәги гәбиристанлығында атасы вә бабасынын гәбирләри кәнарында дәфн олунмушдур. О, Һәзрәтин (ә) имамәт дөврү 18 ил олмушдур.

Имам мәһәммәд багирин (ә) кәламында камил инсан

Гијамәт ҝүнүндә бу үч ҝөздән башга бүтүн ҝөзләр ағлајаҹаг

Ајәтуллаһ әл-үзма Ҹәфәр Сүбһани Әзәм мәсҹидиндә кечирилән хариҹ үсул дәрсиндә Имам Мәһәммәд Багирин (ә) бујурдуғу бу һәдиси нәгл едиб:

“Гијамәт ҝүнүндә бу үч ҝөздән башга бүтүн ҝөзләр ағлајаҹаг: Аллаһ јолунда ҝеҹәләр ојаг галыб јатмајан ҝөз; Аллаһ горхусундан ағлајан ҝөз; Аллаһын һарам бујурдугларына бахмамаг үчүн јумулан ҝөз”.
Бөјүк фәгиһ дејиб ки, Имам Багир (ә) бу гыса кәламы илә хәлвәт вә ашкарда әмәл олунмасы лазым олан әхлаг програмыны ачыглајыб вә әмәли әхлагы бизә өјрәдиб.
Тәглид мәрҹәси һәмчинин вурғулајыб: “Камил инсан о кәсдир ки, програмы олсун вә Имам Багир (ә) бу програмы бизә төвсијә едиб”.


6399 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP