Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2020

Гарабағда ҝедән дөјүшләр вә сичан дешијиндә ҝизләнәнләр

Азәрбајҹанын иҝид әсҝәрләри ермәни ишғалында олан бәзи мәнтәгәләри ишғалдан азад едиб. Дәгиг олараг нә гәдәр мәнтәгә ишғалдан азад едилиб, бу бир аз мәҹһулдур. Чүнки бу барәдә мәлуматлары ја медиа верир, ја рәсми олараг һакимијјәтин мүвафиг органлары. Бизим халгын да бәхти орда ҝәтирмәјиб ки, бу икисинин һеч бириндән јарынмајыб. Медиаја она ҝөрә инанмаг олмур ки, гараны ағ ҝөстәрир. Мәсәлән, бурдан-бура достумуз олан Иран Ислам Республикасы һаггында 5-6 ҝүн әрзиндә мин ҹүр јаланлар дүзүб-гошдулар. Нә билим Иран Ермәнистана силаһ верир, тәбризлиләр тутуб машыны јандырыблар вә с. һоггалары бәзәјиб ҹамаата једиртмәјә чалышдылар. Бунларын фырылдағларыны ашкара чыхарана вә Иран рәсми олараг бәјанат верәнә гәдәр ҹамаат бунлара инанмышды.

Һакимијјәтдән ҝәлән бәјанатлара да она ҝөрә инанмаг олмур ки, онлар да гараны ағ ҝөстәрән медиадан ҝери галмыр вә ағы гара ҝөстәрмәјә чалышырлар. Бир өмүр бу халгы јалан-палан мәлуматлар, алдатмаларла алдатдылар. Инди дә мүһарибә заманыдыр, ҹамаат баласыны өлүмә јоллајыр, “вәтән” дејиб дөјүшә ҝедибләр. Нә гәдәр торпаг ишғалдан азад едилсә гәнимәтдир. Аллаһ бәрәкәт версин. Амма һакимијјәтин вердији ачыгламалара инанмаг олмаз.

Орасы исә дәгигдир ки, бәли, бәзи торпаглар ишғалдан азад едилиб. О да дәгигдир ки, бу просесдә бирҹә дәнә дә олсун мәмур, депутат баласына, гардашына, өзүнә раст ҝәлинмир. Затән биздә көклү олараг әдаләтсизлик даим һөкм сүрүб. Һәр заман һазыркы һакимијјәт халгын, милләтин дар ҝүнүндә гачыб сичан дешијиндә ҝизләниб. Даим вәтән оғланлары вәтән јолунда ҹан вериб ган төкдүкдән сонра назир-депутат балалары, өзләри, гоһум-әгрәбалары төкүлән ганлар үзәриндә бизнес фәалијјәти гуруб, виллалар уҹалдыб, ресторанлар тикибләр.

Инди дә, мүһарибә олмасына бахмајараг һәмин әдаләтсизлик һөкм сүрмәкдәдир. Әмин олун ки, әҝәр һансыса мәмурун өзү, оғлу, гоһум-әгрәбасы мүһарибәыјә јоллансајды бүтүн ҝүнү сосиал шәбәкәләр бу инсанларын фотоларыны, видеоларыны пајлашарды. Чүнки гара ҹамаат сосиал шәбәкәләрдә фәалдыр вә һакимијјәт адамларындан вәтәнин хејринә балаҹа фәалијјәт ҝөрән кими онлары гәһрәман кими габардыр, аләмә тәгдим вә тәгдирәлајиг һесаб едир. Тәәссүф ки, һәлә ки, белә бир гәһрәманлыг, кишилик сәрҝиләјәнләр арасында назир-депутат јығынына раст ҝәлинмир. Јох, әҝәр раст ҝәлән варса ҝөстәрин.


3286 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP