Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Март 2022

Русија ишғал едир јохса өзүнүмүдафиә јолуну тутуб?

Русија Украјна мүһарибәси заһирдә бу ҹүр адланса да әслиндә мүһарибә Русија илә АБШ-ын вә онун мүттәфигләринин арасында баш верди. Азәрбајҹан да дахил олмагла бир чох өлкәләрдә АБШ вә онун мүттәфиги олан итәтөк сајда медиа гурумлары мөвҹуддур. Онлар биринин дә үстүнә беш гојуб хәбәрләри шиширдир, монтаж едиб бир-биринә дәхли олмајан шәкилләри бир-биринә ҹалајыб бејнәлхалг аләмә тәгдим едирләр. Неҹә ки, бу јахынларда Сурија һадисәләри илә бағлы Түркијә каналларындан бири репортаж һазырлајыб АБШ вә онун һавадарларынын зирзибилләрини ачыб орталыға гојду. Мәлум олду ки, һәтта бәзи ушагларын сирсифәтини гырмызы рәнҝләрлә бојајыб јаралы, ган кими тәгдим едибләр.

Нә Суријада, нә дә Украјнада өләнләрин олмасыны инкар етмирик.
Амма, биринҹиси шиширтмәләр мөвҹуддур. Икинҹиси, бу өлкәләрдә гарыланлар варса, онларын фаҹиәсиндә биринҹи дәрәҹәли ҝүнаһкар бөјүк шејтан Америкадыр.

Бу ҝүн Украјна мәзлум кими ҝөстәрилир. Русија ишғалчы тәрәф кими гәләмә верилир. Нијә? Чүнки АБШ белә истәјир, чүнки медиалар АБШ вә онун әлалтыларынын әлиндәдир. Русијанын һүҹумуну һеч ким инкар етмир. Өз-өзлүјүндә башга өлкәнин әразисинә ҝирмәк, дағыдыб виранә гојмаг гынанмалыдыр. Гынајырыг да. Амма Русијаны гынамаздан әввәл биринҹи нөвбәдә Украјна халгыны гынајырыг ки, АБШ-ын машасы, сионист нөкәри олан бир тәлхәји ҝәтириб президенти едибләр. О да АБШ вә Русијаны чөкдүрмәк истәјән АБШ тәрәфдарларынын Русија әлејһинә әлверишли машасы ролуну ифа едәрәк Русија үчүн потенсиал тәһлүкәјә чеврилмишди.

Бүтүн дүнја АБШ-ын ишғалчы олдуғуну билдији кими ону да билир ки, АБШ-ын артыг маскасы чохдандыр ки, дүшүб. Украјна мәсәләләриндә һамы фитнәнин башынын АБШ олдуғуну ҝөзәл билир. Диггәт етсәниз ҝөрәрсиз ки, үмумијјәтлә Украјна һадисәләриндә Русијаны гынајанларын бөјүк әксәријјәти бирҹә дәфә дуруб фәләстинлиләр, јәмәнлиләр, әфганлар үчүн етираз етмәјибләр. Ишғалдырса АБШ Әфганыстан вә Ирагы ишғал едәндә һарда идиниз? Јашајыш биналарынын вурулмасыдырса нијә АБШ-а архаланыб фәләстинлиләрин евләрини учурданда демирдиниз ки, нијә мүлкү әһалијә сионистләр диван тутур? Әксинә, орда дејирдиләр ки, мүһарибәдир, өлән дә олар, јараланан да.

Русија мәсәләси елә Иран мәсәләси кимидир. Ирана гоншу олан дөвләтләрә бахсаныз ҝөрәрсиниз ки, АБШ бу дөвләтләрин әксәријјәтиндә өз базаларыны јерләшдириб. Демәк олар ки, мүәјјән мәнада Иран АБШ тәрәфиндән мүһасирәјә алыныб. Ејни һадисәни Иран АБШ-ын башына ҝәтирсәјди АБШ "өзүмүзү мүдафиә едирик" дејиб чохдан мүһарибәјә башламышды. Һеч узаға ҝетмирик. Ҝенерал шәһид Гасим Сүлејмани һадисәси буна сүбутдур. Ираг өлкәсинин әразисинә дәвәт едилмиш Гасим Сүлејмани шәһид едиләндә алчаг Трамп демишди ки, АБШ үчүн Гасим Сүлејмани тәһлүкә иди вә АБШ-ын һаггы вар иди ки, өзүнү мүдафиә етсин. О заман АБШ-ы гынамајанлар бу ҝүн Русијаны гынајырлар. Амма онлар да билирләр ки, АБШ ҹығаллыг едән бир шејтандыр. Онун тәрәфини сахлајанлар да мәһз онун шәриндән аманда галмаг үчүн тәрәфкешлик едирләр. АБШ-а там олараг һеҝемонлуг үчүн шәраит јаратмајан өлкәләрдән бири, бәлкә башлыҹасы да Русија олдуғу үчүн АБШ Украјна васитәси илә Русија үчүн тәһлүкә јарадырды. Хүсусилә нәзәрә алсаг ки, Русија АБШ пројекти олан ИШИД-ин мәһв едилмәсиндә, Сурија президенти Бәшәр Әсәдин һакимијјәтдә галмасында мүстәсна рол ојнады. Иран, Чин кими АБШ дүшмәни олан өлкәләрлә дә мүттәфиг олдуғу үчүн јүз фаизи Русијанын арадан галдырымасы үчүн Украјна фитнәси АБШ тәрәфиндән ортаја атылмышды.

Демәли, Русијанын ишғалчы јахуд өзүнү мүдафиә едән бир дөвләт олмасы барәдә ҹидди-ҹидди дүшүнмәклә бәрабәр АБШ-ы, Авропаны, НАТО-у вә Зеленски кими АБШ машасыны президент сечдији үчүн украјналылары да гынамаг лазымдыр. Әҝәр, АБШ-ын планы ишләсәјди вә Русија АБШ вә онун тәрәфдарлары тәрәфиндән ишғала мәруз галсајды, дағыдылан, ишғал едилән тәрәф Русија олсајды, мәлум мәсәләдир ки, Русијадан сонра нөвбә Ирана, диҝәр мүсәлман өлкәләринә чатаҹагды. Белә олан һалда бу ҝүн Русијаны ишғалчы һесаб едәнләр ҝөрәсән нә едәҹәкдиләр? АБШ вә һавадарларыны гынајаҹаг, ишғалчы һесаб едәҹәкдиләрми? Әлбәттә ки, јох. Аллаһ залыма ләнәт, мәзлума рәһм еләсин.


2248 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP